Příbalový Leták

Bisacodyl-K

sp.zn. sukls18973/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Bisacodyl-K 5 mg, obalené tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna obalená tableta obsahuje bisacodylum 5 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: jedna tableta obsahuje 60 mg monohydrátu laktosy a 124,2 mg sacharosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Obalená tableta

Popis přípravku: žluté, kulaté, bikonvexní obalené tablety s hladkým a lesklým povrchem

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Přípravek je indikován při akutní funkční zácpě (např. při změně pobytu při cestování, při změně životosprávy). Dále se užívá při přípravě nemocných před chirurgickým výkonem (může být užit i před irigací tlustého střeva) nebo diagnostickým výkonem (rentgenové, sonografické nebo endoskopické vyšetření tlustého střeva apod.). Přípravek je též indikován u nemocných po chirurgických výkonech (obnova činnosti tlustého střeva).

Dále se užívá po přechodnou dobu trvání obtíží při zácpě u bolestivých stavů v oblasti řitního otvoru (řitní trhliny, hemoroidy) a při druhotné zácpě provázející jiné choroby.

Je indikován při chronické zácpě i u nemocných upoutaných na lůžko.

Dále se užívá paliativně k usnadnění defekace u nemocných upoutaných na lůžko a u nemocných, kteří jsou léčeni opioidy.

Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 2 let.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Děti ve věku 10 let nebo mladší s chronickou zácpou musí být léčeny jen pod dohledem lékaře. Děti ve věku 2 let nebo mladší nesmí bisakodyl užívat.

Krátkodobá léčba zácpy

Dospělí, dospívající a děti nad 10 let:

1-2 obalené tablety (5-10 mg) denně před spaním.

Doporučuje se začít léčbu s nejnižší dávkou. Dávka může být upravena až do maximální doporučené dávky pro navození pravidelné stolice. Maximální doporučená denní dávka by neměla být překročena.

Děti 2-10 let:

1 obalená tableta (5 mg) denně před spaním.

Děti ve věku 2-3 roky by měly užívat tablety výjimečně, po doporučení lékařem, umožní-li to schopnosti dítěte (riziko vdechnutí tablety). U této věkové skupiny může být vhodné podat bisakodyl ve formě čípků.

Při přípravě k diagnostickým výkonům a předoperačně Přípravek má být používán pouze pod lékařským dohledem.

Dospělí, dospívající a děti nad 10 let:

Doporučují se 2 tablety (10 mg) ráno a 2 tablety (10 mg) večer. Následující den ráno se doporučuje podat bisakodyl ve formě čípku.

Děti 4-10 let:

Doporučuje se 1 tableta (5 mg) večer. Následující den ráno se doporučuje podat bisakodyl (5 mg) ve formě čípku.

Způsob podání

Bisakodyl může být podán před vyšetřením tlustého střeva spolu s nálevem síranu barnatého. Při aplikaci nálevu síranu barnatého by po perorálním podání bisakodylu neměla být podána žádná potrava, aby se předešlo opětovné akumulaci obsahu v rektu.

Maximální perorální dávka pro dospělé je 30 mg denně.

Účinek se projeví během 8-12 hodin, jestliže je přípravek podán večer před spaním, a během 6 hodin, jestliže je podán před snídaní. Při léčbě chronické zácpy je třeba se vyhnout dlouhodobému užívání. Za bezpečné se považuje příležitostné užívání nebo pravidelné užívání trvající méně než 1 týden. Tablety se polykají celé a zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo na jiná laxativa stimulačního typu.

Náhlá příhoda břišní včetně apendicitidy, rektální krvácení, gastroenteritida, střevní obstrukce či ileózní stav.

Bezprostředně po operaci dolní části gastrointestinálního traktu.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Užívání přípravku se nedoporučuje u nemocných s nevolností, zvracením nebo bolestmi břicha.

U nemocných se zánětlivým onemocněním tlustého střeva je třeba zvýšené opatrnosti.

Je třeba se vyhnout dlouhodobé léčbě chronické zácpy. Podobně jako všechna laxativa se Bisacodyl-K nemá užívat každodenně nebo po delší dobu bez zjištění příčiny chronické zácpy.

Dlouhodobé užívání může vyvolat poruchy rovnováhy tekutin a elektrolytů (hypokalemii).

