Příbalový Leták

Brumare 1 Mg/Ml Nosní Sprej, Roztok

Sp.zn.sukls221316/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Brumare 1 mg/ml nosní sprej, roztok

Xylometazolini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-    Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Brumare a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Brumare používat

3.    Jak se přípravek Brumare používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Brumare uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Brumare a k čemu se používá

Léčivou látkou tohoto léčivého přípravku je xylometazolin. Stahuje cévy v nosní sliznici a tím snižuje její otok vzniklý z různých důvodů, a usnadňuje dýchání nosem.

Přípravek Brumare se používá ke krátkodobé léčbě ucpaného nosu.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Brumare používat Nepoužívejte přípravek Brumare

•    jestliže jste alergický(á) na xylometazolin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

•    jestliže jste nedávno podstoupil(a) operaci mozku nosem nebo ústy,

•    jestliže máte suchý zánět nosní sliznice s tvorbou strupů (rhinitis sicca).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Brumare se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte:

•    sklon k hypersenzitivitě (přecitlivělosti) na sympatomimetika (léky, jako je například adrenalin); přípravek Brumare může způsobovat nespavost, závratě, třes, arytmii nebo zvýšený krevní tlak,

•    kardiovaskulární onemocnění (onemocnění srdce, vysoký krevní tlak),

•    hypertyreózu (nadměrnou činnost štítné žlázy),

•    diabetes mellitus (cukrovku),

•    feochromocytom (nádor v dřeni nadledvinek produkující hormony),

•    hypertrofii prostaty (zvětšenou prostatu),

•    dědičná onemocnění vyvolaná porušenou funkcí enzymů (porfyrie),

•    užívat léky proti depresi (inhibitory MAO),

•    zvýšený nitrooční tlak (glaukom s úzkým úhlem).

Otoky sliznice (otoky vnitřní výstelky nosu) se mohou vracet v souvislosti s ukončením dlouhodobé léčby xylometazolinem. Aby k tomu nedocházelo, má být doba léčby co nejkratší.

Jestliže se domníváte, že máte bakteriální infekci, poraďte se se svým lékařem, protože infekce musí být náležitě léčena. Tento léčivý přípravek má být používán pouze jednou osobou, aby se předešlo riziku šíření infekcí.

Jestliže se na Vás vztahuje cokoli z výše uvedeného, poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Brumare používat.

Další léčivé přípravky a přípravek Brumare

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Nedoporučuje se používání tohoto léčivého přípravku společně s určitými antidepresivy, mezi něž patří:

•    tricyklická nebo tetracyklická antidepresiva,

•    inhibitory MAO (inhibitory monoaminooxidázy), nebo pokud jste užíval (a) inhibitory MAO během posledních dvou týdnů.

Dále se nedoporučuje používat tento léčivý přípravek:

•    v kombinaci s léky proti vysokému krevnímu tlaku (např. methyldopa) z důvodu možných hypertenzních (tlak zvyšujících) účinků xylometazolinu,

•    sjinými léky s možným hypertenzním účinkem (např. doxapram, ergotamin, oxytocin), neboť mohou vzájemně zesilovat své hypertenzní účinky.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek používat.

Těhotenství:

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Kojení:

Není známo, zda se xylometazolin vylučuje do mateřského mléka. Riziko pro kojence nelze vyloučit. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro Vás je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání přípravku Brumare. Předávkování může vést ke snížení tvorby mléka, proto během kojení nesmí být překročeno doporučené dávkování xylometazolinu.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při správném užívání tento léčivý přípravek neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Jestliže však během užívání tohoto léčivého přípravku pociťujete ospalost, nemáte řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Brumare používá

Před prvním použitím je nutné několikrát (4krát) stříknout do vzduchu, aby bylo dosaženo stejnoměrného dávkování. Lahvičku je třeba držet ve svislé poloze. Jestliže jste přípravek po několik dní nepoužíval (a), je třeba alespoň jednou na zkoušku stříknout do vzduchu, aby bylo dosaženo stejnoměrného dávkování.

Přípravek Brumare 1 mg/ml je určen k léčbě ucpaného nosu u dětí od 10 let věku a u dospělých.

Dávkování

Obvyklou dávkou je 1-2 vstřiky do každé nosní dírky maximálně každých 10-12 hodin (maximálně třikrát denně) po dobu maximálně 7 dnů.

Používání přípravku Brumare 1 mg/ml se nedoporučuje u dětí do 10 let věku.

