Příbalový Leták

Bosentan Pharmascience International 62,5 Mg Potahované Tablety

sp. zn. sukls235047/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Bosentan Pharmascience International 62,5 mg potahované tablety Bosentan Pharmascience International 125 mg potahované tablety

Bosentanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co Bosentan Pharmascience International a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bosentan Pharmascience International užívat

3.    Jak se Bosentan Pharmascience International užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Bosentan Pharmascience International    uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Bosentan Pharmascience International a k čemu se používá

Tablety přípravku Bosentan Pharmascience International obsahují bosentan. Ten blokuje přirozeně se vyskytující hormon nazývaný endotelin-1 (ET-1), který způsobuje zužování krevních cév. Proto Bosentan Pharmascience International vyvolává rozšíření krevních cév a patří ke skupině léků zvaných „antagonisté endothelinových receptorů“.

Bosentan Pharmascience International se používá k léčbě:

   Plicní arteriální hypertenze (PAH): PAH je onemocnění vyznačující se závažným zúžením krevních cév v plicích, což má za následek vysoký krevní tlak v cévách (plicních tepnách), které přivádějí krev od srdce k plicím. Tento tlak snižuje množství kyslíku, který se v plicích může dostat do krve, což způsobuje větší obtížnost fyzické aktivity. Bosentan Pharmascience International rozšiřuje plicní tepny a tím srdci usnadňuje čerpání krve těmito tepnami. Tím se snižuje krevní tlak a zmírňují se příznaky.

Bosentan Pharmascience International se používá k léčbě pacientů s plicní arteriální hypertenzí (PAH), kteří jsou zařazeni do třídy III, ke zlepšení zátěžové kapacity (schopnosti podávat fyzický výkon) a příznaků. “Třída” označuje závažnost onemocnění: “třída III” zahrnuje výrazné omezení fyzické aktivity. Určitá zlepšení byla zaznamenána i u pacientů s PAH třídy II. “Třída II” zahrnuje mírné omezení fyzické aktivity. Typy PAH, při kterých je Bosentan Pharmascience International indikován, jsou:

•    primární (bez známé příčiny nebo dědičná);

•    způsobená sklerodermií (také nazývaná systémová skleróza, onemocnění, které se vyznačuje nenormálním růstem pojivové tkáně, která je oporou pro kůži a jiné orgány);

•    způsobená vrozenými srdečními vadami se zkraty (abnormálními propojeními), které způsobují nenormální průtok krve srdcem a plícemi.

   Vředů na prstech: (boláky na prstech na rukou a na nohou) u dospělých pacientů s onemocněním zvaným sklerodermie. Bosentan Pharmascience International snižuje počet nově vzniklých vředů na prstech.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bosentan Pharmascience International užívat

Neužívejte Bosentan Pharmascience International:

   pokud jste alergický(á) na bosentan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

   pokud máte problémy s játry (zeptejte se svého lékaře)

   pokud jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět, protože nepoužíváte spolehlivou antikoncepční metodu. Prosím, přečtěte si informaci v části „Antikoncepce“ a Další léčivé přípravky a Bosentan Pharmascience International“

   pokud užíváte cyklosporin A (lék používaný po transplantaci nebo k léčbě lupénky)

Pokud se na Vás vztahuje kterákoli z těchto skutečností, sdělte to svému lékaři.

Upozornění a opatření

Vyšetření, která provede lékař před léčbou

•    krevní test k vyšetření jaterních funkcí

•    krevní test k vyšetření chudokrevnosti (anemie) (nízký hemoglobin)

•    těhotenský test, pokud j ste žena, která může otěhotnět

Bylo zjištěno, že někteří pacienti užívající Bosentan Pharmascience International mají abnormální výsledky testů jaterních funkcí a chudokrevnost (nízký hemoglobin).

Vyšetření, která bude lékař provádět během léčby

Váš lékař zajistí během léčby přípravkem Bosentan Pharmascience International pravidelné provádění krevních testů pro ověření změn funkce jater a hladiny hemoglobinu.

