Příbalový Leták

Brufen 600 Mg

Informace pro variantu: Šumivé Granule (30,600mg), Šumivé Granule (10,600mg), Šumivé Granule (40,600mg), Šumivé Granule (20,600mg), zobrazit další variantu

sp. zn. sukls175436/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

BRUFEN 600 mg, šumivé granule

ibuprofenum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je přípravek Brufen 600 mg a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Brufen 600 mg užívat

3.    Jak se přípravek Brufen 600 mg užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Brufen 600 mg uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    CO JE PŘÍPRAVEK BRUFEN 600 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Brufen 600 mg je nesteroidní antirevmatikum s výrazným účinkem snižujícím horečku (antipyretickým), tlumícím bolest (analgetickým) i u bolestivých stavů nerevmatického původu a s účinkem protizánětlivým (antiflogistickým).

U nemocných s revmatickým onemocněním kloubů Brufen 600 mg zmenšuje bolest, ranní ztuhlost, místní příznaky zánětu (otok, zčervenání), a tím zvyšuje pohyblivost kloubů.

Přípravek Brufen 600 mg se užívá:

-    při revmatických onemocněních včetně bolesti zad

-    k léčbě mírné a středně silné bolesti u nerevmatických stavů, jako např. bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zubů, pooperační bolesti, bolesti při poraněních měkkých tkání jako je pohmoždění nebo podvrtnutí

-    při bolestivé menstruaci

-    ke snižování horečky

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BRUFEN 600 MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravek

-    j estliže j ste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

-    j estliže j ste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo j iné protizánětlivé léky, což se může projevovat jako průduškové astma, kopřivka nebo rýma

-    pokud se u Vás vyskytuje aktivní žaludeční vřed či vřed dvanáctníku nebo krvácení z těchto orgánů nebo pokud se u vás vřed nebo krvácení z trávicího traktu vyskytlo opakovaně v minulosti,

-    pokud trpíte poruchou krvetvorby nebo srážlivosti krve nebo krvácíte

-    jestliže se u vás v minulosti vyskytlo krvácení z trávicího traktu nebo perforace v důsledku léčby, nesteroidními protizánětlivými léky

-    jestliže trpíte závažným srdečním selháváním

-    pokud trpíte závažným selháním jater

-    pokud trpíte závažným selháním ledvin (glomerulární filtrace nižší než 30 ml/min)

-    pokud trpíte výraznou dehydratací (způsobenou např. zvracením, průjmem nebo nedostatečným příjmem tekutin nebo po operaci)

-    Přípravek nesmí užívat ženy ve 3. třetině těhotenství.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Brufen 600 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

-    Pokud trpíte onemocněním trávicího traktu, můžete přípravek užívat pouze se zvýšenou opatrností, neboť u Vás může zvýšit riziko krvácení a dalších komplikací v trávicím traktu. U nemocných s chronickým zánětlivým střevním onemocněním (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba) může doj ít ke zhoršení těchto onemocnění.

-    Jestliže trpíte astmatem, může u Vás přípravek Brufen 600 mg zvyšovat riziko vzniku bronchospasmu (křečovitého sevření průdušek).

-    Pokud máte sennou rýmu, nosní polypy nebo chronické onemocnění dýchacích cest, může u vás přípravek Brufen 600 zvyšovat riziko vzniku alergické reakce.

-    Protizánětlivá/ analgetická léčiva jako je ibuprofen mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby.

Před užitím přípravku Brufen 600 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:

-    máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud jste prodělali srdeční infarkt, jste po operaci bypassu, trpíte onemocněním periferních tepen (špatná krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo jste prodělali jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně “mini-mozkové mrtvice” neboli tranzitorní ischemické ataky “TIA”).

-    máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, máte v rodinné anamnéze srdeční onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/ kuřačka.

-    Pokud užíváte léky ovlivňující krevní srážlivost, může u Vás i Brufen 600 mg, podobně jako j iné léky z této skupiny, prodlužovat dobu krvácení nebo vést ke vzniku vředů.

