Příbalový Leták

Bosentan Ratiopharm 125 Mg

sp. zn. sukls16364/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Bosentan ratiopharm 125 mg

Potahované tablety bosentanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Bosentan ratiopharm a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bosentan ratiopharm užívat

3.    Jak se Bosentan ratiopharm užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak Bosentan ratiopharm uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Bosentan ratiopharm a k čemu se používá

Tablety přípravku Bosentan ratiopharm obsahují bosentan. Ten blokuje přirozeně se vyskytující hormon nazývaný endotelin-1 (ET-1), který způsobuje zužování krevních cév. Přípravek Bosentan ratiopharm proto způsobuje rozšíření krevních cév a patří ke skupině léků zvaných „antagonisté endothelinových receptorů“.

Přípravek Bosentan ratiopharm se používá k léčbě:

• Plicní arteriální hypertenze (PAH): PAH je onemocnění vyznačující se závažným zúžením krevních cév v plicích, což má za následek vysoký krevní tlak v krevních cévách (plicních tepnách), které přivádějí krev od srdce do plic. Tento tlak snižuje množství kyslíku, který se v plicích může dostat do krve, což způsobuje větší obtížnost fyzické aktivity. Přípravek Bosentan ratiopharm rozšiřuje plicní tepny, a tím srdci usnadňuje čerpání krve těmito tepnami. Tím se snižuje krevní tlak a zmírňují se příznaky.

Bosentan ratiopharm se používá k léčbě pacientů s plicní arteriální hypertenzí (PAH), kteří jsou zařazeni do třídy III, ke zlepšení zátěžové kapacity (schopnosti podávat fyzický výkon) a příznaků. “Třída” označuje závažnost onemocnění: “třída III” označuje výrazné omezení fyzické aktivity. Určitá zlepšení byla zaznamenána i u pacientů s PAH třídy II. “Třída II” zahrnuje mírné omezení fyzické aktivity. Typy PAH, při kterých je přípravek Bosentan ratiopharm indikován, jsou:

•    primární (bez známé příčiny nebo dědičná);

•    způsobená sklerodermií (také nazývaná systémová skleróza, onemocnění, které se vyznačuje nenormálním růstem pojivové tkáně, která je oporou pro kůži a jiné orgány);

•    způsobená vrozenými srdečními vadami se zkraty (abnormálními propojeními), které způsobují nenormální průtok krve srdcem a plícemi.

   Vředy na prstech: (boláky na prstech na rukou a na nohou) u dospělých pacientů s onemocněním zvaným sklerodermie. Přípravek Bosentan ratiopharm snižuje počet nově vzniklých vředů na prstech.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bosentan ratiopharm užívat Neužívejte přípravek Bosentan ratiopharm:

   jestliže jste alergický(á) na bosentan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

   jestliže máte problémy s játry (zeptejte se svého lékaře)

   jestliže jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět, protože nepoužíváte spolehlivou antikoncepční metodu. Přečtěte si informace v části „Antikoncepce“ a „Další léčivé přípravky a přípravek Bosentan ratiopharm“

   jestliže užíváte cyklosporin A (lék používaný po transplantaci nebo k léčbě lupénky).

Pokud se Vás cokoli z tohoto týká, sdělte to svému lékaři.

Upozornění a opatření

Vyšetření, která provede lékař před léčbou

•    krevní test k vyšetření jaterních funkcí

•    krevní test k vyšetření chudokrevnosti (anemie) (nízký hemoglobin)

•    těhotenský test, pokud j ste žena, která může otěhotnět

Bylo zjištěno, že někteří pacienti užívající přípravek Bosentan ratiopharm mají abnormální výsledky testů jaterních funkcí a chudokrevnost (nízký hemoglobin).

Vyšetření, která bude lékař provádět během léčby

Váš lékař zajistí během léčby přípravkem Bosentan ratiopharm pravidelné provádění krevních testů k ověření změn funkce jater a hladiny hemoglobinu.

Ohledně všech těchto testů také sledujte Kartu pacienta (najdete ji uvnitř balení tablet přípravku Bosentan ratiopharm). Pravidelné provádění těchto testů je důležité po celou dobu užívání přípravku Bosentan ratiopharm. Doporučujeme Vám zapsat si datum posledního a také datum příštího testu (zeptejte se na toto datum svého lékaře) do Karty pacienta, což Vám usnadní si zapamatovat den provedení dalšího testu.

Krevní testy ke zjištění funkce jater

Budou se provádět každý měsíc po dobu léčby přípravkem Bosentan ratiopharm. Při zvýšení dávky se po dvou týdnech provede test navíc.

Krevní testy na chudokrevnost (anemii)

Budou se provádět každý měsíc po dobu prvních 4 měsíců léčby, poté každé tři měsíce, protože u pacientů užívajících přípravek Bosentan ratiopharm se může rozvinout chudokrevnost.

Pokud jsou tyto výsledky abnormální, Váš lékař může rozhodnout o snížení dávky nebo zastavení léčby přípravkem Bosentan ratiopharm a provést další testy k vyšetření příčiny.