Pacienti do 10 let věku mají používat přípravek Brumare 0,5 mg/ml.

Doba trvání léčby

Doba trvání léčby má být co nejkratší. Po dlouhodobé léčbě se může opětovně objevit otok sliznice (vnitřní výstelky nosu). Doporučená dávka se nemá překračovat.

Jestliže se příznaky Vašeho onemocnění nezlepšily

Pokud se do 3 dnů souvislé léčby nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Lékař Vám může předepsat jiné dávkování, než jaké je uvedeno v této příbalové informaci. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo

podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Návod k použití


Před použitím tohoto léčivého přípravku se vysmrkejte. Sejměte víčko, jak znázorňuje obrázek č. 1.


Obrázek č. 1


Držte lahvičku ukazovákem a prostředníkem a zespodu palcem, jak znázorňuje obrázek č. 2. Pro stříknutí zmáčkněte pumpičku směrem dolů.

Při prvním použití tohoto léčivého přípravku stříkněte několikrát (4krát) do vzduchu, až bude z lahvičky stříkat jemný aerosol (jemná mlha). Vhodné je také vyzkoušet pumpičku před každým použitím alespoň jedním zmáčknutím.


Obrázek č. 2


Zasuňte pumpičku do nosní dírky, jak znázorňuje obrázek č. 3. Zmáčkněte pumpičku směrem dolů, během vstříknutí se nosem nadechněte, přičemž jemně stiskněte druhou nosní dírku ukazovákem druhé ruky. Pumpičku pusťte a vyndejte z nosní dírky. Postup opakujte v druhé nosní dírce. Pumpičku vytáhněte a po použití uzavřete plastovým víčkem.


Obrázek č. 3Poznámka: pokud stejnou lahvičku se sprejem používá více lidí, může dojít k přenosu infekce.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Brumare, než jste měl(a)

Jestliže jste se Vy (nebo někdo jiný) předávkoval(a) tímto léčivým přípravkem, neprodleně vyhledejte svého lékaře. Předávkování může způsobit útlum centrálního nervového systému, sucho v ústech, pocení a příznaky způsobené stimulací sympatického nervového systému (rychlý, nepravidelný puls a zvýšený krevní tlak).

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Brumare

Jestliže jste zapomněl(a) použít dávku tohoto přípravku, vynechanou dávku nenahrazujte a pokračujte další dávkou. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Brumare

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté: postihují až 1 z 10 pacientů

   svědění nebo pálení v nose a krku

•    suchá nosní sliznice

Méně časté: postihují až 1 ze 100pacientů

   reakce přecitlivělosti (otok kůže a sliznic, kožní vyrážka, svědění)

•    větší otoky nosní sliznice po ukončení léčby

•    epistaxe (krvácení z nosu)

Vzácné: postihují až 1 z 1000pacientů

   srdeční palpitace a tachykardie (bušení srdce a rychlý srdeční tep)

•    pocit na zvracení

•    vysoký krevní tlak

Velmi vzácné: postihují až 1 z 10 000 pacientů

   nervozita

•    nespavost

•    únava

•    bolest hlavy

•    arytmie

•    především u dětí a po předávkování: ospalost, nervozita, nespavost, halucinace a křeče. U kojenců a novorozenců byly zaznamenány případy nepravidelného dýchání.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Srobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Brumare uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Otevřenou lahvičku spotřebujte do 3 měsíců.

Chraňte před mrazem. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Brumare obsahuje

-    Léčivou látkou je xylometazolini hydrochloridum, přičemž 1 mililitr roztoku obsahuje 1 mg této látky. 1 stříknutí přípravku Brumare 1,0 mg/ml (= 90 mikrolitrů) obsahuje xylometazolini hydrochloridum 90 mikrogramů.

-    Pomocnými látkami jsou čištěná mořská voda, dihydrogenfosforečnan draselný a čištěná voda.

Jak přípravek Brumare vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Brumare je čirý, bezbarvý roztok.

Jedno balení obsahuje jednu lahvičku s 10 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci BGP Products Czech Republic s.r.o.

Hadovka Office Park Evropská 2591/33d 160 00 Praha 6 Česká republika

Výrobce

Jadran-Galenski Laboratorij d.d.

Svilno 20 51000 Rijeka Chorvatsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Nizozemsko    Nasonal 1 mg/ml neusspray, oplossing

Česká republika    Brumare 1 mg/ml nosní sprej, roztok

Slovenská republika Brumare 1 mg/ml nosová roztoková aerodisperzia

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24.8.2016.

7