Příbalový Leták

Boostrix Inj. Stříkačka

sp. zn. sukls108747/2013


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Boostrix inj. stříkačka, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce

Adsorbovaná vakcína proti difterii, tetanu a pertusi (acelulámí komponenta) se sníženým obsahem antigenů

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

Diphtheriae anatoxinum1    ne méně než 2 mezinárodní jednotky (IU) (2,5 Lf)

Tetani anatoxinum1    ne méně než 20 mezinárodních jednotek (IU) (5 Lf)

Bordetellae pertussis antigena:

Pertussis anatoxinum1    8    mikrogramů

Pertussis haemagglutinum filamentosum1    8    mikrogramů

Pertussis membranae externae proteinum1    2,5    mikrogramů

0,3 miligramů Al3+

0,2 miligramů Al 3+


1 adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý (Al(OH)3) a fosforečnan hlinitý (AlPO4)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Boostrix inj. stříkačka je bílá zakalená suspenze.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Boostrix inj. stříkačka je určen k podání posilovací dávky v rámci přeočkování proti difterii, tetanu a pertusi u osob starších než čtyři roky (viz bod 4.2).

Boostrix inj. stříkačka není určen k primární imunizaci.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučuje se podat jednu dávku vakcíny o objemu 0,5 ml.

Boostrix inj. stříkačka se může podávat od čtyř let výše.

Boostrix inj. stříkačka by se měl podávat v souladu s oficiálními doporučeními a/nebo místními zvyklostmi ohledně používání vakcín, které mají nízkou dávku (určenou pro dospělé) difterického, tetanického a pertusových antigenů.

U jedinců > 40 let věku, kterým nebyla podána v předchozích 20 letech žádná vakcína obsahující antigeny difterie a tetanu, navozuje jedna dávka vakcíny Boostrix inj. stříkačka protilátkovou odpověď proti pertusi a chrání proti difterii a tetanu u většiny očkovaných. Další dvě dávky vakcíny obsahující antigeny difterie a tetanu zajistí maximální vakcinační odpověď proti difterii a tetanu při podání jeden a šest měsíců po první dávce (viz sekce 5.1).

Boostrix inj. stříkačka lze použít k očkování osob, které utrpěly zranění s možnou kontaminací bakteriemi tetanu a které se v minulosti podrobily základnímu očkování proti tetanu a u nichž je indikováno podání posilovací dávky proti difterii a pertusi. V souladu s místními doporučeními se má současně podat specifický protitetanový imunoglobulin.

Přeočkování proti difterii, tetanu a pertusi se má provádět v intervalech daných oficiálními doporučeními (obvykle každých 10 let).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost vakcíny Boostrix inj. stříkačka u dětí mladších 4 let nebyla stanovena.

Způsob podání

Vakcína je určena k hluboké intramuskulární aplikaci, přednostně do oblasti deltového svalu (viz bod 4.4).

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku vakcíny uvedenou v bodě 6.1.

Hypersenzitivita po předchozí aplikaci vakcín proti difterii, tetanu nebo pertusi.

Podání vakcíny Boostrix inj. stříkačka je kontraindikována u subjektů, u nichž se do 7 dnů po předchozím očkování vakcínou obsahující pertusovou složku vyskytla encefalopatie neznámé etiologie. V takových případech by se mělo ukončit očkování proti pertusi a v očkovacím schématu pokračovat vakcínou proti difterii a tetanu.

Boostrix inj. stříkačka se nesmí aplikovat subjektům, u kterých se po předchozím podání vakcín proti difterii a/nebo tetanu vyskytla přechodná trombocytopenie nebo neurologické komplikace (křeče nebo hypotonicko-hyporesponzivní epizody, viz bod 4.4).

Podobně jako u jiných vakcín musí být aplikace vakcíny Boostrix inj. stříkačka odložena u subjektů trpících akutním horečnatým onemocněním. Přítomnost slabé infekce však není považována za kontraindikaci.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Očkování by mělo předcházet sestavení podrobné lékařské anamnézy (zejména s ohledem na předchozí očkování a na možný výskyt nežádoucích účinků).