-    Zvýšená opatrnost je nutná při dehydrataci (odvodnění organismu). Tento stav může nastat např. v důsledku zvracení, průjmu nebo po větší operaci. Při těžké dehydrataci se přípravek nesmí užívat.

-    Pokud trpíte onemocněním ledvin, je nutné užívat přípravek Brufen 600 mg pouze se zvýšenou opatrností a vždy v nejnižší účinné dávce, neboť léčiva z této skupiny mohou zhoršit funkci ledvin. Stej ná opatření platí i v případě, že trpíte vážněj ším onemocněním jater.

-    Je třeba se vyvarovat konzumace alkoholu, jelikož může zesílit nežádoucí účinky nesteroidních antirevmatik, především ty, které postihuj í trávicí ústroj í a centrální nervový systém.

Léky jako je ibuprofen mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Ibuprofen musí být podáván s opatrností pacientům, kteří v minulosti měli vřed žaludku nebo dvanáctníku nebo jiné onemocnění trávicího traktu, protože jejich stav se může touto léčbou zhoršit. Pokud se během léčby ibuprofenem objeví vředy nebo krvácení z trávicího traktu, musí být léčba ukončena. Zaznamenáte-li jakékoliv nezvyklé obtíže ze strany zažívacího traktu informujte ihned svého lékaře.

Vzácně byl u pacientů léčených ibuprofenem zaznamenán i výskyt “sterilního” zánětu mozkových blan. Výskyt tohoto onemocnění je však pravděpodobněj ší u pacientů, j ež trpí onemocněním pojivové tkáně, patřícím mezi tzv. “kolagenózy”.

Přípravek Brufen 600 mg neužívejte spolu s jinými nesteroidními protizánětlivými léky nebo dalšími léky zvyšujícími riziko poškození žaludku.

Jako jiná nesteroidní antirevmatika i podávání přípravku Brufen 600 mg může zakrýt známky infekčního onemocnění.

Během planých neštovic se doporučuje přípravek neužívat.

Ibuprofen může dočasně potlačovat funkci krevních destiček.

Velmi vzácně mohou nesteroidní antirevmatika vyvolat závažné kožní reakce, z nichž některé mohou být i smrtelné (např. exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza). Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo poškození povrchu sliznic, přestaňte užívat tento přípravek a kontaktujte svého lékaře.

Velmi vzácně se mohou vyskytnout závažné akutní reakce z přecitlivělosti (například anafylaktický šok). Tento stav vyžaduje okamžitou léčbu.

Při delším užívání jakýchkoli léků proti bolesti se může objevit bolest hlavy, která nemůže být léčena podáváním vyšších dávek léčivého přípravku. V takovém případě je nezbytné se o další léčbě poradit se s lékařem.

Riziko vzniku nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou přípravku a u starších osob. Je proto nezbytné zahajovat léčbu nejnižší možnou dávkou a v léčbě pokračovat nejkratší možnou dobu nutnou k léčbě příznaků.

Děti a dospívající

U dehydrovaných dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin.

Pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek Brufen 600 vhodný pro děti do 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Brufen 600

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Brufen 600 může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými dalšími léčivy. Např: Antikoagulancia/antiagregancia (tj. přípravky ředící krev/ bránící jejímu srážení, např. kyselina acetylsalicylová, warfarin, ticlopidin), zvyšují riziko krvácení a vzniku nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu.

Protizánětlivé léky (včetně tzv. inhibitorů COX-2), kortikoidy a léky k léčbě deprese, zvané SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu), zvyšuj í riziko vzniku nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu.

Léčiva snižující vysoký krevní tlak (močopudné léky (tzv. diuretika), ACE-inhibitory jako je captopril, beta-blokátory jako atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II jako je losartan). Ibuprofen může snižovat účinek těchto léků. Diuretika mohou zároveň zvyšovat nežádoucí účinky ibuprofenu.

Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia a fenytoinu (léku užívaného k léčbě epilepsie), methotrexátu a srdečních glykosidů (digoxinu) v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky.

Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, sulfinpyrazon).

Při současném užití s chinolonovými antibiotiky může ibuprofen zvýšit riziko vzniku křečí způsobených těmito antibiotiky.

