Příbalový Leták

Bisocard 5

Informace pro variantu: Potahovaná Tableta (60,5mg), Potahovaná Tableta (30,5mg), zobrazit další variantu

sp.zn.sukls 129715/2013; sukls 129723/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

BISOCARD 5 BISOCARD 10 potahované tablety

Bisoprololi fumaras

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je přípravek Bisocard a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bisocard užívat

3.    Jak se přípravek Bisocard užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek Bisocard uchovávat

6.    Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK BISOCARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Bisocard obsahuje léčivou látku bisoprolol, patřící do skupiny označené jako beta-blokátory. Bisoprolol ovlivňuje odpověď těla na některé nervové podněty, a to zvláště v srdci. Zpomaluje srdeční frekvenci a zvyšuje výkon srdce a zároveň snižuje požadavky srdečního svalu na zásobení krví a kyslíkem.

Váš lékař Vám předepsal Bisocard, protože trpíte hypertenzí (vysoký tlak) nebo ischemickou chorobu srdeční (angina pectoris), což je chronické srdeční onemocnění, projevující se bolestmi na hrudi.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BISOCARD UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Bisocard

-    jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na bisoprolol nebo na kteroukoli další složku přípravku Bisocard;

-    jestliže máte akutní srdeční selhání nebo zhoršení srdečního selhání, které vyžaduje injekci léků zvyšujících sílu srdečních stahů podávanou do žíly;

-    jestliže máte kardiogenní šok, což je akutní závažné onemocnění srdce vyvolávající nízký krevní tlak a oběhové selhání;

-    jestliže máte určité onemocnění srdce, které způsobuje velmi nízkou srdeční frekvenci nebo nepravidelný srdeční tep (druhý nebo třetí stupeň AV bloku, sinoatriální blok, nemoc chorého sinu);

-    jestliže trpíte zpomalením činnosti srdce (bradykardií) s méně než 50 tepy/min;

-    jestiže máte nízký tlak;

-    jestliže máte těžké průduškové astma nebo těžké chronické onemocnění dýchacích cest se zhoršenou průchodností dýchacích cest;

-    jestliže máte poruchy periferního prokrvení nebo Raynaudův syndrom (závažné problémy v krevním oběhu končetin, které mohou vyvolat brnění nebo bledost až zmodrání prstů na rukou a nohou) v pokročilém stádiu;

-    jestliže máte neléčený feocytochrom (vzácný nádor dřeně nadledvin);

-    jestliže máte metabolickou acidózu, což je onemocnění, kdy dochází k nahromadění kyselých látek v krvi.

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku Bisocard je zapotřebí

-    jestliže máte cukrovku;

-    jestliže dodržujete přísnou dietu;

-    jestliže jste v minulosti trpěl/a nebo trpíte alergiemi nebo současně proděláváte desenzitizační terapii (léčba přecitlivělosti nebo alergie);

-    jestliže máte některá onemocnění srdce (poruchu síňokomorového vedení, Prinzmetalovu anginu);

-    jestliže trpíte méně závažnými poruchami krevního oběhu v končetinách;

-    j estliže j ste někdy měl/a nebo máte lupénku;

-    jestliže máte poruchu funkce štítné žlázy;

-    jestliže máte nádor dřeně nadledvin, musí užívání přípravku Bisocard předcházet další léčba;

-    jestliže máte méně závažné průduškové astma nebo onemocnění dýchacích cest. Lékař Vám předepíše současně další léky.

Pokud je u Vás plánována jakákoliv operace s podáním anestézie, informujte lékaře, že užíváte

Bisocard. Tento přípravek může ovlivnit reakci Vašeho těla na anestézii.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Je obzvláště důležité informovat lékaře o tom, že užíváte další léky na onemocnění srdce a cév. Současně s přípravkem Bisocard se nedoporučuje podávat:

-    některé typy blokátorů kalciového kanálu, jako je verapamil, diltiazem (léky k léčbě vysokého tlaku, anginy pectoris a poruch srdečního rytmu);

-    některé léky k léčbě vysokého krevního tlaku, jako je klonidin, methyldopa, monoxidin, rilmenidin.

