Příbalový Leták

Biphozyl Roztok Pro Hemodialýzu/Hemofiltraci

Sp.zn.sukls37030/2016


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Biphozyl roztok pro hemodialýzu/hemofiltraci

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Přípravek Biphozyl se dodává ve dvoukomorovém vaku. Konečný rekonstituovaný roztok získáte po otevření přepážky mezi oběma komorami a smíchání jejich obsahu.

Před rekonstitucí

Složení v malé komoře:

Magnesii chloridům hexahydricum    3,05 g/l

Složení ve velké komoře:

Natrii chloridum    7,01    g/l

Natrii hydrogenocarbonas    2,12    g/l

Kalii chloridum    0,314    g/l

Po rekonstituci

Složení rekonstituovaného roztoku:

Léčivé látky

mmol/l

mEq/l

Sodík

Na+

140

140

Draslík

K+

4

4

Hořčík

Mg2+

0,75

1,5

Chlorid

Cl-

122

122

Hydrogenfosforečnan

hpo42-

1

2

Hydrogenuhličitan

HCO3-

22

22

Natrii hydrogenophosphas dihydricus 0,187 g/l


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro hemodialýzu/hemofiltraci Čirý a bezbarvý roztok

Teoretická osmolarita: 290 mosmol/l pH = 7,0-8,0

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek Biphozyl se používá jako náhradní roztok a jako dialyzát k léčbě akutního poškození ledvin během kontinuální náhrady funkce ledvin (CRRT). Přípravek Biphozyl se používá v postakutní fázi po zahájení náhrady funkce ledvin, když se pH a koncentrace draslíku a fosfátu vrátí k normě. Přípravek Biphozyl se rovněž používá tehdy, když jsou k dispozici další zdroje pufrů a také během regionální citrátové antikoagulace. Kromě toho se přípravek Biphozyl používá u pacientů s hyperkalcemií.

Přípravek Biphozyl lze rovněž použít v případě otravy léčivy nebo při intoxikacích, kdy j sou látky dialyzovatelné nebo filtrovatelné.

4.2 Dávkování a způsob podání Dávkování

Objem použitého přípravku Biphozyl a rychlost, jakou se podává, závisí na koncentraci fosfátů a dalších elektrolytů v krvi, acidobazické rovnováze a celkovém klinickém stavu pacienta. Lékař stanoví podávání přípravku Biphozyl (dávku, rychlost infuze a kumulativní objem).

Rozsah rychlostí průtoku při použití jako náhradní roztok při hemofiltraci a hemodiafiltraci je:

Dospělí a dospívající: 500-3000 ml/h Děti:    15-35 ml/kg/h

Rozsah rychlostí průtoku při použití jako dialyzátu při kontinuální hemodialýze a kontinuální hemodiafiltraci je:

Dospělí a dospívající: 500-2500 ml/h Děti:    15-30 ml/kg/h

Běžně používaná rychlost průtoku u dospělých je cca 2000 ml/h, což odpovídá dennímu objemu náhradního roztoku přibližně 20-25 ml/kg/h.

Pediatrická populace

Děti < 16 let: Důkazy a zkušenosti z klinických studií naznačují, že použití u pediatrické populace nepřináší žádné změny týkající se bezpečnosti a účinnosti.

Starší pacienti

Dospělí > 65 let: Důkazy a zkušenosti z klinických studií naznačují, že použití u starší populace nepřináší žádné změny týkající se bezpečnosti a účinnosti.

Způsob podání

Intravenózní podání a použití při hemodialýze.

Při použití jako náhradní roztok se přípravek Biphozyl podává do mimotělního okruhu před (predilučně) nebo za (postdilučně) hemofiltrem či hemodiafiltrem.

Při použití jako dialyzát se přípravek Biphozyl podává do dialyzátové části mimotělního filtru oddělené od krevního řečiště pomocí polopropustné membrány.

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6 (Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním).

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Hypokalcemie, pokud není kalcium dodáváno pacientovi z jiných zdrojů.