Jestliže je známo, že se v časové souvislosti s aplikací vakcíny obsahující pertusovou složku vyskytly některé z dále uvedených reakcí, je nutné řádně zvážit podání dalších dávek vakcíny, která obsahuje pertusovou složku:

teplota > 40,0 °C během 48 hodin po očkování s neprokázanou jinou souvislostí,

kolaps nebo šokový stav (hypotonicko-hyporesponzivní epizoda) během 48 hodin po očkování,

trvalý neutišitelný pláč trvající > 3 hodiny v průběhu 48 hodin po očkování,

křeče s horečkou nebo bez ní v průběhu prvních 3 dnů po očkování.

Může však dojít k situacím, jako je například vysoký výskyt dávivého kašle, kdy očekávaný přínos imunizace převáží možná rizika očkování.

Podobně jako u jiného očkování by se měl pečlivě zvážit poměr prospěchu a rizika očkování vakcínou Boostrix inj. stříkačka nebo jejího odkladu u dětí trpících nástupem nové ataky nebo progresí závažné neurologické poruchy.

Stejně jako u všech injekčních vakcín musí být i po aplikaci této vakcíny pro vzácný případ rozvoje anafylaktické reakce vždy okamžitě k dispozici odpovídající lékařská péče a dohled.

Boostrix inj. stříkačka se musí podávat opatrně subjektům s trombocytopenií (viz bod 4.3) nebo poruchami srážlivosti krve, neboť u nich po intramuskulární aplikaci může dojít ke krvácení. V takovém případě se má na místo vpichu přiložit na dobu nejméně dvou minut tlakový obvaz (bez otírání).

Boostrix inj. stříkačka nesmí být v žádném případě aplikován intravaskulárně.

Výskyt křečí v anamnéze dítěte nebo v rodinné anamnéze ani výskyt nežádoucích účinků po aplikaci DTP vakcín v rodinné anamnéze nepředstavují kontraindikaci pro očkování.

Infekce virem lidské imunodeficience (HIV) se nepovažuje za kontraindikaci pro očkování. U imunosuprimovaných pacientů nemusí být po očkování dosaženo očekávané imunologické odpovědi.

Zvláště u dospívajících se může objevit v průběhu očkování, nebo i před ním synkopa (mdloba) jako psychogenní reakce na injekční stříkačku s jehlou. Synkopa může být během zotavování doprovázena různými neurologickými příznaky, jako jsou přechodné poruchy zraku, parestézie a tonicko-klonické křeče končetin. Je důležité předem zajistit, aby při eventuální mdlobě nemohlo dojít k úrazu.

Stejně jako u ostatních vakcín nemusí být ani po podání této vakcíny dosaženo protektivní imunitní odpovědi u všech očkovaných.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Použití s jinými vakcínami nebo imunoglobuliny

Vakcína Boostrix inj. stříkačka může být podána souběžně s vakcínou proti lidským papilomavirům, aniž by došlo ke klinicky významným interferencím v protilátkové odpovědi na kteroukoliv komponentu obou vakcín.

Současné podávání vakcíny Boostrix inj. stříkačka s jinými vakcínami nebo s imunoglobuliny nebylo studováno. Není pravděpodobné, že současné podávání povede k interferencím v imunitní odpovědi.

Pokud je nezbytné současné podání vakcíny Boostrix inj. stříkačka s jinými vakcínami nebo imunoglobuliny, měly by se tyto přípravky podle všeobecně uznávaných zvyklostí a doporučení pro očkování podat do různých míst.

Použití v průběhu imunosupresivní léčby

Podobně jako u jiných vakcín lze očekávat, že u pacientů podstupujících imunosupresivní terapii nemusí být dosaženo odpovídající imunitní odpovědi.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení Fertilita

Nejsou dostupné žádné údaje získané v prospektivních studiích týkající se lidí. Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na fertilitu (viz bod 5.3).

Těhotenství

Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Stejně jako u ostatních inaktivovaných vakcín se neočekává, že by očkování vakcínou Boostrix inj. stříkačka mělo škodlivý vliv na plod.

Odpovídající data získaná v prospektivních studiích u lidí týkající se použití vakcíny Boostrix inj. stříkačka během těhotenství však nejsou k dispozici. Vakcína Boostrix inj. stříkačka by proto měla být podána v období těhotenství pouze, když je to nutné a možný přínos převáží nad možnými riziky pro plod.