Ohledně všech těchto testů také sledujte Kartu pacienta (najdete ji uvnitř balení tablet přípravku Bosentan Pharmascience International). Pravidelné provádění těchto testů je důležité po celou dobu užívání přípravku Bosentan Pharmascience International. Doporučujeme Vám zapsat si datum posledního a také datum příštího testu (zeptejte se na toto datum svého lékaře) do Karty pacienta, což Vám usnadní si zapamatovat den provedení dalšího testu.

Krevní testy ke zjištění funkce jater

Budou se provádět každý měsíc po dobu léčby přípravkem Bosentan Pharmascience International. Při zvýšení dávky se po dvou týdnech provede test navíc.

Krevní testy na chudokrevnost (anemii)

Budou se provádět každý měsíc po dobu prvních 4 měsíců léčby, poté každé tři měsíce, protože u pacientů užívajících přípravek Bosentan Pharmascience International se může objevit chudokrevnost.

Pokud jsou tyto výsledky abnormální, může lékař rozhodnout o snížení dávky nebo zastavení léčby přípravkem Bosentan Pharmascience International a provést další testy k vyšetření příčiny.

Děti a dospívající

Nedoporučuje se používat přípravek Bosentan Pharmascience International u dětských pacientů se systémovou sklerózou a probíhajícím vředovým onemocněním prstů. Viz také bod 3. Jak se Bosentan Pharmascience International užívá.

Další léčivé přípravky a Bosentan Pharmascience International

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval (a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Je zvláště důležité, abyste svému lékaři sdělil(a), zda užíváte:

•    cyklosporin A (lék užívaný po transplantacích a při léčbě lupénky), který se nesmí užívat současně s přípravkem Bosentan Pharmascience International

•    sirolimus nebo takrolimus, léky, které se užívají po transplantacích, protože tyto přípravky se nedoporučuje užívat současně s přípravkem Bosentan Pharmascience International

•    glibenklamid (lék užívaný při cukrovce), rifampicin (k léčbě tuberkulózy) nebo flukonazol (k léčbě plísňových onemocnění), nevirapin (lék k léčbě HIV), protože tyto přípravky se nedoporučuje užívat současně s přípravkem Bosentan Pharmascience International.

•    další léky k léčbě infekce HIV, jejichž současné užívání s přípravkem Bosentan Pharmascience International může vyžadovat zvláštní sledování

•    hormonální antikoncepční přípravky, protože nejsou účinné jako jediný způsob antikoncepce, pokud užíváte přípravek Bosentan Pharmascience International. Uvnitř balení tablet přípravku Bosentan Pharmascience International naleznete Kartu pacienta, kterou si musíte pečlivě přečíst. Váš lékař a/nebo gynekolog určí způsob antikoncepce, který je pro Vás vhodný.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bosentan Pharmascience International nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Bosentan Pharmascience International však může způsobit hypotenzi (nízký krevní tlak), která může vyvolat pocit závratě a ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud tedy máte při užívání přípravku Bosentan Pharmascience International závratě, nesmíte řídit dopravní prostředky ani obsluhovat přístroje nebo stroje.

Přípravek Bosentan Pharmascience International s jídlem a pitím

Přípravek Bosentan Pharmascience International lze užívat s jídlem nebo nalačno.

Ženy v reprodukčním věku

NEUŽÍVEJTE Bosentan Pharmascience International, pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět. Těhotenské testy

Bosentan Pharmascience International může poškodit nenarozené děti počaté před zahájením nebo během léčby. Pokud jste žena, která může otěhotnět, vyzve Vás lékař k provedení těhotenského testu před zahájením užívání a pravidelně během užívání přípravku Bosentan Pharmascience International.

Antikoncepce

Pokud je možné, že byste mohla otěhotnět, používejte při užívání přípravku Bosentan Pharmascience International spolehlivý způsob antikoncepce. Lékař nebo gynekolog Vám poradí spolehlivý způsob antikoncepce při užívání přípravku Bosentan Pharmascience International. Bosentan Pharmascience International může způsobit neúčinnost hormonální antikoncepce (podávané například ústy, v injekci, implantované nebo v kožních náplastech). Pokud tedy používáte hormonální antikoncepci, musíte též používat barierový způsob (například ženský kondom, pesar, vaginální houbu nebo Váš partner musí též používat kondom). V balení tablet přípravku Bosentan Pharmascience International naleznete Kartu pacienta. Měla byste ji vyplnit a při příští návštěvě vzít ke svému lékaři, aby Váš lékař či gynekolog mohl zhodnotit, zda potřebujete další či alternativní spolehlivou antikoncepci. Pokud užíváte Bosentan Pharmascience International a jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, doporučuje se provádět měsíčně těhotenské testy.