Děti a dospívající

Přípravek Bosentan ratiopharm se NEDOPORUČUJE u dětských pacientů se systémovou sklerózou a probíhajícím vředovým onemocněním prstů. Viz také bod 3. Jak se přípravek Bosentan ratiopharm užívá.

Další léčivé přípravky a přípravek Bosentan ratiopharm

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval (a) nebo které možná budete užívat.

Je zvláště důležité, abyste svému lékaři sdělil (a), zda užíváte:

•    cyklosporin A (lék užívaný po transplantacích a při léčbě lupénky), který se nesmí užívat současně s přípravkem Bosentan ratiopharm

•    sirolimus nebo takrolimus, léky, které se užívají po transplantacích, protože tyto léky se nedoporučuje užívat současně s přípravkem Bosentan ratiopharm

•    glibenklamid (lék užívaný při cukrovce), rifampicin (k léčbě tuberkulózy) nebo flukonazol (k léčbě plísňových onemocnění), nevirapin (lék k léčbě HIV), protože tyto léky se nedoporučuje užívat současně s přípravkem Bosentan ratiopharm

•    další léky k léčbě infekce HIV, jejichž současné užívání s přípravkem Bosentan ratiopharm může vyžadovat zvláštní sledování

•    hormonální antikoncepční přípravky, protože nejsou účinné jako jediný způsob antikoncepce, pokud užíváte přípravek Bosentan ratiopharm. Uvnitř balení tablet přípravku Bosentan ratiopharm naleznete Kartu pacienta, kterou si musíte pečlivě přečíst. Váš lékař a/nebo gynekolog určí způsob antikoncepce, který je pro Vás vhodný.

Ženy v reprodukčním věku

NEUŽÍVEJTE Bosentan ratiopharm, pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět.

Těhotenské testy

Bosentan ratiopharm může poškodit nenarozené děti počaté před zahájením nebo během léčby. Pokud jste žena, která může otěhotnět, vyzve Vás lékař k provedení těhotenského testu před zahájením užívání a pravidelně během užívání přípravku Bosentan ratiopharm.

Antikoncepce

Pokud je možné, že byste mohla otěhotnět, používejte při užívání přípravku Bosentan ratiopharm spolehlivý způsob antikoncepce. Váš lékař nebo gynekolog Vám poradí spolehlivý způsob antikoncepce při užívání přípravku Bosentan ratiopharm. Bosentan ratiopharm může způsobit neúčinnost hormonální antikoncepce (podávané například ústy, v injekci, implantované nebo v kožních náplastech). Pokud tedy používáte hormonální antikoncepci, MUSÍTE též používat bariérový způsob (například ženský kondom, pesar, vaginální houbu nebo Váš partner musí též používat kondom). V balení tablet přípravku Bosentan ratiopharm naleznete Kartu pacienta. Vyplňte si ji a při příští návštěvě vezměte ke svému lékaři, aby Váš lékař či gynekolog mohl zhodnotit, zda potřebujete další či alternativní spolehlivou antikoncepci. Pokud užíváte Bosentan ratiopharm a jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, doporučuje se provádět těhotenské testy každý měsíc.

Pokud otěhotníte při užívání přípravku Bosentan ratiopharm nebo plánujete otěhotnět v nejbližší budoucnosti, sdělte to ihned svému lékaři.

Kojení

Svého lékaře ihned informujte, pokud kojíte. Doporučuje se přerušit kojení, pokud je Vám předepsán Bosentan ratiopharm, protože není známo, přechází-li tento lék do mateřského mléka.

Plodnost

Pokud jste muž užívající přípravek Bosentan ratiopharm, je možné, že tento lék může snížit počet spermií. Nelze vyloučit, že by to mohlo mít vliv na Vaši schopnost zplodit dítě. Pokud k tomu máte nějaké otázky nebo to u Vás vyvolává obavy, poraďte se se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bosentan ratiopharm nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Bosentan ratiopharm však může způsobit hypotenzi (nízký krevní tlak), která může vyvolat pocit závratě a ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud tedy máte při užívání přípravku Bosentan ratiopharm závratě, neřiďte ani neobsluhujte přístroje nebo stroje.

Jak se přípravek Bosentan ratiopharm užívá

3.


Léčba přípravkem Bosentan ratiopharm má být zahájena a sledována pouze lékařem se zkušenostmi s léčbou plicní arteriální hypertenze nebo systémové sklerózy. Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Bosentan ratiopharm s jídlem a pitím

Přípravek Bosentan ratiopharm lze užívat s jídlem nebo nalačno.

Doporučená dávka Dospělí

Léčba dospělých se obvykle zahajuje dávkou 62,5 mg dvakrát denně (ráno a večer) podávanou po dobu prvních 4 týdnů; poté Váš lékař obvykle doporučí užívání 125mg tablety dvakrát denně v závislosti na tom, jak na léčbu přípravkem s obsahem bosentanu reagujete.

Upozorňujeme, že Bosentan ratiopharm je dostupný pouze v síle 125mg. Pro zahájení léčby je třeba použít jiný léčivý přípravek s obsahem bosentanu 62,5mg.