Užívání ibuprofenu může také zvyšovat možné nežádoucí účinky až toxické působení těchto léčiv: takrolimu, zidovudinu, cyklosporinu, mifepristonu.

Ibuprofen může prodloužit vylučování aminoglykosidů z organismu. Ibuprofen může zvyšovat účinky léčiv k léčbě diabetu, obsahující deriváty sulfonylmočoviny. Při současném užití těchto léčiv byly vzácně zaznamenány případy hypoglykémie (nízké hladiny krevního cukru v krvi). Současné podávání ibuprofenu s inhibitory CYP2C9 (např. vorikonazolu či flukonazolu užívaných k léčbě plísňových infekcí) může zvýšit citlivost k ibuprofenu.

Rostlinné přípravky: přípravky obsahující jinan dvoulaločný (ginkgo biloba) mohou zvyšovat riziko krvácení, pokud jsou užívány současně s ibuprofenem.

Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem Brufen 600. Proto byste se vždy měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek Brufen 600 užívat s jinými léčivy.

Užívání přípravku Brufen 600 mg s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Brufen 600 mg se doporučuje užívat po jídle nebo během jídla.

Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Ibuprofen se nesmí užívat ve třetí třetině těhotenství. Jeho podávání se však nedoporučuje během celého těhotenství a v průběhu porodu.

V první a druhé třetině těhotenství užívejte proto přípravek pouze na doporučení lékaře.

Kojení

Dlouhodobé podávání ibuprofenu kojícím matkám se nedoporučuje. Pokud je přípravek užit pouze krátkodobě v dávce doporučené ke zmírnění akutní bolesti nebo ke snížení horečky, není třeba kojení přerušit.

Plodnost

Přípravek Brufen 600 mg může způsobovat problémy s otěhotněním. Po přerušení užívání dojde k úpravě. Musíte informovat lékaře, jestliže chcete otěhotnět nebo máte problémy s otěhotněním.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U některých pacientů užívajících ibuprofen se mohou objevit závratě, točení hlavy, zrakové změny a jiné poruchy centrálního nervového systému. Vzhledem k tomu, že se mohou objevit tyto nežádoucí účinky, nevykonávejte činnosti, jako je řízení vozidla nebo obsluha strojů, pokud si nejste jist(a), že léčba ibuprofenem nemá vliv na Vaši schopnost tyto aktivity vykonávat.

Přípravek Brufen 600 obsahuje sacharosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Obsah sacharózy v jednom sáčku je 3,333 g, toto je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

V jednom sáčku přípravku je obsaženo 8,5 mmol (195 mg) sodíku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BRUFEN 600 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Brufen 600 mg přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Výskyt nežádoucích účinků může být minimalizován podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků.

Dospělí a dospívající od 12 let s hmotností nad 40 kg

Doporučená denní dávka je 1200 až 1800 mg, rozdělených do několika dávek. U některých pacientů může být postačující udržovací dávka 600 mg denně. U těžkých a akutních případů může být výhodné zvýšení dávky na 2400 mg do vymizení akutního stadia onemocnění. Obecně nemá maximální denní dávka překročit 2400 mg denně rozdělených do 4 dávek. Interval mezi jednotlivými dávkami musí být nejméně 4 - 6 hodin.

Dávkování u bolestivých stavů: 600 mg jednorázově nebo až 3krát denně.

Dávkování u revmatických onemocnění: 600 mg 3 - 4 krát denně.

Pediatrická populace

Tento přípravek není určen dětem do 12 let.

Starší populace

Není nutná úprava dávkování, pokud není poškozena funkce ledvin nebo jater, v tom případě je třeba individuální posouzení dávkování. U této skupiny je zapotřebí dávkování s opatrností.

Pacienti se sníženou funkcí jater a ledvin

Pacienti s poškozením funkce ledvin, jater nebo srdce by měli užívat nejnižší možnou dávku přípravku a je třeba sledovat funkci ledvin.

Způsob podání

Rychlej šího účinku lze dosáhnout podáním dávky na lačný žaludek. Pacientům s citlivým žaludkem se doporučuje užívat ibuprofen spolu s jídlem.