Kojení

Účinky podávání vakcíny Boostrix inj. stříkačka během kojení nebyly hodnoceny. Nicméně vzhledem k tomu, že Boostrix inj. stříkačka obsahuje anatoxiny nebo inaktivované antigeny, žádné riziko pro kojené děti se nepředpokládá. Poměr prospěchu a rizika podávání vakcíny Boostrix inj. stříkačka kojícím ženám by měl být zdravotnickým pracovníkem pečlivě zvážen.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není pravděpodobné, že by vakcína mohla ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky Přehled bezpečnostního profilu

Níže uvedený bezpečnostní profil je založen na údajích získaných z klinických studií, kde vakcínou Boostrix inj. stříkačka bylo očkováno 839 dětí (ve věku od 4 do 8 let) a 1931 dospělých, dospívajících a dětí (ve věku od 10 do 76 let).

Nejčastějšími nežádoucími účinky, které se vyskytly po podání vakcíny byly místní reakce v místě vpichu injekce (bolest, zarudnutí a otok), hlášené 50 až 92 % subjektů v každé studii. Tyto účinky obvykle nastoupily do 48 hodin po očkování. Všechny odezněly bez následků.

Výčet nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle četnosti výskytu následovně:

Velmi časté: Časté:

Méně časté: Vzácné:

Velmi vzácné:


(> 1/10)

(> 1/100 až < 1/10)

(> 1/1000 až < 1/100)

(> 1/10000 až < 1/1000) (< 1/10000)

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. • Klinické studie

Subjekty ve věku 4 - 8 let (N=839)

Infekce a infestace

Méně časté: infekce horních cest dýchacích

Poruchy metabolismu a výživy Časté: nechutenství (anorexie)

Psychiatrické poruchy Velmi časté: podrážděnost

Poruchy nervového systému

Velmi časté: ospalost

Časté: bolest hlavy

Méně časté: poruchy koncentrace

Poruchy oka

Méně časté: konjunktivitida

Gastrointestinální poruchy

Časté: zvracení, průjem, zažívací obtíže

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté: vyrážka

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté: reakce v místě vpichu injekce (jako je zarudnutí a/nebo otok), bolest v místě vpichu injekce, únava

Časté: pyrexie (horečka > 37,5 °C, včetně horečky > 39,0 °C), rozsáhlý otok končetiny, do níž byla podána injekce (někdy zahrnující i přiléhající kloub)

Méně časté: jiné reakce v místě vpichu injekce (jako je indurace), bolest

Subjekty ve věku 10 - 76 let (N=1931)

Infekce a infestace

Méně časté: infekce horních cest dýchacích, faryngitida

Poruchy krve a lymfatického systému Méně časté: lymfadenopatie

Poruchy nervového systému Velmi časté: bolest hlavy Časté: závratě

Méně časté: mdloba (synkopa)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté: kašel

Gastrointestinální poruchy Časté: nevolnost, zažívací obtíže Méně časté: průjem, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté: nadměrné pocení, svědění, vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté: artralgie, myalgie, ztuhlost kloubů, muskuloskeletální ztuhlost

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté: reakce v místě vpichu injekce (jako je zarudnutí a/nebo otok), malátnost, únava, bolest v místě vpichu injekce

Časté: pyrexie (horečka > 37,5 °C), reakce v místě vpichu injekce (jako je zbytnění místa vpichu, sterilní absces v místě vpichu)

Méně časté: pyrexie (horečka > 39,0 °C), chřipkovité onemocnění, bolest • Postmarketingové sledování

Vzhledem k tomu, že příznaky byly hlášeny spontánně není možné spolehlivě odhadnout jejich četnost.

Poruchy imunitního systému

Alergické reakce, včetně anafylaktické a anafylaktoidní reakce Poruchy nervového systému

Hypotonicko-hyporeaktivní epizoda, křeče (s nebo bez horečky)

Poruchy kůže a podkožní tkáně Kopřivka, angioedém

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Astenie

Data u 146 subjektů naznačují, že u dospělých (> 40 let věku) při opakovaném podání ve schématu 0, 1 a 6 měsíců může být mírně zvýšena lokální reaktogenita (bolest, zarudnutí, otok).

Data naznačují, že u subjektů, které byly v dětství primovakcinovány DTP vakcínou, může posilovací dávka vyvolat zvýšenou lokální reaktogenitu.

