Příbalový Leták

Bromhexin Galmed 8

sp.zn.sukls26095/2016

Souhrn údajů o přípravku (SPC)

1. Název přípravku

Bromhexin Galmed 8

2.    Kvalitativní a kvantitativní složení

1 ml (20 kapek) obsahuje: bromhexini hydrochloridum 8 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.    Léková forma

Perorální kapky, roztok.

Popiš přípravku: Čirý slabě hnědožlutý až žlutozelený roztok charakteristického zápachu

4.    Klinické údaje

4.1    Terapeutické indikace

Sekretolytická terapie při akutních a chronických průduškových a plicních onemocněních, při nichž dochází k poruchám tvorby hlenů a jejich transportu a vylučování.

4.2    Dávkování a způsob podání

Pokud není naordinováno jinak, podává se Bromhexin Galmed 8 3x denně, dle následujícího doporučení:

Dávkovací schéma:

Jednotlivá dávka    Odpovídající denní dávka    Denní max. dávka

Dospělí a mládež nad 14 let

20-40 kapek

24-48 mg bromhexinu HCl

120 kapek = 48 mg bromhexinu HCI

Děti 12 - 14 let a pacienti

s váhou pod 50 kg

20 kapek

24 mg

bromhexinu HCI

60 kapek = 24 mg bromhexinu HCI

Bromhexin Galmed 8 se podávají po jídle a s velkým množstvím tekutiny. Uvolňování hlenů je podporováno podáváním dostatečného množství tekutin.

Bromhexin Galmed 8 nelze bez konzultace s lékařem užívat déle než 5 dnů, u dětí od 12 let 3 dny.

O délce léčby je nutno rozhodnout individuálně podle indikace a průběhu onemocnění.

Upozornění: při těžkých poškozeních jater a ledvin musí být dávkování odpovídajícím způsobem sníženo.

4.3 Kontraindikace

Bromhexin Galmed 8 nesmí být užíván při přecitlivělosti na bromhexin nebo na jiné látky obsažené v přípravku.

Bromhexin Galmed 8 by neměl být užíván pacienty se žaludečním nebo duodenálním vředem, neboť Bromhexin Galmed 8kapky může ovlivnit žaludečně-střevní mukózní bariéru.

Při motorické poruše bronchů a větším množství sekretu (např. při vzácném maligním ciliárním syndromu) by měl být Bromhexin Galmed 8 kapky užíván jen velmi opatrně z důvodu možnosti ucpání dýchacích cest sekretem.

Při zhoršené funkci ledvin nebo těžkých jaterních onemocněních smí být Bromhexin Galmed 8 užíván jen se zvláštní opatrností (tzn. s většími časovými odstupy jednotlivých dávek nebo jejich snížením).

Bromhexin Galmed 8 nesmí být podáván u onemocnění nebo činností, kde je alkohol kontraindikován a rovněž u dětí mladších 12 let. (viz. též body 4.6., 4.7 a 4.8).

.4 Zvláštní upozornění a opatřeni pro použiti

Při těžkém selhání ledvin se musí počítat s kumulací metabolitů bromhexinu, vytvářených v játrech.

Bromhexin Galmed 8 obsahuje 41 obj.-% alkoholu. Při dodržení udaného dávkování se při každém podání léku v 1ml dostane do organizmu až 0,36 g alkoholu. Zdravotní riziko vzniká mj. při onemocněních jater, u alkoholiků, epileptiků, pacientů s onemocněním mozku, těhotných žen, kojících matek a dětí.

Může ovlivnit účinek jiných léčivých přípravků.

Byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí souvisejících s podáním bromhexinu, jako je například erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom (SJS)/toxická epidermální nekrolýza (TEN) a akutní generalizovaná exantematózní pustulóza (AGEP). Pokud se objeví symptomy nebo příznaky progresivní kožní vyrážky (někdy ve formě puchýřů nebo slizničních lézí), je nutno neprodleně ukončit podávání bromhexinu a vyhledat lékařskou pomoc.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při současném užívání Bromhexin Galmed 8 s antitussiky mohou nastat nebezpečné zástavy vylučování hlenu z důvodu omezeného vykašlávacího reflexu, takže indikaci této kombinované terapie je nutné zvlášť odpovědně posoudit.

Při současném podávání léků, které mohou být příčinou gastrointestinálního podráždění, je možné předpokládat zesílený efekt podráždění žaludeční sliznice.

Souběžné podávání bromhexinu a antibiotik (erythromycin, cefalexin, oxytetracyclin, ampicilín, amoxicilín) vede ke zlepšenému přechodu antibiotik do plicní tkáně.

4.6    Těhotenství a kojení

Protože pro užívání bromhexinu v těhotenství u člověka nebyly dosud vysloveny potřebné vědecké závěry, smí se Bromhexin Galmed 8 v těhotenství užívat pouze po přísném zvážení všech rizik.

