Příbalový Leták

Boostrix Inj. Stříkačka

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA X 1 PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA X 1 S 1 JEHLOU PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA X 1 SE 2 JEHLAMI PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA X 10 PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA X 10 S 10 JEHLAMI PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA X 10 S 20 JEHLAMI PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA X 20 PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA X 20 S 20 JEHLAMI PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA X 20 SE 40 JEHLAMI PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA X 25 PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA X 25 S 25 JEHLAMI PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA X 25 S 50 JEHLAMI PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA X 50 PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA X 50 S 50 JEHLAMI PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA X 50 SE 100 JEHLAMI


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Boostrix inj. stříkačka, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce

Adsorbovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (acelulámí složka) se sníženým obsahem antigenů


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK


1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

Diphtheriae anatoxinum1    ne méně než 2 mezinárodní jednotky (IU) (2,5Lf)

Tetani anatoxinum1    ne méně než 20 mezinárodních jednotek (IU) (5 Lf)

Bordetellae pertussis antigena:

Pertussis anatoxinum1    8    mikrogramů

Pertussis haemagglutinum filamentosum1    8    mikrogramů

Pertussis membranae externae proteinum1    2,5    mikrogramů

1 adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý (Al(OH)3)    0,3 miligramu Al3+

a fosforečnan hlinitý (AlPO4)    0,2 miligramu Al3+


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: chlorid sodný, voda na injekci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce 1 předplněná injekční stříkačka 1 dávka (0,5 ml)

1 předplněná injekční stříkačka + 1 jehla 1 dávka (0,5 ml)


1 předplněná injekční stříkačka + 2 jehly 1 dávka (0,5 ml)

10 předplněných injekčních stříkaček 10 x 1 dávka (0,5 ml)

10 předplněných injekčních stříkaček + 10 jehel 10 x 1 dávka (0,5 ml)

10 předplněných injekčních stříkaček + 20 jehel 10 x 1 dávka (0,5 ml)

20 předplněných injekčních stříkaček 20 x 1 dávka (0,5 ml)

20 předplněných injekčních stříkaček + 20 jehel 20 x 1 dávka (0,5 ml)

20 předplněných injekčních stříkaček + 40 jehel 20 x 1 dávka (0,5 ml)

25 předplněných injekčních stříkaček 25 x 1 dávka (0,5 ml)

25 předplněných injekčních stříkaček + 25 jehel 25 x 1 dávka (0,5 ml)

25 předplněných injekčních stříkaček + 50 jehel 25 x 1 dávka (0,5 ml)

50 předplněných injekčních stříkaček 50 x 1 dávka (0,5 ml)

50 předplněných injekčních stříkaček + 50 jehel 50 x 1 dávka (0,5 ml)

50 předplněných injekčních stříkaček + 100 jehel 50 x 1 dávka (0,5 ml)


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. K intramuskulárnímu podání.

Před použitím dobře protřepat.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Likvidujte v souladu s místními předpisy. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: GlaxoSmithKline s.r.o.

Praha

Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.číslo: 59/495/07-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

NEVYŽADUJE SE - ODŮVODNĚNÍ PŘIJATO.


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ


Boostrix inj. stříkačka, injekční suspenze

dTpa

i.m.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


LOT:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK


1 dávka (0,5 ml)


6. JINÉ


4