Po podání vakcín obsahujících tetanický anatoxin byly velmi vzácně hlášeny nežádoucí účinky postihující centrální a periferní nervový systém, včetně vzestupné paralýzy nebo až respirační paralýzy (například Guillain-Barré syndrom).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Při postmarketingovém sledování byly hlášeny případy předávkování. Nežádoucí účinky hlášené po předávkování byly podobné těm, které se vyskytovaly po podání normální dávky vakcíny.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmako-terapeutická skupina: bakteriální vakcíny, vakcíny proti pertusi. ATC kód: J07AJ52.

Přibližně jeden měsíc po posilovací dávce vakcíny Boostrix byly pozorovány následující poměry séroprotekce/séropozitivity:

(1) Odpověď: zde byly v určeném časovém bodě koncentrace protilátek proti difterii a tetanu >0,1 IU/ml považovány za séroprotektivní a koncentrace protilátek proti černému kašli > 5 EL.U/ml za séropozitivní.

Antigen

Odpověď(1)

Dospělí a mladiství starší než 10 let

atp(2)

N=1694 (% očkovaných)

Děti starší než 4 roky

atp(2)

N=415

(% očkovaných)

Difterie

> 0,1 IU/ml

97,2%

99,8%

Tetanus

> 0,1 IU/ml

99,0%

100,0%

Pertuse:

- Pertusový anatoxin

97,8%

99,0%

- Filamentový haemagglutinin

> 5 EL.U/ml

99,9%

100,0%

- Pertaktin

99,4%

99,8%


(2) ATP: podle protokolu zahrnuje všechny zařazené subjekty očkované jednou posilovači dávkou vakcíny Boostrix, pro které byly v určeném časovém bodě dostupné údaje o imunogenicitě pro alespoň jeden antigen.

N: minimální počet jedinců s dostupnými údaji pro každý antigen.

Komparativní studie provedené na dospělých a dospívajících prokázaly, že jeden měsíc po očkování jsou titry protilátek proti difterii podobné jako po podání Td vakcín určených pro dospělé, které obsahují stejné množství antigenu jako Boostrix inj. stříkačka; ve srovnání s Td vakcínami pro dospělé byly pozorovány nižší titry protilátek proti tetanu.

Podobně jako ostatní Td vakcíny určené pro dospělé, indukuje Boostrix inj. stříkačka vyšší titry anti-D i anti-T protilátek u dětí a dospívajících než u dospělých.

3 až 3,5 roku, 5 až 6 let a 10 let po prvním očkování vakcínou Boostrix inj. stříkačka byly u subjektů očkovaných podle protokolu (ATP1) pozorovány následující poměry séroprotekce/séropozitivity:_

Antigen

Odpověď(2)

Dospělí a dospívající starší než 10 let (% očkovaných)

Děti starší než 4 roky (% očkovaných)

3-3,5 leté přetrvávání

5 leté přetrvávání

10 leté přetrvávám

3-3,5 leté přetrvávání

5-6 leté přetrvávání

Dospělí®

(N=309)

Dospívající(

3)

(N=261)

Dospělí®

(N=232)

Dospívající

3) (N=250)

Dospělí®

(N=158)

Dospívají

(3)

(N=74)

(N=118)

(N=68)

Difterie

> 0,1 IU/ml

71,2%

91,6%

84,1%

86,8%

64,6%

82,4%

97,5 %

94,2 %

> 0,016 IU/ml(4)

97,4%

100%

94,4%

99,2%

89,9%

98,6%

100 %

nestanoveno

Tetanus

> 0,1 IU/ml

94,8%

100%

96,2%

100%

95,0%

97,3%

98,4 %

98,5 %

Pertuse

Pertusový

90,6%

81.6%

89,5%

76,8%

85,6%

61,3%

58,7 %

51,5 %

anatoxin

Filamentový

hemaglutinin

> 5 EL.U/ml

100%

100%

100%

100%

99,4%

100%

100 %

100 %

94,8%

99,2%

95,0%

98,1%

95,0%

96,0%

99,2 %

100 %

Pertaktin

(1) ATP: dle protokolu - zahrnuje všechny zařazené subjekty očkované jednou posilovači dávkou vakcíny Boostrix, pro které byly v určeném časovém bodě dostupné údaje o imunogenicitě pro alespoň jeden antigen.