Léčivá látka přechází do mateřského mléka, proto se nesmí Bromhexin Galmed 8 užívat během kojení.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek obsahuje alkohol, a proto může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, práce ve výškách, obsluha některých strojů).

Negativní účinky Bromhexin Galmed 8 však nejsou známy.

4.8    Nežádoucí účinky

Velmi častými nežádoucími účinky je lokální podráždění sliznice (1-10%) a z toho vyplývající žaludečně střevní obtíže jako nevolnost, bolesti břicha, zvracení nebo průjem. Vzácně může dojít k aktivizaci existujícího intestinálního vředu (do 0,01%).

Méně často (0,1 %-1 %) se mohou vyskytnout mdloby a bolesti hlavy a příp. přechodný vzestup hodnot SGOT v séru.

Často (0,1-1%) se vyskytuje otok obličeje, dušnost, zvýšení teploty, třesavka.

Pokyny pro léčení: Při těžší formě ledvinové nedostatečnosti se musí počítat i s kumulací vytvořených metabolitů v játrech. Zvláště při déletrvajícím léčení se doporučuje příležitostná kontrola jaterních testů.

Poruchy imunitního systému Vzácné: hypersenzitivní reakce

Není známo: anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku, angioedému a pruritu

Poruchy kůže a podkožní tkáně Vzácné: vyrážka, kopřivka

Není známo: závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9    Předávkování

a) Příznaky předávkování

Nebezpečné předávkování není u člověka známo.

Byla zveřejněna kasuistika, podle níž došlo u 4 z 25 případů k převýšení dávek bromhexinu, které vyvolaly symptomy, které byly hodnoceny jako související s předávkováním. Tyto symptomy se projevily při zvracení a u 3 malých dětí v obluzeném vědomí, ataxii, diplopii, lehké metabolické acidóze a tachypnoe. Malé děti zůstaly po požití do 40mg bromhexinu také bez dekontaminačních symptomů.

U dospělých nebyl dosud nalezen žádný důkaz chronického toxického potenciálu.

Příznaky akutní otravy při extrémním předávkování byly zaznamenány u pokusů na zvířatech (zvýšená sekrece slin, dráždění ke zvracení, zvracení a pokles krevního tlaku).

Bromhexin Galmed 8 není určen pro děti do 12 let věku, protože u menších dětí hrozí vzhledem k obsahu alkoholu nebezpečí předávkování.

b) Terapie při předávkováni

Po excesivním předávkování je nutná kontrola krevního oběhu a zavedení symptomatických terapeutických opatření.

Na základě nízké toxicity bromhexinu nejsou zpravidla nutná razantní opatření ke snížení resorpce, popř. k urychlení jeho eliminace. Na základě farmakokinetických vlastností (zvýšený distribuční objem, zpomalení zpětného distribučního procesu a zvýšení proteinových vazeb) není nutné počítat s podstatným ovlivněním eliminace dialýzou nebo urychlené diurézy.

Rovněž u dětí od 2 let je možné počítat i po požití většího množství jen s lehčími symptomy, takže při požití do 80mg bromhexinhydrochloridu není nutné zpravidla provádět dekontaminaci; tato odpovídající hranice je u mladších dětí udávána na hodnotě 60mg bromhexinhydrochloridu (6 mg/kg tělesné váhy).

5. Farmakologické vlastnosti

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Bronchosekretolytikum ATC kód - RO5C B02

Bromhexin je syntetický derivát rostlinné účinné látky Vasicin.

Působí sekretolyticky a sekretomotoricky v oblasti průdušek.

V pokusech na zvířatech stoupl podíl serózního bronchiálního sekretu.

Snížením viskozity a aktivizací řasinkového epitelu je podporováno vylučování hlenu.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Bromhexin se po orálním podání prakticky plně resorbuje v poločase rozpadu cca 0,4 hod. Tmax činí po orálním podání 1 hodinu. „First-pass-Effekt" činí asi 80 %. Vznikají při tom biologicky aktivní metabolity. Vazba na plazmatické proteiny činí 99 %.

Pokles plazmového obrazu je vícefázový. Působení na poločas rozpadu je cca. 1 hodinu. Terminální poločas rozpadu je přibližně 16 hodin.

To je vyvoláno zpětnou distribucí malého množství bromhexinu ze tkání. Distribuční objem činí cca. 7 l / kg tělesné váhy. Bromhexin se nekumuluje.

Bromhexin přechází do likvoru, placenty a do mateřského mléka.

Vylučování je převážně ledvinami ve formě metabolitů, které se odbourávají v játrech.

Na základě vysoké tvorby proteinu a vysokého podílu distribuce a pomalé redistribuce ze tkáně do krve se nedá očekávat podstatná eliminace bromhexinu dialýzou nebo urychlenou diurézou.

Při těžkém onemocnění jater se dá očekávat snížení clearance základní substance. Při těžkém selhání ledvin není vyloučeno prodloužení eliminačního poločasu bromhexinových metabolitů.

