Příbalový Leták

Buprenorphine Alkaloid 8 Mg

Sp. zn. sukls208003/2014

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

BUPRENORPHINE ALKALOID 0,4 mg BUPRENORPHINE ALKALOID 2 mg BUPRENORPHINE ALKALOID 8 mg

sublingvální tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna sublingvální tableta obsahuje buprenorphinum 0,4 mg (ve formě buprenorphini hydrochloridum) Pomocná látka: každá sublingvální tableta obsahuje 19,71 mg monohydrátu laktózy

Jedna sublingvální tableta obsahuje buprenorphinum 2 mg (ve formě buprenorphini hydrochloridum) Pomocná látka: každá sublingvální tableta obsahuje 33,08 mg monohydrátu laktózy

Jedna sublingvální tableta obsahuje buprenorphinum 8 mg (ve formě buprenorphini hydrochloridum) Pomocná látka: každá sublingvální tableta obsahuje 30,90 mg monohydrátu laktózy

Pomocné látky se známým účinkem:

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Subglinvální tableta

0,4 mg: bílá kulatá bikonvexní nepotahovaná tableta s vyraženým znakem “^” na jedné straně.

2 mg: bílá kulatá bikonvexní nepotahovaná tableta s vyraženým číslem „2“ na jedné straně a vyraženým znakem “^” na straně druhé.

8 mg: bílá kulatá bikonvexní nepotahovaná tableta s vyraženým číslem „8“ na jedné straně a vyraženým znakem “^” na straně druhé.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Substituční léčba závislosti na opioidech v rámci specializované medicínské, sociální a psychologické péče.

4.2. Dávkování a způsob podání

Léčba je určena pro užití u dospělých a mladistvých ve věku od 15 let, souhlasících s léčbou své závislosti.

Při zahájení léčby buprenorfinem si musí být lékař vědom částečného agonistického profilu molekuly na ^ opioidní receptory, který může uspíšit abstinenční symptomy u nemocných závislých na opioidech.

Před zahájením léčby je třeba vzít v úvahu typ závislosti na opioidech (např. krátkodobá nebo dlouhodobá), interval od posledního užití opioidů a stupeň závislosti na opioidech. Léčba buprenorfinem musí být zahájena při jasných objektivních abstinenčních příznacích, aby nedošlo k jejich uspíšení.

Lék se aplikuje pod jazyk. Lékař musí pacienta důkladně poučit, že podání pod jazyk je jediným účinným a dobře snášeným způsobem podání léku. Tableta musí být držena pod jazykem dokud se nerozpustí, což obvykle trvá 5 až 10 minut.

Před zahájením léčby je doporučeno provedení základních jaterních funkčních testů a test na virovou hepatitidu. U pacientů s pozitivním výsledkem testu na virovou hepatitidu, současně užívajících další léky (viz bod 4.5.) a/nebo s již existující jaterní dysfunkcí existuje zvýšené riziko urychleného poškození jater (viz bod 4.4.).

Zahájení léčby:

Zahajovací dávka se pohybuje v rozmezí 0,8 - 4 mg a podává se jako jediná denní dávka.

•    u pacientů závislých na drogách opioidního typu, kteří neprodělali abstinenční syndrom: při zahájení léčby by měla být podána dávka buprenorfinu alespoň 6 hodin po požití poslední dávky opioidu nebo při prvních známkách abstinenčního syndromu.

•    upacientů užívajících methadon: před zahájením léčby buprenorfinem by měla být dávka methadonu snížena na maximálně 30 mg/den; nicméně buprenorfin může u pacientů užívajících methadon uspíšit abstinenční syndrom.

Úprava dávkování a udržovací dávka:

Dávka buprenorfinu se musí progresivně zvyšovat v závislosti na klinickém účinku u každého pacienta a neměla by překročit 24 mg podaných v jediné denní dávce. Dávka se titruje podle opakovaného hodnocení klinického a psychologického stavu pacienta.

V první fázi léčby je doporučena denní přidělování buprenorfinu pacientovi. Později, jakmile je pacient stabilizován, je možné mu předat tablety přípravku na několik dnů léčby (maximálně na 7 dnů, podle lokálních požadavků).

Redukce dávky a ukončení léčby:

Poté, co se podaří dosáhnout uspokojivě dlouhého období stabilizace, může být dávka buprenorfinu postupně snížena na nižší udržovací dávku a v některých případech, pokud je to vhodné, může být léčba přerušena.