Zvýšená ztráta tekutin při zrychlené střevní pasáži může vést k dehydrataci. K příznakům dehydratace patří žízeň a oligurie. U pacientů trpících ztrátou tekutin, kde dehydratace může být nebezpečná (například při renální insuficienci, u starších pacientů), je nutno podávání přípravku Bisacodyl-K přerušit a jeho opakované podávání zahájit jen pod lékařským dohledem.

U pacientů, kteří užívali bisakodyl, byly hlášeny závratě a/nebo synkopa. Není však známo, zda šlo o synkopu spojenou s defekací (synkopa způsobená tlakem při stolici), nebo šlo o vazovagální odpověď na bolesti břicha v souvislosti se zácpou. Nemuselo tedy nutně jít o spojitost s podáváním samotného přípravku Bisacodyl-K.

Jestliže dojde k náhlé změně vyprazdňování střev, která přetrvává déle než 2 týdny, nemocný by se měl před užitím laxativa poradit se svým lékařem.

Přípravek obsahuje sacharózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo sacharázo-izomaltázovou deficiencí by tento přípravek neměli užívat.

Přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

Pediatrická populace:

Děti do 10 let věku by měly užívat Bisacodyl-K pouze pod dohledem lékaře.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Mezi užitím kontaktních laxativ a ostatních léčiv by měl být interval 2 hodiny. Aby se předešlo dráždění žaludku a možnému zvracení, je třeba tablety polykat celé a měly by být užity po uplynutí nejméně jedné hodiny od podání mléka či antacid.

Při současném užívání přípravku s perorálními antikoagulancii může být u nemocných užívajících často vysoké dávky laxativ snížena odpověď na danou dávku antikoagulancií. Tato interakce je pravděpodobně jediná důležitá u nemocných užívajících často vysoké dávky. Tito nemocní by měli být pečlivě sledováni.

Nadměrné dávky laxativ mohou snižovat koncentraci isoniazidu v krevním séru vlivem průjmu, což může snížit absorpci isoniazidu.

Porucha elektrolytové rovnováhy (např. hypokalemie) může vést ke zvýšení citlivosti na srdeční glykosidy.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici žádné odpovídající a dobře kontrolované studie na těhotných ženách. Dlouhodobé zkušenosti nepřinesly žádné důkazy o nepříznivých nebo škodlivých vlivech při užívání během těhotenství. Nicméně doporučuje se neužívat bisakodyl v těhotenství, zejména v prvním trimestru, pokud lékař neusoudí, že očekávaný přínos léčby převažuje nad možným rizikem

Kojení

Klinické údaje ukazují, že ani aktivní metabolit bisakodylu (BHPM, nebo také bis-(p-hydroxyfenyl)-pyridyl-2-methan) ani jeho glukuronidy nejsou vylučovány do mateřského mléka zdravých kojících žen. Bisacodyl-K může být během kojení podáván.

Fertilita.

Nebyly provedeny žádné studie vlivu na fertilitu u lidí.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek neovlivňuje psychomotorické schopnosti pacientů.

Nicméně pacienti by měli být poučeni, že vzhledem k vasovagální odpovědi (např. abdominální spasmy) se může objevit závrať a/nebo synkopa. Pokud se u pacientů vyskytne abdominální spasmus, musí se vyvarovat potenciálně nebezpečných činností, jako je řízení vozidel nebo obsluha strojů.

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou řazeny podle tříd orgánových systémů.

-    Velmi časté (> 1/10)

-    Časté (> 1/100 až < 1/10)

Méně časté (> 1/1 000 až < 1/100)

Vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000)

Velmi vzácné (< 1/10 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Méně časté

Velmi vzácné

Gastrointestinální poruchy

křeče nebo bolest břicha, průjem, říhání, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně

vyrážky, kopřivka, svědění

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Dlouhodobé užívání či předávkování může vést k průjmu s nadměrnou ztrátou vody a elektrolytů, zejména draslíku. Může se též vyskytnout malabsorpce a ztráta bílkovin. Existuje možnost rozvoje atonického nebo nefunkčního tlustého střeva. Při dlouhodobém užívání může dojít k závislosti indukce pohybu tlustého střeva na laxativních účincích, což může vést k poškození střeva.