(2) Odpověď: zde byly v určeném časovém bodě koncentrace protilátek proti difterii a tetanu >0,1 IU/ml považovány za séroprotektivní a koncentrace protilátek proti černému kašli > 5 EL.U/ml za séropozitivní.

(3) Termíny “dospělý” a “dospívající” se vztahují k věku, ve kterém byly subjekty poprvé očkovány vakcínou Boostrix.

(4) Procento subjektů s koncentracemi protilátek považovanými za ochranné proti nemoci (> 0,1 IU/ml pomocí ELISA testu nebo >0,016 IU/ml pomocí in-vitro “Vero-cell” neutralizačního testu).

N: minimální počet jedinců s dostupnými údaji pro každý antigen.

Pertusové antigeny obsažené ve vakcíně Boostrix inj. stříkačka jsou nedílnou součástí dětské kombinované vakcíny obsahující acelulární pertusovou složku (InfanrixTM), jejíž účinnost po základním očkování byla prokázána ve studii provedené se subjekty, kteří byli v domácnosti v kontaktu s pertusí. Titry protilátek proti všem třem pertusovým složkám jsou po očkování vakcínou Boostrix inj. stříkačka vyšší, než titry pozorované během výše uvedené kontaktní studie účinnosti. Na základě těchto srovnání lze očekávat, že i vakcína Boostrix inj. stříkačka poskytne ochranu proti pertusi, i když stupeň a trvání ochrany vyvolané touto vakcínou nebyly stanoveny.

Byla hodnocena imunogenicita vakcíny Boostrix inj. stříkačka podané 10 let po předchozí posilovací dávce vakcíny se sníženým obsahem antigenů proti diftérii, tetanu a pertusi (acelulární). Jeden měsíc po očkování bylo u > 99 % subjektů dosaženo séropozitivity na pertusi a séroprotektivních hladin protilátek proti difterii a tetanu.

Po podání jedné dávky vakcíny Boostrix inj. stříkačka 139 dospělým > 40 let věku, kteří nedostali v předchozích 20 letech žádnou vakcínu obsahující antigeny difterie ani tetanu, bylo více než 98,5 % dospělých séropozitivních na všechny tři antigeny pertuse a 81,5 % a 93,4 % mělo séroprotektivní hladiny proti difterii a tetanu. Po podání dalších dvou dávek jeden a šest měsíců po první dávce byla míra séropozitivity pro všechny tři antigeny pertuse 100 % a míra séroprotekce dosáhla u difterie 99,3 % a tetanu 100 %.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Vyhodnocování farmakokinetických vlastností není u vakcín požadované.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Reprodukční toxikologie

Fertilita

Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií fertility potkaních a králičích samic s vakcínou Boostrix inj. stříkačka neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Těhotenství

Neklinické údaje získané s vakcínou Boostrix inj. stříkačka na základě konvenčních studií embryo-fetálního vývoje potkanů a králíků, a rovněž porodní a postnatální toxicity u potkanů (až do konce laktačního období) neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Toxicita u zvířat a/nebo farmakologie

Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií bezpečnosti a toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Chlorid sodný Voda na injekci.

Adjuvancia viz bod 2.

6.2    Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C).

Po vyjmutí vakcíny z chladničky je vakcína při +21 °C stabilní po dobu 8 hodin.

Nesmí zmrznout.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5    Druh obalu a velikost balení

0,5 ml injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce (sklo typu I) se zátkou (butylová pryž) s jehlou nebo bez jehly o velikostech balení 1, 10, 20, 25 nebo 50.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Před použitím se má vakcína vytemperovat na pokojovou teplotu a poté se má obsah stříkačky řádně protřepat, aby vznikla homogenní, bílá, opalescentní, zakalená suspenze. Před podáním musí být vakcína vizuálně zkontrolována na přítomnost viditelných cizorodých částic a/nebo na změnu fyzikálního vzhledu. Jestliže vakcína obsahuje viditelné cizorodé částice nebo svým fyzikálním vzhledem nevyhovuje, je třeba vakcínu vyřadit.

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GlaxoSmithKline s.r.o.

Praha

Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

59/495/07-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 8.8.2007

Datum posledního prodloužení registrace: 12.1.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

17.10.2013

10