Příbalový Leták

Brumare 1 Mg/Ml Nosní Sprej, Roztok

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Brumare 1 mg/ml nosní sprej, roztok xylometazolini hydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml nosního spreje obsahuje xylometazolini hydrochloridum 1 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Přípravek dále obsahuje: čištěnou mořskou vodu, dihydrogenfosforečnan draselný, čištěnou vodu.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Nosní sprej, roztok 1 x 10 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Nosní podání.

Pro dospělé a děti od 10 let věku.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP

Použitelnost po otevření lahvičky: 3 měsíce


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Chraňte před mrazem.


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BGP Products Czech Republic s.r.o.


Evropská 2591/33d 160 00 Praha 6 Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


69/072/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


Přípravek Brumare se používá k symptomatické léčbě ucpaného nosu.

1-2 vstřiky do každé nosní dírky každých 10-12 hodin. V případě potřeby je možné léčivý přípravek používat až 3krát denně.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci, kde jsou uvedeny další podrobnosti.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Brumare 1 mg/ml nosní sprej, roztok


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Brumare 1 mg/ml nosní sprej, roztok xylometazolini hydrochloridum Nosní podání


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


1-2 vstřiky do každé nosní dírky každých 10-12 hodin. V případě potřeby je možné léčivý přípravek používat až 3krát denně.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci, kde jsou uvedeny další podrobnosti.


3. POUŽITELNOST


EXP

Použitelnost po otevření lahvičky: 3 měsíce


4. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


10 ml


6. JINÉ


Přípravek Brumare se používá k symptomatické léčbě ucpaného nosu. 1 ml nosního spreje obsahuje xylometazolini hydrochloridum 1 mg. Pro dospělé a děti od 10 let věku.


3