Pokud otěhotníte při užívání přípravku Bosentan Pharmascience International nebo plánujete otěhotnět v nejbližší budoucnosti, sdělte to ihned svému lékaři.

Kojení

Svého lékaře ihned informujte, pokud kojíte. Doporučuje se přerušit kojení, pokud je Vám předepsán Bosentan Pharmascience International, protože není známo, přechází-li tento lék do mateřského mléka.

Plodnost

Pokud jste muž užívající přípravek Bosentan Pharmascience International, je možné, že tento lék může snížit počet Vašich spermií. Nelze vyloučit, že by to mohlo mít vliv na Vaši schopnost zplodit dítě. Pokud k tomu máte nějaké otázky nebo to u Vás vyvolává obavy, poraďte se se svým lékařem.

Jak se Bosentan Pharmascience International užívá

3.


Léčba přípravkem Bosentan Pharmascience International má být zahájena a sledována pouze lékařem se zkušenostmi s léčbou plicní arteriální hypertenze nebo systémové sklerózy. Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Bosentan Pharmascience International s jídlem a pitím

Přípravek Bosentan Pharmascience International lze užívat s jídlem nebo nalačno.

Doporučená dávka

Dospělí

Léčba dospělých se obvykle zahajuje dávkou 62,5 mg dvakrát denně (ráno a večer) podávanou po dobu prvních 4 týdnů; poté Váš lékař obvykle doporučí užívání 125mg tablety dvakrát denně v závislosti na tom, jak na léčbu přípravkem Bosentan Pharmascience International reagujete.

Použití u dětí a dospívajících

Doporučení pro dávkování u dětí je určeno pouze pro PAH. U dětí ve věku 1 roku a starších se léčba přípravkem Bosentan Pharmascience International obvykle zahajuje dávkou 2 mg na kg tělesné hmotnosti dvakrát denně (ráno a večer). Lékař Vám s dávkováním poradí.

Upozorňujeme, že přípravek Bosentan Pharmascience International je k dispozici také ve formě dispergovatelných (rozpustných) tablet o síle 32 mg, které mohou usnadnit správné dávkování u dětí a pacientů s nízkou tělesnou hmotností nebo u těch, kteří mají problém s polykáním potahovaných tablet.

Pokud máte pocit, že je účinek přípravku Bosentan Pharmascience International příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři, aby bylo možné určit, zda není nutné změnit dávku.

Jak se Bosentan Pharmascience International užívá

Tablety se užívají ráno a večer a zapíjejí se vodou. Tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Bosentan Pharmascience International, než jste měl(a)

Pokud si vezmete více tablet, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bosentan Pharmascience International

Pokud si zapomenete vzít přípravek Bosentan Pharmascience International, vezměte si dávku ihned, jakmile si vzpomenete, potom pokračujte v užívání v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Bosentan Pharmascience International

Náhlé ukončení léčby přípravkem Bosentan Pharmascience International může vést ke zhoršení příznaků. Neukončujte užívání přípravku Bosentan Pharmascience International, aniž by Vám k tomu dal pokyn Váš lékař. Váš lékař Vám může říci, abyste několik dní před úplným ukončením léčby dávku snížil(a).

Máte-li jakékoliv další otázky ohledně užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejzávažnější nežádoucí účinky přípravku Bosentan Pharmascience International jsou:

• Abnormální funkce jater, která může postihnout více než 1 z 10 osob

•    Chudokrevnost (anemie) (nedostatek červených krvinek), která může postihnout až 1 osobu z 10. Chudokrevnost může někdy vyžadovat krevní transfuzi.

Během léčby přípravkem Bosentan Pharmascience International budou sledovány hodnoty Vašich jaterních a krevních testů (viz bod 2). Je důležité, abyste absolvoval(a) tyto testy tak, jak určil lékař.

