Příbalový Leták

Buprenorfin Mylan 70 Mikrogramů/H

Sp.zn.sukls17085/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Buprenorfin Mylan 35 mikrogramů/h Buprenorfin Mylan 52,5 mikrogramů/h Buprenorfin Mylan 70 mikrogramů/h transdermální náplast

buprenorphinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Buprenorfin Mylan a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Buprenorfin Mylan používat

3.    Jak se přípravek Buprenorfin Mylan používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Buprenorfin Mylan uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Buprenorfin Mylan a k čemu se používá

Léčivá látka přípravku Buprenorfin Mylan je buprenorphinum.

Přípravek Buprenorfin Mylan je analgetikum (lék ulevující od bolesti) a je určen k odstranění středně silné až silné nádorové bolesti a silné bolesti, která nereaguje na jiné typy léků proti bolesti. Přípravek Buprenorfin Mylan náplasti se aplikuje na kůži a léčivá látka buprenorfin se vstřebává kůží do krve. Buprenorfin je opioid (silný lék proti bolesti), který účinkuje působením na centrální nervový systém (na určité buňky v mozku a míše). Účinek transdermální náplast trvá až 4 dny. Přípravek Buprenorfin Mylan není vhodný k léčbě akutní (krátkodobé) bolesti.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Buprenorfin Mylan používat

Nepoužívejte přípravek Buprenorfin Mylan

-    jestliže jste alergický(á) na buprenorfin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

-    pokud jste závislý(á) na silných lécích proti bolesti (opioidních analgetikách);

-    pokud trpíte chorobami, při kterých máte velké dýchací obtíže nebo při kterých se mohou tyto obtíže objevit;

-    pokud současně užíváte inhibitory MAO (určité léky k léčbě deprese) nebo pokud jste tyto léky užíval(a) během posledních 2 týdnů (viz „Další léčivé přípravky a přípravek Buprenorfin Mylan“);

-    pokud trpíte myastenií gravis (určitý typ těžké svalové slabosti);

-    jestliže trpíte deliriem tremens (zmatenost a třes způsobený abstinencí po notorickém nadměrném pití alkoholu nebo během jednorázové, těžké opilosti);

-    jste-li těhotná.

Buprenorfin Mylan se nesmí používat k léčbě abstinenčních příznaků u drogově závislých osob. Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Buprenorfin Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

1

-    pokud j ste v nedávné době požil(a) velké množství alkoholu;

-    pokud trpíte onemocněním, které je doprovázeno záchvaty (křečí);

-    při poruchách vědomí (mdloby, závrať) neznámého původu;

-    při šokových stavech (příznakem může být studený pot);

-    při zvýšeném nitrolebním tlaku (např. po poraněních hlavy nebo při onemocněních mozku), když není dostupné umělé dýchání;

-    při dýchacích potížích, nebo pokud užíváte jiné léky, které mohou dýchání zpomalovat nebo zeslabovat. (viz „Další léčivé přípravky a přípravek Buprenorfin Mylan“);

-    pokud V aše j átra správně nefunguj í;

-    pokud máte sklon ke zneužívání léků nebo drog.

Věnujte také, prosím, pozornost následujícím upozorněním:

-    Někteří lidé se mohou stát závislými, pokud užívají silné léky proti bolesti jako Buprenorfin Mylan dlouhodobě. Při vysazení mohou mít abstinenční příznaky. (viz „Účinky po ukončení používání přípravku Buprenorfin Mylan “).

-    Horečka nebo vnější teplo mohou vést k vyšším hodnotám buprenorfinu v krvi než obvykle. Vněj ší teplo může také zabránit náplasti správně přilnout. Nevystavujte se proto působení vněj šího horka (např. sauna, infračervené lampy, elektrické dečky, pryžové láhve s horkou vodou) a při horečce se poraďte se svým lékařem.

Sportovci by si měli být vědomi, že tento léčivý přípravek může vyvolat pozitivní reakci na antidopingové testy.

Děti a dospívající

Přípravek Buprenorfin Mylan nemají používat osoby mladší 18 let, protože dosud nejsou zkušenosti s používáním v této věkové skupině.

Další léčivé přípravky a přípravek Buprenorfin Mylan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

-    Buprenorfin Mylan se nesmí používat spolu s inhibitory MAO (určité léky k léčbě deprese) nebo pokud jste je užíval(a) v posledních dvou týdnech.