Hyperkalemie.

Hyperfosfatemie.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Roztok smí být používán pouze lékařem kompetentním k léčbě pomocí CRRT s využitím hemofiltrace, hemodiafiltrace a hemodialýzy nebo pod jeho dohledem.

Upozornění

Jelikož v roztoku přípravku Biphozyl je obsažen draslík, po zahájení léčby se může přechodně vyskytnout hyperkalemie. Snižte rychlost infuze a ověřte, že je dosaženo požadované koncentrace draslíku. Pokud se tím hyperkalemie nevyřeší, okamžitě zastavte podávání přípravku.

Jelikož v roztoku přípravku Biphozyl jsou obsaženy fosfáty, po zahájení léčby se může přechodně vyskytnout hyperfosfatemie. Snižte rychlost infuze a ověřte, že je dosaženo požadované koncentrace fosfátů. Pokud se tím hyperfosfatemie nevyřeší, okamžitě zastavte podávání přípravku (viz bod 4.3).

U pacientů léčených přípravkem Biphozyl je potřeba pravidelně sledovat hladiny elektrolytů a parametry acidobazické rovnováhy v krvi. Přípravek Biphozyl obsahuje hydrogenfosforečnan, což je slabá kyselina, která může mít vliv na acidobazickou rovnováhu pacienta. Pokud během léčby přípravkem Biphosyl dojde k rozvoji nebo zhoršení metabolické acidózy, může být zapotřebí snížit rychlost infuze nebo úplně zastavit podávání přípravku.

Je třeba důsledně dodržovat návod k použití (viz bod 6.6).

Roztoky v obou komorách se musí před použitím smíchat.

Použití kontaminovaného roztoku může vést k sepsi a šoku.

Používejte výhradně s odpovídajícím mimotělním přístrojem určeným k náhradě funkce ledvin.

Zvláštní opatření pro použití

Přípravek Biphozyl neobsahuje kalcium a může způsobit hypokalcemii (viz bod 4.8). Může být nutná infuze kalcia.

Pro lepší komfort pacienta je možné přípravek Biphozyl ohřát na teplotu 37 °C. Zahřívejte jej však pouze suchým teplem. Roztoky se nesmí ohřívat ve vodě ani v mikrovlnné troubě. Před podáním přípravek Biphozyl pohledem zkotrolujte, zda neobsahuj e částice a zda nedošlo ke změně zabarvení, kdykoli to roztok a jeho obal umožňují. Roztok smíte podat pouze tehdy, je-li čirý a přepážka je neporušená.

Během procedury je nutné důkladně sledovat hemodynamický stav pacienta, bilanci tekutin, hladinu elektrolytů a acidobazickou rovnováhu, včetně všech přijímaných a vylučovaných tekutin, a to i těch, které se přímo nevztahují k CRRT.

Obsah hydrogenuhličitanu v přípravku Biphozyl se nachází na spodní hranici normálního rozmezí koncentrace v krvi. Přípravek Biphozyl je vhodný při používání citrátové antikoagulace (neboť citrát se metabolizuje na hydrogenuhličitan) nebo pokud byla pomocí CRRT obnovena normální hodnota pH. Je nezbytné hodnotit potřebu pufrů opakovanými měřeními parametrů acidobazické rovnováhy v krvi a kontrolou celé léčby. Může být zapotřebí roztok s vyšším obsahem hydrogenuhličitanu.

V    případě hypervolemie lze rychlost čisté ultrafiltrace předepsanou pro zařízení CRRT zvýšit a/nebo rychlost podávání jiných roztoků, než jsou náhradní roztoky a/nebo dialyzační roztok, snížit.

V    případě hypovolemie lze rychlost čisté ultrafiltrace předepsanou pro zařízení CRRT snížit a/nebo rychlost podávání jiných roztoků, než jsou náhradní roztoky a/nebo dialyzační roztok, zvýšit. (viz bod 4.9).