Známky toho, že játra nemusí správně pracovat, zahrnují:

•    pocit na zvracení

•    zvracení

•    horečku (vysokou teplotu)

•    bolest břicha

•    žloutenku (zežloutnutí kůže nebo očního bělma)

•    tmavé zbarvení moče

•    svědění kůže

•    netečnost nebo únavu (neobvyklý pocit únavy nebo vyčerpání)

•    příznaky podobné chřipce (bolest kloubů a svalů s horečkou)

Pokud si všimnete kteréhokoli z těchto příznaků, sdělte to ihned svému lékaři Další nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

•    Bolest hlavy

•    Otok (otok nohou a kotníků a jiné známky zadržování tekutin)

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10):

•    Zarudlý vzhled nebo zrudnutí kůže

•    Reakce z přecitlivělosti (včetně zánětu kůže, svědění a vyrážky)

•    Gastroezofageální reflux (návrat kyselého žaludečního obsahu do jícnu)

•    Průjem

•    Synkopa (mdloby)

•    Palpitace (rychlé nebo nepravidelné bušení srdce)

•    Nízký krevní tlak

•    Nosní kongesce (ucpaný nos)

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

•    Trombocytopenie (nízký počet krevních destiček)

•    Neutropenie/leukopenie (nízký počet bílých krvinek)

•    Zvýšené hodnoty testů funkce jater s hepatitidou (zánětem jater), včetně možného zhoršení skryté hepatitidy, a/nebo žloutenkou (zežloutnutím kůže a očního bělma)

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000):

•    Anafylaxe (celková alergická reakce), angioedém (otok, nejčastěji okolo očí, rtů, jazyka nebo v krku)

•    Cirhóza (zjizvení) jater, jaterní selhání (závažná porucha funkce jater)

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

U dětí užívajících přípravek Bosentan Pharmascience International byly hlášeny stejné nežádoucí účinky jako u dospělých.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Bosentan Pharmascience International uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za „EXP“.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Bosentan Pharmascience International obsahuje

-    Léčivou látkou je bosentanum (jako monohydrát).

Jedna potahovaná tableta obsahuje bosentanum 62,5 mg (jako monohydrát)

Jedna potahovaná tableta obsahuje bosentanum 125 mg (jako monohydrát)

-    Dalšími složkami v jádru tablety jsou předbobtnalý škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon (E1201) a magnesium-stearát (E572). Potahová vrstva tablety obsahuje hypromelosu (E464), oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172) a triacetin (E1518).

Jak Bosentan Pharmascience International vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Bosentan Pharmascience International 62,5 mg potahované tablety jsou bělavě oranžové, kulaté, potahované tablety, asi 6 mm v průměru, o tloušťce 3,2 mm

Přípravek Bosentan Pharmascience International 125 mg potahované tablety jsou bělavě oranžové, oválné, potahované tablety, přibližně 11 mm dlouhé, 5,1 mm široké a 4,2mm tlusté

PVC/PCTFE/Al blistry obsahující 14x1, 56x1 a 112x1 potahovaných tablet PVC/PCTFE/Al blistry obsahující 56x1 a 112x1 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Pharmascience International Limited Julia House, Themistokli Dervi, 3 P.C. 1066, Nicosia Kypr

Výrobce

Pharmascience International Limited Julia House, Themistokli Dervi, 3 P.C. 1066, Nicosia Kypr

Kern Pharma, S.L.

Polígono Ind. Colón II, Venus 72

08228 Terrassa

Barcelona

Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Nizozemsko:

Bosentan PI Ltd. 62,5 mg filmomhulde tabletten Bosentan PI Ltd. 125 mg filmomhulde tabletten

Česká republika:

Bosentan Pharmascience International 62,5 mg potahované tablety Bosentan Pharmascience International 125 mg potahované tablety

Řecko :

Vradem 62.5 mg Vradem 125 mg

Finsko:

Bosentan Pharmascience International 62.5 mg kalvopáállysteinen tabletti Bosentan Pharmascience International 125 mg kalvopáállysteinen tabletti

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14.12.2015

7