Bez porady s lékařem neužívejte společně s přípravkem Bisocard následující léky:

-    antiarytmika třídy I (např. chinidin, disopyramid, lidokain, fenytoin, flekainid, propafenon) používané k léčbě nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu;

- antiarytmika třídy III (např. amiodaron) k léčbě nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu;

-    lokálně podávané beta-blokátory, j ako j sou oční kapky pro léčbu glaukomu;

-    léky pro léčbu poruch nervového systému, které se používají pro stimulaci vnitřních orgánů nebo pro léčbu glaukomu (parasympatomimetika) nebo v naléhavých situacích pro léčbu onemocnění oběhového systému (sympatomimetika);

-    léky k léčbě diabetes včetně insulinu;

-    anestetika. Jestliže je u Vás plánována operace, informujte lékaře-anesteziologa o tom, že užíváte Bisocard;

-    digitális k léčbě srdečního selhání;

-    nesteroidní protizánětlivé léky používané k léčbě artritidy, bolesti nebo zánětu (například ibuprofen nebo diklofenak);

-    epinefrin, což je lék pro léčbu závažných, život ohrožujících alergických reakcí a srdeční zástavy;

- jakékoliv léky, které mohou snižovat krevní tlak jako žádoucí nebo nežádoucí účinek (např. antihypertenziva, tricyklická antidepresiva, barbituráty, fenothiaziny);

-    meflochin používaný pro prevenci nebo léčbu malárie;

-    léky pro léčbu deprese označované jako inhibitory monoaminooxidázy (kromě inhibitorů MAO-

b).

Užívání přípravku Bisocard s jídlem a pitím

Přípravek Bisocard můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Tabletu zapijte malým množstvím vody. Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Jestliže jste těhotná nebo těhotenství plánujete, řekněte svému lékaři, že užíváte Bisocard. Lékař rozhodne, zda budete v užívání pokračovat nebo zda Vám předepíše jinou léčbu.

Jestliže kojíte, Bisocard neužívejte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna v závislosti na tom, jak dobře budete lék snášet. Buďte, prosím, zvláště opatrní na začátku léčby, pokud se dávka zvyšuje nebo když dochází k její změně a rovněž při kombinaci s alkoholem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Bisocard

Přípravek Bisocard obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, informujte o tom lékaře, který Vám předepisuje Bisocard, dříve, než jej začnete užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BISOCARD UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Bisocard přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přesné dávkování vždy určí lékař podle Vaší individuální reakce na léčbu a podle Vašeho zdravotního stavu.

Obvyklá počáteční denní dávka přípravku je 1 tableta přípravku Bisocard 5 jednou denně. Pokud Váš krevní tlak dostatečně neklesne, může Vám lékař zvýšit dávku na 2 tablety Bisocard 5 nebo 1 tabletu Bisocard 10 jednou denně. Denní dávka by neměla překročit 20 mg bisoprololu (tj. 2 tablety Bisocard

io).

Bisocard je určen k dlouhodobé léčbě.

Podávání přípravku Bisocard dětem se nedoporučuje.

Tablety užívejte vždy ve stejnou denní dobu, nejlépe ráno, nekousejte je a zapijte malým množstvím vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Bisocard, než jste měl/a

Příznaky předávkování jsou nejčastěji zpomalení srdečního rytmu, nízký tlak, dechové obtíže, akutní srdeční nedostatečnost a nedostatek cukru v krvi. V případě předávkování kontaktujte ihned Vašeho lékaře nebo lékařskou pohotovost.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Bisocard

Jestliže jste zapomněl/a užít Vaši dávku v obvyklou dobu, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Pokud do další dávky zbývají méně než 4 hodiny, vynechte zapomenutou dávku a pokračujte ve Vašem obvyklém dávkovacím schématu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Bisocard

