Příbalový Leták

Buprenorphine Alkaloid 8 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


BUPRENORPHINE ALKALOID 0,4 mg BUPRENORPHINE ALKALOID 2 mg BUPRENORPHINE ALKALOID 8 mg

sublingvální tablety Buprenorphinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna sublingvální tableta obsahuje buprenorphinum 0,4 (2, 8) mg (ve formě buprenorphini hydrochloridum)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktózu, aj. Podrobněji v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


7 (28, 70) sublingválních tablet 5 ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Sublingvální podání.

Tablety rozpusťte pod jazykem. Nepolykejte je ani je nekousejte. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


0,4 mg: Uchovávejte při teplotě do 25° C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkem.

2 mg, 8 mg: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ALKALOID-INT d.o.o. Šlandrova ulica 4 1231 Ljubljana-Črnuče Slovinsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Buprenorphine Alkaloid    0,4 mg:    19/734/09-C

Buprenorphine Alkaloid    2 mg:    19/735/09-C

Buprenorphine Alkaloid    8 mg:    19/736/09-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Užívejte přesně podle pokynů lékaře. Tabletu položte pod jazyk a nechejte ji rozpustit.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


BUPRENORPHINE ALKALOID 0,4 mg BUPRENORPHINE ALKALOID 2 mg BUPRENORPHINE ALKALOID 8 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTRY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


BUPRENORPHINE ALKALOID 0,4 mg BUPRENORPHINE ALKALOID 2 mg BUPRENORPHINE ALKALOID 8 mg

sublingvální tablety Buprenorphinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Alkaloid-INT d.o.o. (logo)


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


LOT:


5. JINÉ


3/3