Příbalový Leták

Bosentan Welding 62,5 Mg

Informace pro variantu: Potahovaná Tableta (112,62,5mg), Potahovaná Tableta (14,62,5mg), Potahovaná Tableta (56,62,5mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bosentan Welding 62,5 mg Bosentan Welding 125 mg potahované tablety bosentanum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje bosentanum 62,5 mg (ve formě bosentanum monohydricum) Jedna potahovaná tableta obsahuje bosentanum 125 mg (ve formě bosentanum monohydricum)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


potahované tablety

14 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 112 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


Tt    název a adresa držitele rozhodnutí o registraci


Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG 4866 Unterach, Rakousko


12. REGISTRAČNÍ CÍSLO(A)


Reg.č.: 58/236/16-C Reg.č.: 58/237/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č. s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


bosentan welding 62,5 mg bosentan welding 125 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTRY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bosentan Welding 62,5 mg Bosentan Welding 125 mg potahované tablety

bosentanum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG, Rakousko

3. POUŽITELNOST


EXP

4.    ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.    JINÉ

3/3