Použití u dětí a dospívajících

Doporučení pro dávkování u dětí je určeno pouze pro PAH. U dětí ve věku 1 roku a starších se léčba přípravkem Bosentan ratiopharm obvykle zahajuje dávkou 2 mg na kg tělesné hmotnosti dvakrát denně (ráno a večer). Lékař Vám s dávkováním poradí.

Upozorňujeme, že bosentan je k dispozici také ve formě dispergovatelných (rozpustných) tablet o síle 32 mg, které mohou usnadnit správné dávkování u dětí a pacientů s nízkou tělesnou hmotností nebo u těch, kteří mají problém s polykáním potahovaných tablet.

Pokud máte pocit, že je účinek přípravku Bosentan ratiopharm příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři, aby bylo možné určit, zda není nutné změnit dávku.

Jak se přípravek Bosentan ratiopharm užívá

Tablety se užívají ráno a večer a zapíjejí se vodou. Tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Bosentan ratiopharm, než jste měl(a)

Pokud si vezmete více tablet, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bosentan ratiopharm

Pokud si zapomenete vzít přípravek Bosentan ratiopharm, vezměte si dávku ihned, jakmile si vzpomenete, potom pokračujte v užívání v obvyklou dobu. NEZDVOJNÁSOBUJTE následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Bosentan ratiopharm

Náhlé ukončení léčby přípravkem Bosentan ratiopharm může vést ke zhoršení příznaků. NEUKONČUJTE užívání přípravku Bosentan ratiopharm, aniž by Vám k tomu dal pokyn Váš lékař. Váš lékař Vám může říci, abyste několik dní před úplným ukončením léčby dávku snížil(a).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejzávažnější nežádoucí účinky bosentanu jsou:

• abnormální funkce jater, která může postihnout více než 1 z 10 osob

•    chudokrevnost (anemie) (nedostatek červených krvinek), která může postihnout až 1 osobu z 10. Chudokrevnost může někdy vyžadovat krevní transfuzi.

Během léčby přípravkem Bosentan ratiopharm Vám budou sledovány hodnoty jaterních a krevních testů (viz bod 2). Je důležité, abyste absolvoval(a) tyto testy tak, jak určil lékař.

Známky toho, že játra nemusí správně pracovat, zahrnují:

•    pocit na zvracení (nucení na zvracení)

•    zvracení

•    horečku (vysokou teplotu)

•    bolest břicha, žaludku

•    žloutenku (zežloutnutí kůže nebo očního bělma)

•    tmavé zbarvení moče

•    svědění kůže

•    netečnost nebo únavu (neobvyklý pocit únavy nebo vyčerpání)

•    příznaky podobné chřipce (bolest kloubů a svalů s horečkou)

Pokud si všimnete kteréhokoli z těchto příznaků, sdělte to ihned svému lékaři Další nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

•    Bolest hlavy

•    Otok (otok nohou a kotníků nebo jiné známky zadržování tekutin)

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10):

•    Zarudlý vzhled nebo zrudnutí kůže

•    Reakce z přecitlivělosti (včetně zánětu kůže, svědění a vyrážky)

•    Gastroezofageální reflux (návrat kyselého žaludečního obsahu do jícnu)

•    Průjem

•    Mdloby (synkopa)

•    Palpitace (rychlé nebo nepravidelné bušení srdce)

•    Nízký krevní tlak

•    Ucpaný nos

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

•    Trombocytopenie (nízký počet krevních destiček)

•    Neutropenie/leukopenie (nízký počet bílých krvinek)

•    Zvýšené hodnoty testů funkce jater s hepatitidou (zánětem jater), včetně možného zhoršení skryté hepatitidy, a/nebo žloutenkou (zežloutnutím kůže a očního bělma)

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000):

•    Anafylaxe (celková alergická reakce), angioedém (otok, nejčastěji okolo očí, rtů, jazyka nebo v krku)

Cirhóza (zj izvení) j ater, j aterní selhání (závažná porucha funkce j ater)

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

U dětí užívajících přípravek Bosentan ratiopharm byly hlášeny stejné nežádoucí účinky jako u dospělých.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Bosentan ratiopharm uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Bosentan ratiopharm obsahuje

-    Léčivou látkou je bosentanum. Jedna tableta obsahuje bosentanum 125 mg (jako bosentanum monohydricum).

-    Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety:

kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu (Typ A), povidon, glycerol-dibehenát, magnesium-stearát Potahová vrstva:

Hypromelosa, triacetin, mastek, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), disperze ethylcelulosy (obsahující ethylcelulosu, natrium-lauryl-sulfát a cetylalkohol).

Jak přípravek Bosentan ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení

Bosentan ratiopharm 125 mg jsou potahované růžovo-oranžové, oválné, bikonvexní tablety (rozměry 11 mm x 5 mm), s vyraženým „125“ na jedné straně.

Bosentan ratiopharm 125 mg je dostupný v balení, které obsahuje 7, 14, 56, 60 a 112 potahovaných tablet v blistrech nebo 7x1, 14x1, 56x1, 60x1, a 112x1 potahovaných tablet v perforovaných jednodávkových blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Německo

Výrobci

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.) Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb Chorvatsko

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.4.2016

7