Při užití přípravku se mohou vyskytnout přechodné pocity pálení v ústech nebo krku. Abyste zamezil(a) nepříjemnému pocitu při polykání či pocitu pálení v hrdle, rozmíchejte granule v dostatečném množství vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Brufen 600 mg, než jste měl(a)

Příznaky předávkování jsou nevolnost, zvracení, závrať, bolesti břicha, letargie, sucho v ústech, křeče a zřídka ztráta vědomí nebo útlum dýchacího systému. V případě vážného předávkování může dojít k selhání ledvin a poškození jater.

Při podezření na předávkování nebo náhodné požití přípravku dítětem navštivte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Brufen 600 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkaj ící se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Brufen 600 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání ibuprofenu se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky, které jsou seřazeny dle četnosti výskytu:

Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): pocit na zvracení, zvracení, průjem, zácpa, plynatost, trávící obtíže, bolesti břicha, krvácení z trávicího traktu (do černa zbarvená stolice nebo zvracení krve), závratě, bolesti hlavy, vyrážka, únava.

Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): rýma, zánět žaludku, dvanáctníkový vřed, žaludeční vřed, vřed v ústech, proděravění sliznice trávicího traktu, zánět jater, žloutenka, porucha jaterních funkcí, průduškové astma, zúžení průdušek, dušnost, různé formy poruchy ledvin např. zánět ledvin, nefrotický syndrom (soubor příznaků při onemocnění ledvin) a selhání ledvin, nespavost, úzkost, pocit mravenčení, kopřivka, svědění, purpura (tečkovité krvácení do kůže), angioedém (otok vznikající na různých místech organismu např. podkoží obličeje, sliznice dýchacího a trávicího ústrojí a způsobující obtíže podle postiženého místa), zvýšená citlivost kůže na slunce, poruchy vidění, poruchy sluchu, závrať, zvonění v uších.

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000): sterilní zánět mozkových blan, snížení počtu některých krevních elementů (např. červených či bílých krvinek, destiček), deprese, zmatenost, optická neuritida (zánět zrakového nervu), reakce z přecitlivělosti, toxická optická neuropatie, (postižení zrakového nervu), otoky.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000): zánět slinivky břišní, selhání jater, srdeční selhání, infarkt myokardu, zvýšený krevní tlak, těžké formy kožních reakcí.

Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užíváním přípravku Brufen 600 mg jsou stej né jako nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s léčbou jinými nesteroidními protizánětlivými léky.

Při výskytu závažněj ších reakcí jako otok obličeje nebo dušnost, poruchy vidění, zvracení krve nebo černě zbarvené stolice, přerušte užívání přípravku a ihned vyhledejte lékaře.

Užívání léčiv jako Brufen 600 mg může být spojeno s mírně zvýšeným rizikem srdečního infarktu (infarkt myokardu) nebo mozkové mrtvice.

Při užívání přípravku byly hlášeny nepříj emné pocity při polykání a pálení v hrdle nebo ústech. Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl. cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávejte při teplotě do 25°C . Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Brufen 600 mg obsahuje

Léčivou látkou je ibuprofenum 600 mg v jednom jednodávkovém sáčku.

Pomocnými látkami jsou: sodná sůl kroskarmelosy, kyselina jablečná, mikrokryslatická celulosa, sodná sůl sacharinu, sacharosa, povidon, hydrogenuhličitan sodný, uhličitan sodný, pomerančové aroma [obsahuje: přírodní a připravované aromatické látky, kukuřičný maltodextrin, tokoferol-alfa (E307)], natrium-lauryl-sulfát.

Jak přípravek Brufen 600 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Brufen 600 mg jsou jemné bílé šumivé granule s pomerančovou příchutí. Balení obsahuje 10,    20,    30 nebo 40 jednodávkových zatavených vrstvených sáčků

(papír/LDPE/Al/LDPE) v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

BGP Products Czech Republic s.r.o., Evropská 2591/33d, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká republika

Výrobce

AbbVie S.R.L., Campoverde di Aprilia, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.7.2016