Skutečnost, že tablety přípravku jsou k dispozici v silách 0,4 mg, 2 mg a 8 mg, umožňuje titraci směrem k nižším dávkám. Po ukončení léčby buprenorfinem je třeba pacienty sledovat vzhledem k potenciálnímu riziku relapsu.

Pacienti s poškozenou jaterní funkcí:

Vliv jatemího poškození na farmakokinetiku buprenorfinu není znám. Jelikož je buprenorfin rozsáhle metabolizován, očekávají se u pacientů se středně závažným až závažným jaterním poškozením vyšší plazmatické hladiny.

Pacienti s poškozenou ledvinnou funkcí:

U pacientů s ledvinnou nedostatečností není přizpůsobení dávkování nutné. Opatrnost je doporučena u pacientů se závažným ledvinným poškozením (CLcr < 30 ml/min) (viz bod 5.2.).

4.3.    Kontraindikace

-    Hypersezitivita na léčivou látku buprenorfin nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

-    Děti a dospívající do 15 let.

-    Závažná respirační insuficience.

-    Závažná jaterní insuficience.

-    Akutní alkoholismus nebo delirium tremens Kojení

4.4.    Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Vzhledem k nedostatku údajů u dospívajících (15 - 18 let) smí být buprenorfin u této věkové skupiny použit pouze se zvýšenou opatrností.

Varování

Buprenorfin je doporučen pouze pro léčbu závislosti na drogách opioidního typu. Doporučuje se též, aby léčbu předepsal lékař, který zajistí úplnou kontrolu léčby pacienta závislého na drogách.

-    Lékař musí brát v úvahu riziko zneužití a nesprávného použití (např. zvláště intravenózní cestou), zvláště na začátku léčby.

-    Zneužití: Jsou známy případy zneužití sublingválních tablet buprenorfinu na nelegálním trhu, buď pacienty samými nebo osobami získávajícími přípravek od pacientů nebo lékárníků. Toto zneužití může způsobit novou závislost na sublingválně užívaném buprenorfinu jako primární droze, s rizikem předávkování, rozšíření virové infekce do krevního oběhu, respirační deprese a poškození jater.

-    Urychlení abstinenčních příznaků: Při zahájení léčby buprenorfinem si musí být lékař vědom částečného agonistického profilu molekuly na ^ opioidní receptory, který může uspíšit abstinenční symptomy u nemocných závislých na opioidech, zvláště pokud je přípravek podán méně než po 6 hodinách od posledního užití heroinu nebo dalších krátkodobě působících opioidů, nebo pokud je podán méně než po 24 hodinách po užití poslední dávky methadonu. Naopak, abstinenční příznaky mohou být také spjaty se suboptimálním dávkováním.

Riziko závažných nežádoucích účinků jako je předávkování nebo selhání léčby je vyšší, pokud pacient užívající sublingvální tablety buprenorfinu pokračuje ve zneužívání opioidů, alkoholu nebo jiných sedativních- hypnotických léků, zvláště benzodiazepinů.

-    Závislost: Buprenorfin je častečným agonistou ^ opioidních receptorů a jeho chronické užívání způsobuje závislost opioidního typu. Přerušení léčby může způsobit abstinenční syndrom, který může být opožděný.

-    Respirační deprese: Bylo hlášeno několik případů úmrtí v důsledku respirační deprese, zejména při podání v kombinaci s benzodiazepiny (viz bod 4.5) nebo pokud nebyl buprenorfin užíván tak, jak je předepsáno.

-    Hepatitida, poruchy jaterní funkce: Byly hlášeny případy akutního poškození jater u pacientů závislých na opioidech, a to v klinických studiích i postmarketingových hlášeních nežádoucích účinků. Spektrum jaterních poškození zahrnovalo škálu od přechodného asymptomatického zvýšení jaterních transamináz až k případům jatemího selhání. V mnoha případech byly u pacientů přítomné již před zahájením léčby jatemí enzymové abnormality, infekce hepatitidy B nebo C, pacienti současně užívali potenciálně hepatotoxické léky (acetylosalicylová kyselina, amiodaron, inhibitory preteázy, isoniazid) a příčinný nebo přídatný vliv měly i dále injekčně podávané substance. Tyto faktory musejí být brány v úvahu před předepsáním sublingválních tablet buprenorfinu, i během léčby.