-    Buprenorfin Mylan může způsobovat u některých lidí únavu, ospalost, nevolnost nebo mdloby nebo zpomalovat a zeslabovat dýchání. Tyto nežádoucí účinky mohou být ještě zesíleny, pokud zároveň užíváte jiné léky, které mohou vyvolat stejné účinky. Tyto jiné léky zahrnuj í jiné silné přípravky proti bolesti (opioidy), přípravky na spaní, anestetika, léky užívané k léčbě určitých psychických onemocnění - jako jsou tzn. trankvilizéry, antidepresiva a neuroleptika.

-    Používá-li se Buprenorfin Mylan spolu s některými jinými léky, může být působení náplasti zesíleno. Tyto léky zahrnuj í např. určité přípravky proti infekčním a plísňovým onemocněním (např.léky obsahující erythromycin, ketokonazol) nebo léky proti HIV (obsahující např. ritonavir).

-    Je-li Buprenorfin Mylan používán s některými jinými léky, působení náplasti je oslabeno. Mezi tyto léky patří např. dexamethason, určité léky k léčbě epilepsie (obsahující např. karbamazepin nebo fenytoin), léky k léčbě tuberkulózy (např. rifampicin).

Buprenorfin Mylan s jídlem, pitím a alkoholem

Během používání náplasti Buprenorfin Mylan nesmíte pít alkohol. Alkohol může zesílit určité nežádoucí účinky přípravku a nemusíte se cítit dobře.

Těhotenství a kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství

Dosud není dostatek zkušeností s používáním přípravku u těhotných. Z toho důvodu se nesmí přípravek Buprenorfin Mylan během těhotenství používat.

Kojení

Buprenorfin, léčivá látka obsažená v náplasti, snižuje tvorbu mléka a je vylučován do mateřského mléka. Proto přípravek Buprenorfin Mylan během kojení nepoužívejte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Buprenorfin Mylan může způsobovat závratě, ospalost, rozmazané nebo dvojité vidění a ovlivnit Vaše reakce do té míry, že byste nemusel(a) reagovat přiměřeně nebo dostatečně rychle v neočekávaných nebo náhlých situacích. Toto platí zejména:

-    na začátku léčby,

-    při změně dávkování,

-    pokud přecházíte na přípravek Buprenorfin Mylan z jiného přípravku,

-    pokud zároveň užíváte jiné přípravky, které působí na mozek,

-    pokud pijete alkohol.

Jste-li takto ovlivněn(a), nesmíte během používání přípravku Buprenorfin Mylan řídit nebo obsluhovat stroje. To platí rovněž při ukončení léčby přípravkem Buprenorfin Mylan. Neřiďte a neobsluhujte stroje nejméně 24 hodin po odstranění náplasti.

Jestliže si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

3.    Jak se přípravek Buprenorfin Mylan používá

Vždy používejte přípravek Buprenorfin Mylan přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

K dispozici jsou tři síly transdermální náplasti: Buprenorfin Mylan 35 mikrogramů/h, transdermální náplast, Buprenorfin Mylan 52,5 mikrogramů/h, transdermální náplast a Buprenorfin Mylan 70 mikrogramů/h, transdermální náplast.

Váš lékař vybere takovou sílu náplasti, která je pro vás nejvhodnější. Během léčby může lékař sílu změnit na nižší nebo vyšší, pokud je to nutné.

Doporučená dávka je:

Dospělí

Pokud neurčil lékař jinak, nalepte jednu náplast přípravku Buprenorfin Mylan (způsobem, jak je níže podrobně popsáno) a vyměňte ji nejpozději po 4 dnech. Pro pohodlné používání můžete měnit náplast dvakrát týdně ve stej ný den, např. vždy v pondělí ráno a ve čtvrtek večer.

K lepšímu zapamatování, kdy je třeba náplast vyměnit, si udělejte poznámku na obalu přípravku. Pokud Vám Váš lékař předepsal k náplasti další léky proti bolesti, dodržujte přesně jeho rady a doporučení, jinak prospěch z léčby přípravkem Buprenorfin Mylan nebude úplný.

Starší pacienti

U starších pacientů není nutná úprava dávky.

