Příbalový Leták

Bolfo 2.5 Mg/G


PŘÍBALOVÁ INFORMACE = ETIKETA

Bolfo 2,5 mg/g kožní sprej, roztok


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KVP, Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Straße 324, 24106 Kiel, Německo


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bolfo 2,5 mg/g kožní sprej, roztok

Propoxurum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 gram čirého, bílého až nažloutlého roztoku obsahuje:


Léčivé látky:Propoxurum 2,5 mg


4. INDIKACE


Léčba a prevence napadnutí psů a koček klíšťaty ( Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus), blechami (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis), vešmi (Lignathus setosus) a všenkami (Trichodectes canis). K hubení ektoparazitů i v okolí zvířat.


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat na poraněnou kůži, u kachektických a nemocných zvířat.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi, kočky


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ


Na napadená místa stříkáme několik sekund proti srsti, až je srst lehce vlhká. Místa, kde se zvíře zdržuje a jiná místa, kde se dá s výskytem ektoparazitů počítat, postříkáme plošně několik sekund z 50 cm vzdálenosti. Zvýšenou pozornost věnujeme košíkům, dekám, kobercům, podlahám, skulinám v podlaze, koutům a zadním stěnám nábytku. Podle intenzity napadení opakujeme ošetření 1-krát až 2-krát týdně po dobu několika týdnů.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Při napadení blechami je často zamořeno i okolí zvířete (pelíšky, koberce, závěsy,..). Je proto doporučeno ošetřit vhodnými přípravky proti blechám i okolí zvířete. Toto opatření snižuje zamořenost okolí a prodlužuje ochranu proti novém napadení blechami.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 C.


Nádobka je pod tlakem:


Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na dně obalu.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Spray je akaricid a insekticid určený k vnějšímu použití. Léčba jinými ektoparazitiky se
v době nošení obojku nedoporučuje.
Zabraňte kontaktu s ústní dutinou a očima ošetřovaného zvířete.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Přípravek obsahuje karbamát. V případě toxických příznaků vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na propoxur nebo na některou z pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s přípravkem.

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi. V případě náhodného potřísnění kůže postižené místo opláchněte vodou a mýdlem.

V případě náhodného vniknutí do očí vypláchněte oči důkladně velkým množstvím vody.

V případě podráždění vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Přípravek aplikujte zvířatům na volném prostranství nebo v dobře větrané místnosti. Sprej nevdechujte. Při aplikaci zabraňte expozici dalších osob. Přípravek nesmí aplikovat těhotné ženy, zvláště ve 3. trimestru těhotenství.

Nekuřte, nejezte ani nepijte při aplikaci přípravku.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer,

a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména dětmi.

Po aplikaci si důkladně umyjte ruce a odstraňte kontaminovaný oděv.


Další opatření

Přípravek je toxický pro vodní organismy, ptáky a včely.

Ošetřeným zvířatům by nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Zabraňte kontaminaci rybníků, vodních toků nebo stok přípravkem či odpadem, který pochází z tohoto přípravku.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Červenec 2015


15. DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata.

Bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.


LÉKOVÁ FORMA

Kožní sprej, roztok


VELIKOST BALENÍ

250 ml


Registrační číslo

99/017/09-C


EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}


ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: {číslo}1