V případě předávkování neexistuje žádné specifické antidotum. Při akutním předávkování může vyvolání zvracení nebo výplach žaludku, pokud jsou provedeny krátce po požití tablet, účinky léku snížit nebo inhibovat. Dalším opatřením je podpůrná péče k zamezení či korekci dehydratace a/nebo elektrolytové disbalance.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva proti zácpě, kontaktní laxativa, ATC kód: A06AB02

Bisakodyl působí na tlusté střevo stimulací peristaltiky a na tenké střevo a tlusté střevo zvýšením intraluminálního množství vody a elektrolytů. Účinek se projeví za 6 až 8 hodin po perorálním podání (8 až 12 hodin v případě použití při odchodu na lůžko). Při kontaktu se sliznicí nebo se submukozálními svazky tlustého střeva stimuluje bisakodyl senzorická nervová zakončení s vytvářením parasympatických reflexů, které vedou ke zvýšené peristaltické kontrakci tlustého střeva. Bisakodyl rovněž inhibuje absorpci vody, sodíku a glukózy v jejunu, ileu a kolonu potkanů. Ukazuje, že čistá sekrece vody je výsledkem pozměněné chemie buňky. U potkanů bisakodyl zvyšoval slizniční i luminální prostaglandiny, pravděpodobně vlivem zvýšené syntézy prostaglandinů. Bisakodyl inhibuje účinek ATPasy na sodné a draselné ionty v kolonu i jejunu. Rovněž zvyšuje adenylcyklázovou aktivitu, avšak obsah cyklického AMP v jejunu a kolonu není pozměněn. Bisakodyl zajišťuje dostatečné čištění tlustého střeva, které může za určitých okolností zabránit nutnosti irigace kolonu.

Inhibice absorpce vody, sodíku a glukózy může při podání bisakodylu ve vysokých dávkách nebo při dlouhodobém užívání způsobit dehydrataci a poruchy elektrolytů a/nebo malabsorpci.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálním podání je bisakodyl rychle přeměněn na aktivní metabolit bis(p-hydroxyfenyl)pyridyl-2-metan. Po perorálním podání je špatně, avšak proměnným způsobem absorbován v tenkém střevě.

Malá část absorbovaného množství je rychle deacetylována na bisakodyldifenol v játrech. Ten je konjugován s kyselinou glukuronovou. Bisakodyl je vylučován především stolicí. 20 až 30 % perorální dávky 10 mg jsou přítomny v moči během 48 hodin jako bisakodyldifenolglukuronid. Bisakodyl i bisakodyldifenol mohou být detekovány v biologických tekutinách, avšak v moči se objevuje pouze difenol.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní perorální LD50 po perorálním podání u potkanů byla 4,32 ±1,09 g/kg tělesné hmotnosti, u myší 17,5 ±3,1 g/kg. LD50 po perorálním podání u myší nebyla přesně určena, jelikož díky rozpustnosti bisakodylu bylo třeba použít takové vehikulum, které bylo samo o sobě toxické. Nebylo možno stanovit akutní perorální LD50 u psů vzhledem k emetickému účinku testovaného přípravku, avšak výsledky ukazovaly, že tento druh je mnohem méně citlivý než hlodavci. Zkoušky chronické toxicity u potkanů, kterým byl podáván bisakodyl po dobu 44 měsíců, nevedly k žádným abnormálním změnám hmotnosti při pětinásobných ekvivalentech humánní dávky. U zvířat, kterým byly podávány vyšší dávky, se vyskytly poruchy ve hmotnostních přírůstcích. Hematologické či histopatologické změny nebyly zjištěny. U psů, kterým byl bisakodyl podáván po dobu 21 měsíců, nebyly rovněž zjištěny žádné změny.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, želatina, mastek, methakrylátový kopolymer typ A, methakrylátový kopolymer typ B, arabská klovatina, triacetin, sacharóza, voskové leštidlo, tartrazin, ponceau 4R

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

5 let.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Al/PVC blistr, krabička

Velikost balení: 15 a 105 obalených tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

61/011/91 -S/C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 22.7.1991

Datum posledního prodloužení registrace: 13.4.2016

10.    DATUM REVIZE TEXTU

13.4.2016