Příbalový Leták

Bronchipret Tymián A Prvosenka, Potahované Tablety

sp.zn.sukls93493/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA, POTAHOVANÉ TABLETY

160 mg/60 mg

Thymi extractum siccum, Primulae extractum siccum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů

svho lékaře nebo lékárníka.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-    Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety (dále jen Bronchipret tymián a _prvosenka) a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bronchipret tymián a _prvosenka užívat

3.    Jak se Bronchipret tymián a _prvosenka užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak Bronchipret tymián a prvosenka uchovávat 6.    Obsah balení a další informace

1. CO JE BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Bronchipret tymián a prvosenka - je rostlinný léčivý přípravek na léčbu zánětlivých onemocnění dýchacích cest u dospělých a dospívajících od 12ti let.

Je určen ke zlepšení příznaků při akutní a chronické bronchitidě (zánět průdušek) spojené s vlhkým kašlem a se zvýšenou tvorbou hlenu. Charakteristickými příznaky zánětu průdušek jsou vlhký kašel, potíže při vykašlávání hlenu a bolest na hrudi při kašli.

Bez porady s lékařem se přípravek užívá u akutního zánětu průdušek. U chronického zánětu průdušek přípravek užívejte pouze na doporučení lékaře.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BRONCHTPRET

TYMIÁN A PRVOSENKA UŽÍVAT

Neužívejte Bronchipret tymián a prvosenka

- jestliže jste alergický(á) na suchý tymiánový nebo prvosenkový extrakt nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Pokud se potíže zhoršují nebo přetrvávají déle než 1 týden, nebo v případech dušnosti, horečky a hnisavého nebo krvavého hlenu, poraďte se ihned se svým lékařem.

Děti

Bronchipret tymián a prvosenka není určen dětem do 12 let.

Další léčivé přípravky a Bronchipret tymián a prvosenka

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Interakce s jinými léky nejsou dosud známy.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Bronchipret tymián a_prvosenka mohou těhotné a kojící ženy užívat jen na doporučení lékaře. Nedoporučuje se podávat v prvním trimestru (prvních třech měsících) těhotenství.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bronchipret tymián a prvosenka nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Bronchipret tymián a prvosenka obsahuje monohydrát laktózy a glukózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Upozornění pro diabetiky

Tento přípravek je vhodný i pro diabetiky.

Obsahuje méně než 0,03 výměnných (chlebových) jednotek glukózy.

3. JAK SE BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka pro dospělé a dospívající od 12-ti let je 1 tableta 3 krát denně, vždy před jídlem. Tablety užívejte celé, nerozkousané a zapijte malým množstvím tekutiny.

Pokud u Vás příznaky onemocnění přetrvávají déle než 1 týden, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více Bronchipretu tymián a prvosenka než jste měl(a)

Může dojít k výskytu žaludečních obtíží, nevolnosti, nazelenalé stolice, zvracení a průjmu. Kontaktujte prosím v tomto případě svého lékaře, který rozhodne o potřebných opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Bronchipret tymián a prvosenka

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté:

Více než u 1 z 10 léčených osob

Časté:

Méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než u 1 ze 100 léčených osob

Méně časté:

Méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více než u 1 z 1000 léčených osob

Vzácné:

Méně než u 1 z 1000 léčených osob, ale u více než u 1 z 10 000 léčených osob

Velmi vzácné:

méně než u 1 z 10 000 léčených osob

Není známo:

z dostupných údajů nelze určit

Vzácně se mohou objevit žaludeční potíže, nevolnost a zvracení.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci -ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    JAK BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Bronchipret tymián a prvosenka obsahuje

-    Léčivými látkami jsou Thymi extractum siccum (suchý tymiánový extrakt) a Primulae extractum siccum (suchý prvosenkový extrakt)

-    1 potahovaná tableta obsahuje:

-    Thymi extractum siccum (6,0 - 10,0:1 vyluhováno ethanolem 70% (V/V) 160,0 mg

-    Primulae extractum siccum (6,0 - 7,0:1), vyluhováno ethanolem 47,4% (V/V) 60,0 mg

-    Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, usušená tekutá glukóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulóza, dimetikon, magnesium-stearát, hypromelóza, aroma máty peprné, povidon, krospovidon, polyakrylátová disperse 30%, propylenglykol, mastek, sodná sůl sacharinu.

-    Barviva: riboflavin (E101), chlorofyl (E141), oxid titaničitý (E171).

Jak Bronchipret tymián a prvosenka vypadá a co obsahuje toto balení

Bronchipret tymián a _ prvosenka jsou zelené kulaté bikonvexní potahované tablety.

Blistr, Al/PVC/PVDC, krabička. Velikosti balení jsou 20, 50, 100 a 500 potahovaných tablet. Na

trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BIONORICA SE Kerschensteinerstrasse 11-15 D - 92318 Neumarkt Německo

tel: 00490 9181 231 90 fax: 004909181 231 265 e-mail: info@bionorica.de

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republika

Schwabe Czech Republic s.r.o.

Čestmírova 1

140 00 Praha

Česká republika

Tel: +420 241 740 447

e-mail: info@schwabe.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.6.2016