Nikdy nepřerušujte léčbu bez souhlasu Vašeho lékaře. Léčba přípravkem Bisocard nesmí být přerušena náhle, dávky musí být postupně snižovány, a to zvláště u pacientů s anginou pectoris. Postupné ukončování léčby se musí provádět přesně podle pokynů lékaře a pod jeho dohledem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Bisocard nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující přehled obsahuje dosud zaznamenané nežádoucí účinky dle četnosti jejich výskytu. Ohodnocení nežádoucích účinků je uvedeno na základě následujících údajů četnosti:

Velmi časté:    Více než 1 z 10 léčených osob

Časté:    Méně    než    1    z    10, ale více než 1 ze 100 léčených osob

Méně časté:    Méně    než    1    ze 100, ale více než 1 z 1 000 léčených osob

Vzácné:    Méně    než    1    z    1 000, ale více než 1 z 10 000 léčených osob

Velmi vzácné:    Méně    než 1 z    10 000 léčených osob, včetně jednotlivých případů


Byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

Časté:

-    únava, závratě, bolesti hlavy: Tyto příznaky se vyskytují zvláště na začátku léčby. Jsou obvykle mírné a obvykle odezní během 1 - 2 týdnů.

-    pocit chladu nebo necitlivosti v rukou a chodidlech

-    nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpa Méně časté:

-    zpomalení srdeční frekvence (bradykardie)

-    zhoršení srdečního selhání

-    nízký krevní tlak včetně náhlého poklesu krevního tlaku při změně polohy těla z polohy vleže do polohy vsedě nebo vstoje

-    pocit slabosti

-    poruchy spánku

-    deprese

-    porucha srdeční frekvence

-    dechové potíže, zúžení průdušek u pacientů s astmatem nebo chronickým onemocněním dýchacích cest

-    svalová slabost a křeče Vzácné:

- zvýšení hladin tuku v krvi

- snížení tvorby slz

-    potíže se sluchem

-    alergická rýma

-    zvýšené hladiny jaterních enzymů (ALT, AST), zánět jater (hepatitida)

-    reakce z přecitlivělosti jako je svědění, návaly, vyrážka

-    porucha erekce

-    noční můry, halucinace Velmi vzácné:

-    podráždění nebo začervenání očí (konjunktivitida)

-    kožní vyrážka s olupováním kůže (lupénka), vyrážka podobná lupénce

-    vypadávání vlasů

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.    JAK PŘÍPRAVEK BISOCARD UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Uchovávejte při teplotě do 30oC. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Přípravek Bisocard nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Bisocard obsahuje

-    Léčivou látkou je bisoprololi fumaras.

Jedna tableta přípravku Bisocard 5 obsahuje bisoprololi fumaras 5 mg.

Jedna tableta přípravku Bisocard 10 obsahuje bisoprololi fumaras 10 mg.

- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek, natrium-lauryl-sulfát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hydroxypropylmethylcelulosa, makrogol 400, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý (Bisocard 5), červený oxid železitý (Bisocard 10).

Jak přípravek Bisocard vypadá a co obsahuje toto balení

Bisocard 5 jsou světle žluté, bikonvexní potahované tablety, na jedné straně s půlicí rýhou a na druhé straně s vyraženou číslicí 5.

Bisocard 10 jsou světle růžové, bikonvexní potahované tablety, na jedné straně s půlicí rýhou a na druhé straně s vyraženou číslicí 10.

Jedno balení obsahuje 30 nebo 60 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci

Do 14.10.2013:

ICN Polfa Rzeszów SA Ul. Przemyslowa 2 35-959 Rzeszów, Polsko Od 15.10.2013:

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 Česká republika

Výrobce:

ICN Polfa Rzeszów SA Ul. Przemyslowa 2 35-959 Rzeszów, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

28.8.2013

6/6