Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Boostrix Polio Lahvička

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

LAHVIČKA X 1 LAHVIČKA X 10


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Boostrix Polio lahvička, injekční suspenze

Adsorbovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli (acelulámí komponenta) a dětské obrně (inaktivovaná vakcína) se sníženým obsahem antigenů

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK


1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

Diphtheriae anatoxinum1 Tetani anatoxinumBordetellae pertussis antigena:

Pertussis anatoxinum1

Pertussis haemagglutinum filamentosum1

Pertaktin1

Virus poliomyelitidis inactivatum: typus 1 (kmen Mahoney) typus 2 (kmen MEF-1) typus 3 (kmen Saukett) 2

ne méně než 2 mezinárodní jednotky (IU) (2,5Lf) ne méně než 20 mezinárodních jednotek (IU) (5 Lf)

8 mikrogramů 8 mikrogramů 2,5 mikrogramů

40 D jednotek antigenu 8 D j ednotek antigenu 32 D jednotek antigenu

0,3 miligramu Al3+ 0,2 miligramu Al3+


1    adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý (Al(OH)3) a fosforečnan hlinitý (AlPO4)

2    pomnoženo na VERO buňkách

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky:

Živná půda 199 (jako stabilizátor obsahující aminokyseliny, minerální soli, vitaminy a jiné látky) Chlorid sodný Voda na injekci

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Injekční suspenze 1 lahvička 1 dávka (0,5 ml)

10 lahviček

10 x 1 dávka (0,5 ml)

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. K intramuskulárnímu podání.

Před použitím dobře protřepat.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Likvidujte v souladu s místními předpisy.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: GlaxoSmithKline s.r.o.

Praha

Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo v ČR: 59/498/07-C 13. ČÍSLO ŠARŽE


LOT:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU LAHVIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

Boostrix Polio lahvička, injekční suspenze

i.m.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


LOT


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK


1 dávka (0,5 ml)


6. JINÉ


3