Příbalový Leták

Bolfo 2.5 Mg/G


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bolfo 2,5 mg/g kožní sprej, roztok


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


1 gram roztoku spreje obsahuje:


Léčivé látky:

Propoxurum 2,5 mg


Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Kožní sprej, roztok


Čirá, bezbarvá až nažloutlá kapalina


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Psi, kočky.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Léčba a prevence napadnutí psů a koček klíšťaty ( Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus), blechami (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis), vešmi(Lignathus setosus) a všenkami (Trichodectes canis). K hubení ektoparazitů i v okolí zvířat.


4.3 Kontraindikace


Nepoužívat na poraněnou kůži, u kachektických a nemocných zvířat.


Zvláštní upozornění


Při napadení blechami je často zamořeno i okolí zvířete. Je proto doporučeno ošetřit i okolí zvířete. Toto opatření snižuje zamořenost okolí a prodlužuje ochranu proti novém napadení blechami.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Obojek je akaricid a insekticid určený k vnějšímu použití. Zabraňte kontaktu s ústní dutinou
a očima ošetřovaného zvířete.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Přípravek obsahuje karbamát. V případě toxických příznaků vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na propoxur nebo na některou z pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s přípravkem.

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima, sliznicemi. V případě náhodného potřísnění kůže postižené místo opláchněte vodou a mýdlem.

V případě náhodného vniknutí do očí vypláchněte oči důkladně velkým množstvím vody.

V případě podráždění vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Přípravek aplikujte zvířatům na volném prostranství nebo v dobře větrané místnosti. Sprej nevdechujte. Při aplikaci zabraňte expozici dalších osob. Přípravek nesmí aplikovat těhotné ženy, zvláště ve 3. trimestru těhotenství.

Nekuřte, nejezte ani nepijte při aplikaci přípravku.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer,

a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména dětmi.

Po aplikaci si důkladně umyjte ruce a odstraňte kontaminovaný oděv.


Další opatření

Přípravek je toxický pro vodní organismy, ptáky a včely.

Ošetřeným zvířatům by nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Nejsou známy.


4.7 Použití v průběhu březosti


Laboratorní studie nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém účinku a maternální toxicitě.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


4.9 Podávané množství a způsob podání


Na napadená místa stříkáme několik sekund proti srsti, až je srst lehce vlhká. Místa, kde se zvíře zdržuje a jiná místa, kde se dá s výskytem ektoparazitů počítat, postříkáme plošně několik sekund z 50 cm vzdálenosti. Zvýšenou pozornost věnujeme košíkům, dekám, kobercům, podlahám, skulinám v podlaze, koutům a zadním stěnám nábytku. Podle intenzity napadení opakujeme ošetření 1-krát až 2-krát týdně po dobu několika týdnů.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Neuplatňuje se.


4.11 Ochranné lhůty


Není určeno pro potravinová zvířata.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: karbamáty

ATCvet kód: QP53AE02


Propoxur je ektoparazicid s karbamátovým způsobem účinku. Za normálních okolností probíhá nervový vzruch tím způsobem, že acetylcholin na nervové synapsi je odbourán cholinesterázou, synapse se uvolní a může proběhnout další nervový vzruch.

Toxicita pro savce je velmi nízká.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


Seznam pomocných látek


Svěží aroma

Isopropylalkohol

Kyselina citronová

Propan

Butan


Inkompatibility


Nejsou známy


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 4 roky.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


Nádobka je pod tlakem:


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Hliníková nebo cínová aerosolová nádobka o objemu 250 ml s nylonovým tlakovým ventilem.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Zabraňte kontaminaci rybníků, vodních toků nebo stok přípravkem či odpadem, který pochází z tohoto přípravku.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR

tel.: 266 101 471

fax: 266 101 495

e-mail: cz.veterina@bayer.com


8. Registrační číslo


99/017/09-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


28.5.2009 / 21. 4. 2015


10. DATUM REVIZE TEXTU


Červenec 2015


DALŠÍ INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.5