Pacienti s onemocněním ledvin / dialyzovaní pacienti

U pacientů s onemocněním ledvin a u dialyzovaných pacientů nejsou žádné úpravy dávkování nutné.

Pacienti s onemocněním jater

U pacientů s onemocněními jater mohou být intenzita a trvání účinku náplasti Buprenorfin Mylan ovlivněny. Pokud patříte k této skupině pacientů, měli byste být pod pečlivým lékařským dohledem.

Použití u dětí a dospívajících

Buprenorfin Mylan nemají používat osoby mladší 18 let, protože zatím nejsou s jeho používáním u této věkové skupiny žádné zkušenosti.

Způsob použití

Náplast slouží k transdermálnímu použití.

Když je transdermální náplast aplikována na kůži, léčivá látka buprenorfin proniká přes kůži do krve.

3

Způsob podání

Než nalepíte transdermální náplast

- Zvolte si na Vaší horní části těla rovné, čisté a neochlupené místo bez řezných ran nebo jizev, přednostně na hrudníku pod klíční kostí nebo na horní části zad (viz obrázek).

Jestliže nemůžete náplast nalepit sami, požádejte někoho o pomoc.Jestliže je vybrané místo ochlupené, ostřihejte ochlupení nůžkami. Nesmí se holit!

-    Vyvarujte se zarudlé, podrážděné nebo jinak poškozené kůže, např. většími jizvami.

-    Vybraná část kůže musí být suchá a čistá. Je-li zapotřebí, umyjte ji studenou nebo vlažnou vodou. Nepoužívejte mýdlo nebo jiné prostředky. Po horké koupeli nebo sprše počkejte, dokud není Vaše kůže úplně suchá a chladná. Nenanášejte na vybrané místo žádné roztoky, krémy nebo masti. Mohly by zabránit správnému přilnutí náplasti.

Nalepení náplasti


Krok 1: Každá náplast je uzavřena v sáčku. Těsně před použitím odstřihněte svár v místě zářezu. Vyjměte náplast.

Krok 2: Lepicí strana náplasti je opatřena transparentní krycí folií. Odstraňte opatrně polovinu folie. Přilnavé části se nedotýkejte.

Krok 3: Nalepte náplast na vybrané místo na kůži a odstraňte zbytek krycí folie.

- Krok 4: Přitiskněte náplast na kůži dlaní asi po dobu 30 až 60 sekund. Ujistěte se, že náplast je na kůži nalepena celá, zvláště na okrajích.

- Krok 5: Po nalepení náplasti si umyjte ruce. Nepoužívejte mýdlo ani jiné mycí prostředky.

Nošení náplasti

Náplast můžete nechat na kůži až 4 dny. Pokud jste náplast správně přitiskli, je riziko jejího uvolnění malé. Můžete se s ní sprchovat, koupat a plavat. Nevystavujte však náplast působení nadměrného tepla (např. v sauně, infračervené lampy, elektrické dečky, ohřívací láhve).

V nepravděpodobném případě, že se náplast uvolní dříve, než je potřeba její výměna, nepoužívejte znovu stejnou náplast. Nalepte si rovnou novou náplast (viz odstavec níže „Výměna náplasti“).

Výměna náplasti

-    Odstraňte starou náplast.

-    Složte ji napůl přilnavou stranou k sobě.

-    Pečlivě j i zlikvidujte.

-    Nalepte novou náplast na vhodné místo na kůži (jak je popsáno výše). Nejméně jeden týden vyčkejte před nalepením náplasti na stejné místo.

Délka léčby

Váš lékař rozhodne, jak dlouho byste měli být léčeni přípravkem Buprenorfin Mylan. Nesmíte léčbu ukončit na základě vlastního uvážení, protože bolest by se mohla vrátit a nemuseli byste se cítit dobře (viz také „Účinky při ukončení léčby přípravkem Buprenorfin Mylan“).

Pokud máte pocit, že účinek náplastí Buprenorfin Mylan je příliš slabý nebo příliš silný, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Buprenorfin Mylan než jste měl(a)

Pokud se to stane, může doj ít k předávkování buprenorfinem. Předávkování může zesílit nežádoucí účinky buprenorfinu jako je ospalost, nevolnost a zvracení. Můžete mít zúžené zornice a dýchání se může zpomalit a zeslabit. Může rovněž u Vás dojít k oběhovému kolapsu.