Pokud existuje podezření na jaterní poškození a příčina je neznámá, je nutné další vyšetření. Pokud je podezření, že buprenorfin způsobil jaterní nekrózu nebo žloutenku, léčba musí být přerušena tak rychle, jak pacientův stav dovolí. U všech pacientů je nutné provádět v pravidelných intervalech jaterní funkční testy.

-    U všech pacientů užívajících současně inhibitory CYP3A4 musí být titrování dávek prováděno s velikou opatrností, jelikož inhibitory CYP3A4 mohou zvýšit plazmatickou hladinu buprenorfinu (viz bod 4.5.). Pacienti užívající inhibitory CYP3A4 mohou být léčeni nižšími dávkami buprenorfinu.

-    Podávání buprenorfinu může vyvolat ospalost, kterou mohou dále zhoršit ostatní centrálně účinkující látky, jako jsou alkohol, trankvilizéry, sedativa a hypnotika (viz bod 4.5).

-    Buprenorfin může způsobit ortostatickou hypotenzi.

-    Sportovci by měli být upozorněni na to, že tento léčivý přípravek může vyvolat pozitivní reakci na „antidopingové testy.“

Pediatrická populace

O užití buprenorfinu u dětí do 15 let nejsou žádné údaje, proto se buprenorfin nesmí dětem do 15 let podávat.

Opatření pro použití

Tento přípravek je nutno užívat se zvýšenou opatrností u pacientů s:

-    astmatem nebo respirační insuficiencí (při podávání buprenorfinu byly hlášeny případy respirační deprese),

-    renální insuficiencí (20 % podané dávky se vylučuje prostřednictvím ledvin; při jejich nedostatečnosti může být proto renální vylučování zpomaleno),

-    jaterní insuficiencí (při ní může být změněn metabolismus buprenorfinu v játrech).

-    Tak jako u jiných opioidů, je třeba opatrnosti u pacientů užívajících buprenorfin, kteří mají poranění hlavy, zvýšený kraniální tlak, hypotenzi, hypertrofii prostaty nebo uretrální stenózou.

Pomocné látky:

Tento přípravek obsahuje laktózu. Pacienti s dědičnými problémy s intolerancí galaktozy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukozy a galaktozy by neměli tento přípravek užívat.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Buprenorfin nesmí být užíván spolu s alkoholickými nápoji a léky obsahujícími alkohol.

Alkohol zvyšuje sedativní účinek buprenorfinu (viz bod 4.7.).

Buprenorfin musí být podáván s opatrností spolu s:

-    benzodiazepiny: Tato kombinace může potencovat respirační depresi centrálního původu, která může vyústit až k úmrtí. Proto musejí být dávky individuálně titrovány a pacient pečlivě kontrolován. Při této kombinaci je nutné se vyvarovat rizika zneužívání (viz bod 4.4).

-    ostatními léky s tlumícími účinky na centrální nervový systém: Ostatní opioidní deriváty (např. methadon, analgetika a antitusika); některá antidepresiva, sedativní antagonisté H1-receptorů, barbituráty, anxiolytika jiná než benzodiazepiny, neuroleptika, klonidin a příbuzné látky - tyto kombinace zvyšují útlum centrálního nervového systému.

-    inhibitory monoaminooxidázy (IMAO): Na základě zkušeností s morfinem lze soudit na možnost potencování účinků opioidů.

- Dosud nebyly zjištěny žádné významnější interakce buprenorfinu s kokainem, což je látka nejčastěji užívaná osobami závislými na několika drogách současně v kombinaci s opioidy.

Bylo hlášeno podezření na interakci buprenorfinu s fenprokumonem projevující se jako purpura.

Studie interakce buprenorfinu s ketokonazolem (účinným inhibitorem CYP3A4) prokázaly zvýšení Cmax a AUC buprenorfinu (přibližně o 70 %, respektive 50 %) a v menší míře norbuprenorfinu. Pacienti užívající buprenorfin by měli být pečlivě monitorováni a dávka buprenorfinu by měla být při zahájení léčby ketokonazolem snížena na polovinu.

Ačkoli nejsou dostupná data z klinických studií, užívání inhibitorů CYP3A4 (např. gestoden, troleandomycin, inhibitory HIV proteázy- ritonavir, indinavir a saquinavir) může také zvýšit expoziční hladiny buprenorfinu a norbuprenorfinu a při zahájení léčbou musí být také uváženo podobné snížení dávkování.

