Příbalový Leták

Bovilis Ibr Marker Inac

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Bovilis IBR marker inac

Injekční suspenze pro skot


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International

Wim de K¸orverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bovilis IBR marker inac

Injekční suspenze pro skot


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna dávka (2 ml) obsahuje:

Bovinní herpesvirus typ 1 (BHV–1) inaktivovaný, kmen GK/D (gE) 60 Elisa jednotek pro navození 6,1 – 11,1 log2 virusneutralizačních (VN) jednotek* v testu účinnosti na myších.


AL3+ (fosforečnan hlinitý gel a suspenze algeldrátu): 6,0 – 8,8 mg

Formaldehyd 0,03 – 0,05%


4. INDIKACE

K aktivní imunizaci skotu ke snížení intenzity a délky trvání klinických příznaků (pyrexie) vyvolaných infekcí virem BHV-1 (IBR) a ke snížení pomnožování a nazálního vylučování terénního viru.


Nástup imunity: 3 týdny po základní vakcinaci

Délka trvání imunity: 6 měsíců po zakladní vakcinaci


5. KONTRAINDIKACE

Nejsou.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Občas se mohou vyskytnout hypersenzitivní reakce. V takových případech se aplikuje patřičná symptomatická léčba. V místě aplikace se může vyskytnout místní reakce.


Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramuskulární injekce, 2 ml na zvíře.


Všechen skot lze vakcinovat od stáří 3 měsíců.


Základní vakcinace:

Dvě aplikace v intervalu 4 týdnů.


Revakcinace (po základní vakcinaci s Bovilis IBR marker inac nebo s Bovilis IBR marker live firmy Intervet): Jedna aplikace každých 6 měsíců.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Používejte sterilní vakcinační vybavení. Před použitím nechejte vakcínu dosáhnout pokojové teploty (15°C-25°C). Před použitím důkladně protřepejte.


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2C – 8C). Chraňte před mrazem.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení 8-10 hodin.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vakcinujte pouze zdravá zvířata.

Lze používat během březosti a laktace.

Účinnost nebyla prokázána za přítomnosti mateřských protilátek.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po

jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení

jednotlivých případů.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.


V případě náhodného sebepoškozeníinjekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2010


15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Bovilis IBR marker inac je inaktivovaná adjuvantní vakcína k aktivní imunizaci skotu proti bovinnímu herpesviru typu 1 (BHV-1)/ infekční rinotracheitidě skotu (IBR). Vakcína nenavozuje tvorbu protilátek proti glykoproteinu E viru IBR (markerová vakcína). Toto umožňuje odlišení mezi skotem vakcinovaným touto vakcínou od skotu infikovaného terénním virem BHV-1.

Farmakoterapeutická skupina: inaktivovaná virová vakcína, ATCvet kód: QI02AA03


Balení: Lepenková krabička s 1 nebo 10 (skleněnými nebo PET) lékovkami obsahujícími 5, 10, 25, 50 nebo 100 dávek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


2