Jakmile zjistíte, že jste použili více náplastí, než jste měli, odstraňte přebytečné náplasti a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít náplast přípravku Buprenorfin Mylan

Pokud jste si zapomněli náplast nalepit, nalepte novou náplast hned, jakmile to zjistíte. Pak je zapotřebí změnit dny nalepení, např. jestliže jste obvykle nalepovali náplast v pondělí a čtvrtek, ale zapomněli jste si novou nalepit do středy, kdy si ji nalepíte, budete od té doby měnit náplasti ve středu a v sobotu. Poznamenejte si novou dvojici dnů na kalendáři zevního obalu. Pokud si vyměníte náplast velmi pozdě, bolest se může vrátit. V tomto případě kontaktujte svého lékaře.

Nikdy nezdvoj násobujte následuj ící dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku!

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Buprenorfin Mylan

Jestliže přerušíte nebo ukončíte léčbu přípravkem Buprenorfin Mylan příliš brzy, bolest se vrátí. Pokud si přejete ukončit léčbu z důvodu nežádoucích účinků, poraďte se, prosím, se svým lékařem. Řekne Vám, jaké jsou další možnosti, popř. jaké jiné léčivé přípravky by pro Vás přicházely v úvahu.

Někteří lidé po déletrvajícím používání silných léků proti bolesti, které je ukončeno nebo náhle přerušeno, mohou mít tzv. abstinenční příznaky (příznaky z vysazení). Riziko těchto účinků po ukončení používání přípravku Buprenorfin Mylan je velmi nízké. Přesto, jestliže cítíte neklid, úzkost, nervozitu, třes, jestliže jste abnormálně aktivní, máte obtíže se spaním nebo zažíváním, sdělte to svému lékaři.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás objeví otoky paží, nohou, kotníků, obličeje, rtů, úst nebo hrdla, které mohou způsobit dýchací nebo polykací potíže, kopřivka, mdloby, zažloutnutí kůže nebo bělma (tzv. žloutenka), odstraňte náplast a okamžitě přivolejte lékaře nebo vyhledejte pohotovost v nejbližší nemocnici. Může se jednat o příznaky velmi vzácné závažné alergické reakce.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

-    nauzea (pocit na zvracení)

-    zarudnutí, svědění

Časté (mohou postihnout až 1 z    10 osob):

-    závratě, bolesti hlavy

-    dušnost

-    zvracení, zácpa

-    změny na kůži (vyrážka, obvykle při opakovaném podání), pocení

-    otoky (např. nohou), únava

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

-    zmatenost, poruchy spánku, neklid

-    různé stupně útlumu (sedace), v rozpětí od únavy po otupělost

-    poruchy oběhu (jako je nízký krevní tlak nebo vzácně i oběhový kolaps)

-    sucho v ústech

-    vyrážka

-    potíže s vylučováním, retence moči (méně moči než obvykle)

-    malátnost

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob):

-    ztráta chuti k jídlu

-    klamné představy jako halucinace, úzkost a noční můry, snížený zájem o pohlavní život

-    obtížné soustředění, poruchy řeči, otupělost, poruchy rovnováhy, abnormální kožní vjemy (necitlivost, píchání nebo pálení)

-    poruchy vidění, rozmazané    vidění, otoky víček

-    návaly horka

-    obtížné dýchání (pokles dýchání)

-    pálení žáhy

-    kopřivka

-    potíže s erekcí

-    abstinenční příznaky (viz níže), reakce v místě aplikace

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):

-    závažné alergické reakce (viz níže)

-    závislost, střídání nálad

-    svalové záškuby, poruchy vnímání chuti

-    „špendlíkové“ zornice

-    bolesti uší

-    abnormálně rychlý dech, škytavka

-    říhání

-    vřídky, malé puchýře

-    bolesti na hrudi

Pokud si všimnete jakéhokoliv z nežádoucích účinků vyjmenovaných nahoře, sdělte to co nejrychleji svému lékaři.

V některých případech se mohou objevit závažné opožděné alergické reakce se znaky zánětu. V takovém případě přestaňte přípravek Buprenorfin Mylan používat a oznamte to Vašemu lékaři.