Interakce buprenorfinu s induktory CYP3A4 nebyla studována, proto je doporučeno pečlivé monitorování pacientů, kteří užívají současně buprenorfin a induktory (např. fenobarbital, karbamazepin, fenytoin, rifampicin). Užívání těchto induktorů může urychlit metabolizmus buprenorfinu. Pokud si pacient stěžuje na snížení účinku přípravku nebo pokud se navrátí touha po zneužití drogy, bude muset být dávka zvýšena. Zvýšení dávky je nezbytné i při návratu touhy po zneužití drogy.

4.6.    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

U lidí nejsou dosud k dispozici dostatečné údaje k vyhodnocení potenciálního malformačního nebo fetotoxického účinku buprenorfinu užívaného v těhotenství.

Vysoké dávky buprenorfinu na konci těhotenství, i krátkodobě užívané, mohou u novorozenců vyvolat respirační depresi. Chronické užívání buprenorfinu matkou během posledních tří měsíců těhotenství může způsobit abstinenční syndrom u novorozence.

Buprenorfin nesmí být v těhotenství užíván, s výjimkou situace kdy klinický stav matky vyžaduje léčbu buprenorfinem a potenciální přínos léčby převáží potenciální riziko pro plod.

Kojení

U potkanů buprenorfin inhibuje laktaci a produkci mléka. Navíc buprenorfin přechází do mateřského mléka a proto je kojení kontraindikací pro užívání buprenorfinu.

4.7.    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Buprenorfin může způsobit ospalost, zvláště když se užívá spolu s alkoholem nebo s látkami tlumícími centrální nervový systém. Proto se doporučuje opatrnost při řízení a obsluze strojů (viz bod 4.5).

4.8.    Nežádoucí účinky

Nástup nežádoucích účinků je závislý na výši prahu tolerance konkrétního pacienta; tento práh je u osob závislých na drogách vyšší než u běžné populace.

Je užita následují konvence hodnocení výskytu nežádoucích účinků:

Velmi časté (> 1/10); časté (> 1/100 až < 1/10); méně časté (>1/1 000 až < 1/100); vzácné (> 1/10 000,

< 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné

Anafylaktický šok, angioneurotický edém (Quinckeho), bronchospasmus

Psychiatrické poruchy

Časté

Úzkost, nervozita

Méně časté

Halucinace

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Insomnie

Časté

Závrať, ospalost, bolest hlavy

Poruchy oka

Časté

Porucha slzení

Srdeční poruchy

Časté

Změny EKG (QT prodloužení)

Cévní poruchy

Časté

Synkopa, ortostatická hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté:

Výtok z nosu

Méně časté

Respirační deprese

Gastrointestinální poruchy

Časté

Zácpa, průjem, nevolnost, zvracení, bolest břicha

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté

Nekróza jater, hepatitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Pocení

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

Astenie, abstinenční příznaky

Časté

Bolest zad, zimnice

V    případě intravenózního zneužití, byly hlášeny lokální, někdy septické, reakce a potenciálně závažná akutní hepatitida (viz bod 4.4.).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování

V    případě náhodného předávkování je nezbytné zahájit podpůrná opatření včetně pečlivého monitorování respirační a srdeční funkce pacienta. Hlavním symptomem vyžadujícím zákrok je respirační deprese, která může vést k respirační zástavě a smrti. Jestliže pacient zvrací, je nutné se preventivně postarat, aby neaspiroval zvratky.

Léčba

Je třeba provádět symptomatickou terapii respirační deprese s následnou standardní intenzivní péčí. Musí být zajištěna průchodnost dýchacích cest pacienta a asistované nebo kontrolované dýchání. Pacient by měl být přemístěn tam, kde je k dispozici kompletní vybavení pro resuscitaci. Doporučuje se použít antagonistu opioidů (např. naloxon), i když může mít, ve srovnání s plnými opoidními atomisty, částečný vliv na navrácení respiračních symptomů buprenorfinu.

Při léčbě předávkování je nutno vzít v úvahu dlouhé trvání účinku přípravku.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii závislosti na opioidech ATC kód: N07BC01

Buprenorfin je opioidní částečný agonista/antagonista, který se váže na p a k receptory mozku. Jeho aktivita v opioidní odvykací léčbě je dána pomalým reverzibilním uvolňováním jeho vazby na p receptory, která u závislého pacienta po relativně dlouhou dobu minimalizuje potřebu další dávky drogy.