Je možná nitrace bromhexinu za fyziologických podmínek v žaludku.

Po orální dávce bromhexinu se absolutní biologická dostupnost pohybuje kolem 20%, protože se 80% dávky ve „first passu" metabolizuje játry již předem. Přitom mimo jiné vznikají též biologicky aktivní metabolity.

V    roce 2000 byla na 25 probandech v „Cross-over" testech srovnávána biologická účinnost Bromhexinu 12 s 2 jinými bromhexinovými preparáty ve formě tablet. Přitom každý proband obdržel v každé fázi této studie stejnou jednotlivou dávku 24 mg bromhexinhydrochloridu. Výsledky studie ukazují, že všechny zkoušené preparáty byly biologicky ekvivalentní.

Biologická ekvivalence byla prokazována na základě plazmového obrazu metabolitu bromhexinu Ambroxol.

Pro kinetiku Ambroxolu byly zjištěny následující hodnoty (aritmetické průměry pro obě formy, SD = standardní hodnota):

Bromhexin 8 KM kapky

V    roce 2001 provedený biologický výzkum na 25 probandech vykázal ve srovnání s referenčním preparátem:

Údaje hodnot jako střední hodnoty a rozptyl

Testovaný preparát

Referenční preparát

Maximální koncentrace

6,3 ng/ml

7,28 ng/ml

plazmy (Cmax)

(1,88 - 15,8)

(4,04 - 11,4)

Čas maximální koncentrace

3,5 h

3,5 h

plazmy (tmax)

(1,0 - 5,0)

(1,5 - 5,0)

Plocha a časová křivka

103 ng*h/ml

120 ng*h/ml

koncentrace plazmy (AUC)

(50,7 - 187)

(56,7 - 185)

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku


a)    Akutní toxicita

Z pokusů na zvířatech ke zjištění akutní toxicity na bromhexin u potkanů, myší, králíků a psů vyplynula jeho nízká toxicita.

LD 50 byla u těchto druhů zvířat v rozmezí 3 g - 16 g / kg jejich tělesné váhy.

b)    Chronická toxicita

Ze subchronických zkoušek toxicity na zvířatech (potkani, myši) byly až po 4, popř. 5 týdnech zjištěny toxické účinky, vedoucí až k úhynu zvířete.

Letální dávka u potkanů byla přibližně 1 500 mg / kg tělesné váhy a u myši 2 000 mg / kg. Dávkování 500 mg / kg u potkanů a 200 mg / kg u myší bylo tolerováno bez toxického efektu.

Pokusy s chronickou toxicitou byly na potkanech a psech prováděny v časovém rozpětí od % do 2 let. Důležitým efektem zjištěným u potkanů byla alopécie a ztráta vousů, a to při dávkování 500 mg / kg.

Při dávce 400 mg / kg byly u 1 samce a 3 samic sporadicky pozorovány křeče.

U 1 samečka a 1 samičky ze skupiny testované 100 mg / kg se rovněž objevily křeče. Tyto křeče byly pozorovány teprve po více než % roku trvajícím pokusu.

Další výskyt intoxikací nebyl zaznamenán.

c)    Mutagenní a onkogenní potenciál

Bromhexin se neprojevil při in-vitro - (AMES-Test) a in-vivo / in-vitro pokusech (Host-Mediated Assay) jako mutagen.

V pokusech na kancerogenitu u potkanů nebyly zjištěny žádné důkazy potenciálu bromhexinu vyvolávat nádory.

d)    Reprodukční toxicita

Bromhexin prochází placentou.

Při pokusech na potkanech, myších a králících nebyl zjištěn teratogenní potenciál.

Vývoj a chování potomstva nebyly terapeutickým dávkováním ovlivněny.

Bromhexin neměl vliv ani na fertilitu.

6. Farmaceutické údaje

6.1 Seznam pomocných látek

Levomenthol Fenyklová silice Anýzová silice Tymiánová silice Silice máty peprné Blahovičníková silice Sacharóza Ethanol 96% (V/V)

Kyselina chlorovodíková 35%

Dihydrogenfosforečnan draselný Dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného Polysorbát 80 Čištěná voda Triethylenglykol

6.2    Inkompatibility

Neuplatňují se

6.3    Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 2 roky, po prvním otevření 4 týdny

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Žádné zvláštní požadavky

6.5    Druh obalu a balení

Lahvička z hnědého skla s PE uzávěrem a PE kapací vložkou. Velikost balení:    20 ml, 30 ml

6.6    Návod k užití přípravku, zacházení s ním

1 ml = 20 kapek k perorálnímu podání

7. Držitel rozhodnutí o registraci GALMED a.s.

Těšínská 1349 Ostrava

Česká republika

8.    Registrační číslo

52/049/06-C

9.    Datum první registrace / prodloužení registrace

8.2. 2006

10. Datum revize textu

10.5.2016

7/7