7

Někteří lidé mohou mít abstinenční příznaky (příznaky z přerušení podávání), pokud užívali silné léky proti bolesti po dlouhou dobu a náhle je přestali užívat. Riziko, že budete mít následné účinky, když přestanete náplasti přípravku Buprenorfin Mylan používat, je malé. Avšak cítíte-li neklid, úzkost, nervozitu nebo třes, nebo jste-li příliš aktivní, máte potíže se spaním nebo se zažíváním, informujte svého lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl. cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Buprenorfin Mylan uchovávat

   Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

•    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a sáčku za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

•    Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

•    Po odstranění náplasti ji složte napůl, lepící vrstvou dovnitř a stiskněte je k sobě. Použitou náplast vraťte zpět do sáčku a bezpečně ji zlikvidujte.

•    Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Buprenorfin Mylan obsahuje

-    Léčivou látkou je buprenorphinum.

Buprenorfin Mylan 35 mikrogramů /h, transdermální náplast:

Jedna transdermální náplast o rozměru plochy obsahující léčivou látku 25 cm2 obsahuje 20 mg buprenorfinu a uvolňuje 35 mikrogramů buprenorfinu za hodinu.

Buprenorfin Mylan 52,5 mikrogramů /h, transdermální náplast:

Jedna transdermální náplast o rozměru plochy obsahující léčivou látku 37,5 cm2 obsahuje 30 mg buprenorfinu a uvolňuje 52,5 mikrogramů buprenorfinu za hodinu.

Buprenorfin Mylan 70 mikrogramů /h, transdermální náplast:

Jedna transdermální náplast o rozměru plochy obsahující léčivou látku 50 cm2 obsahuje 40 mg buprenorfinu a uvolňuje 70 mikrogramů buprenorfinu za hodinu.

-    Pomocnými látkami jsou:

Adhezivní vrstva (s buprenorfinem): povidon K90, kyselina levulová, oleyl-oleát, adhezivní akrylátový kopolymer 387-2054

Adhezivní vrstva (bez buprenorfinu): adhezivní akrylátový kopolymer 387-2287 Separační folie mezi adhezivními vrstvami s buprenorfinem a bez buprenorfinu: silikonizovaná pegoterátová fólie 23 pm

Krycí folie: tkaná polyesterová fólie

Snímatelná fólie (zepředu pokrývající adhezivní vrstvu obsahující buprenorfin): silikonizovaná pegoterátová fólie 100 pm Modrý inkoust

Jak přípravek Buprenorfin Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Transdermální náplast je béžové barvy, obdélníkového tvaru se zaoblenými rohy označená:

Buprenorfin Mylan 35 mikrogramů/h, transdermální náplast: “Buprenorphin” a “35 pg/h” Buprenorfin Mylan 52,5 mikrogramů/h, transdermální náplast: Buprenorphin” a “52,5 pg/h” Buprenorfin Mylan 70 mikrogramů/h, transdermální náplast: Buprenorphin” a “70 pg/h”

Transdermální náplast je zabalena jednotlivě v sáčku s dětským bezpečnostním uzávěrem. Náplasti jsou dodávány v balení obsahující 3, 4, 5, 8, 10, 16 nebo 20 transdermálních náplastí.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL Velká Británie

Výrobce

McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories, Dublin, Irsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie:


Česká republika:

Itálie:

Německo:

Španělsko: Velká Británie:


Buprenorphine Mylan 35 microgram/u; 52,5 microgram/u; 70 microgram/u pleister voor transdermaal gebruik

Buprenorphine Mylan 35 microgrammes/h; 52,5 microgrammes/h; 70 microgrammes/h dispositif transdermique Buprenorphine Mylan 35 Mikrogramm/S; 52,5 Mikrogramm/S; 70 Mikrogramm/S transdermales Pflaster

Buprenorfin Mylan 35 mikrogramů/h; 52,5 mikrogramů/h; 70 mikrogramů/h,

transdermální náplast

Algesalona

Buprenorphin Generics 35 Mikrogramm/Stunde; 52,5 Mikrogramm/Stunde; 70 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster Buprenorfina Mylan 35 microgramos/h parches transdérmicos EFG Buprenorfina Mylan 52,5 microgramos/h parches transdérmicos EFG Buprenorfina Mylan 70 microgramos/h parches transdérmicos EFG Butiga 35 micrograms/h, 52.5 micrograms /h, 70 micrograms/h Transdermal patches

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10.3.2016.

9