V klinických farmakologických studiích u pacientů závislých na opioidech buprenorfin prokázal

svůj maximální účinek na několik parametrů, včetně pozitivní nálady, pozitivního působení a respirační

deprese.

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Při perorálním podání prochází buprenorfin významnou přeměnou při prvním průchodu játry, spolu s N-dealkylací a glukurokonjugací v tenkém střevu. Perorální podávání tohoto léku není proto vhodné.

Maximálních plazmatických koncentrací se dosahuje během 90 minut po podání pod jazyk a vztah mezi maximální dávkou a koncentrací je lineární, v rozmezí 2 mg - 16 mg.

Distribuce

Po absorpci prochází buprenorfin rychlou distribuční fází. Jeho poločas eliminace činí 2 - 5 hodin. Biotransformace a eliminace

Buprenorfin je oxidativně metabolizován v procesu 14-N-dealkylace na N-dealkylbuprenorfin (také označovaný norbuprenorfin) pomocí cytochrómu P450 CYP3A4 a konjugace originální molekuly a dealkylovaného metabolitu s kyselinou glukuronovou. N-dealkybuprenorfin je p agonista s jen slabou vlastní aktivitou.

Eliminace buprenorfinu má bi- nebo tri-exponenciální charakter, s dlouhým terminálním eliminačním poločasem v trvání 20 - 25 hodin, a to zčásti v důsledku jeho reabsorpce po intestinální hydrolýze konjugovaného derivátu, a zčásti v důsledku vysoce lipofilního charakteru jeho molekuly.

Buprenorfin se vylučuje převážně ve stolici prostřednictvím žlučové exkrece metabolitů konjugovaných s kyselinou glukuronovou (80 %); zbytek se vylučuje močí.

5.3.    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita buprenorfinu byla stanovena u myší a potkanů po perorálním a parenterálním podání. Střední letální dávka (LD50) u myší byly 26, 94 a 261 mg/kg při intravenózním, intraperitoneálním a perorálním podáním. Hodnoty LD50 u potkanů byly 35, 243 a 600 mg/kg při intravenózním, intraperitoneálním a perorálním podáním.

Při chronickém podkožním podávání bíglům po dobu 1 měsíce, perorálním 1-měsíčním podáváním opicím rhesus a potkanům a při intramuskulárním podávání paviánům po dobu 6 měsíců prokázal buprenorfin významný úbytek tkáně a biochemickou toxicitu.

Studie teratogenních účinků u potkanů a králíků umožňují udělat závěr, že buprenorfin není embryotoxický ani teratogenní a nemá významný účinek na dobu odstavení. U potkanů nebyl zaznamenán žádný vliv na plodnost a obecně na reprodukční funkce, nicméně vysoké intramuskulární dávky (5 mg/kg/den) matce způsobily potíže při porodu a vysokou neonatální úmrtnost.

Studie u potkanů a králíků prokázaly fetotoxicitu včetně postimplantační ztráty. Navíc, perorální podávání vysokých dávek potkanům během gestace a laktace způsobilo lehké opoždění vývoje některých neurologických funkcí u potomků (vzpřimovací reflex a reakce na vylekání).

U psů se po 52 týdenním podávání perorálních dávek 75 mg/kg/den vyskytly lehké až středně závažné hyperplazie žlučovodu spolu s peribiliární cirhózou.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.    Seznam pomocných látek

Monohydrát laktózy Mannitol Kukuřičný škrob Kyselina citrónová Dihydrát citronanu sodného Povidon K30 Natrium-stearyl-fumarát

6.2.    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3.    Doba použitelnosti

0,4 mg: 1 rok 2 mg, 8 mg: 2 roky

6.4.    Zvláštní opatření pro uchovávání

0,4 mg: Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vzdušnou vlhkostí.

2 mg, 8 mg: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vzdušnou vlhkostí.

6.5.    Druh obalu a velikost balení

PVC/AL blistry

Velikost balení: 7, 28, 70 sublingválních tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ALKALOID -INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4 1231 Ljubljana - Črnuče Slovinsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

19/734/09-C

19/735/09-C

19/736/09-C


Buprenorphine Alkaloid 0,4 mg: Buprenorphine Alkaloid 2 mg: Buprenorphine Alkaloid 8 mg:

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 29.10.2009 Datum posledního prodloužení registrace:

10. DATUM REVIZE TEXTU 18.06.2015