Obecná upozornění/kontraindikace týkající se léčby viz bod 4.3.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Koncentrace filtrovatelných/dialyzovatelných léčiv v krvi se může léčbou snížit, jelikož jsou odstraňovány hemodialyzačním přístrojem, hemofiltrem či hemodiafiltrem. Pokud je u léčiv odstraněných během léčby zapotřebí znovu dosáhnout požadovaných krevních koncentrací, použije se odpovídající nápravná léčba.

Další zdroje fosfátů (např. hyperalimentační nápoje) mohou mít vliv na sérovou koncentraci fosfátů a zvýšit riziko hyperfosfatemie.

Další hydrogenuhličitan sodný (nebo pufrovací činidlo) obsažený v tekutinách pro CRRT nebo v jiných tekutinách může zvyšovat riziko metabolické alkalózy.

Vitamín D, další analoga vitamínu D a léčivé přípravky obsahující vápník (jako např. chlorid vápenatý nebo kalcium-glukonát používané k udržení homeostázy vápníku u CRRT pacientů, kteří dostávají citrátovou antikoagulaci) mohou zvyšovat riziko hyperkalcemie.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Fertilita

Nejsou očekávány žádné účinky na plodnost, neboť sodík, draslík, hořčík, chlorid, hydrogenfosforečnan a hydrogenuhličitan jsou normálními složkami krve.

Těhotenství a kojení

Nejsou zdokumentovány žádné klinické údaje o použití přípravku Biphozyl během těhotenství a kojení. Přípravek Biphozyl smí být podáván těhotným a kojícím ženám pouze v případě jednoznačné potřeby.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není známo, že by přípravek Biphozyl ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

K nežádoucím účinkům může dojít vlivem podání roztoku Biphozyl nebo dialyzační léčby. Zvláštní opatření pro použití byla popsána v bodě 4.4.

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky. Hemofiltrační a hemodialyzační roztoky pufrované hydrogenuhličitanem jsou obecně dobře snášeny. Níže uvedená tabulka používá třídy orgánových systémů dle klasifikace MedDRA (na úrovni TOC a preferovaného termínu). Četnost nelze z dostupných údajů určit.

Třídy orgánových systémů podle MedDRA

Preferovaný termín

Četnost

Poruchy metabolismu a

výživy

Elektrolytová nerovnováha, např.: hypokalcemie, hyperkalemie, hyperfosfatemie

není známo

Nerovnováha tekutin, např.: hypervolemie*, hypovolemie*

není známo

Poruchy acidobazické rovnováhy, např. metabolická acidóza

není známo

Cévní poruchy

Hypotenze*

není známo

Gastrointestinální

poruchy

Nauzea*

není známo

Zvracení*

není známo

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Svalové křeče*

není známo

*Nežádoucí účinky, které se obecně týkají dialyzační léčby.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Předávkování přípravkem Biphozyl může vést k vážnému klinickému stavu, např. městnavému srdečnímu selhání, poruchám elektrolytové nebo acidobazické rovnováhy.

•    Pokud dojde k hypervolemii nebo hypovolemii, je nutné přesně dodržet postup řešení hypervolemie

nebo hypovolemie uvedený v bodě 4.4.

•    Pokud při předávkování dojde k metabolické acidóze a/nebo hyperfosfatemii, bez prodlení ukončete podávání přípravku. V případě předávkování neexistuje žádné specifické antidotum. Riziko může být sníženo pečlivým sledováním pacienta během léčby (viz body 4.3 a 4.4).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Hemofiltrační roztoky ATC kód: B05ZB

Složky přípravku Biphozyl jsou přirozeně a fyziologicky se vyskytující elektrolyty. Ionty sodíku, draslíku, hořčíku, chloridu a fosfátu jsou přítomny v koncentracích podobných fyziologickým hladinám v plazmě. Koncentrace těchto elektrolytů jsou stejné, ať už je roztok použit jako náhradní nebo jako dialyzát.

Koncentrace sodíku a draslíku v náhradních roztocích jsou udržovány v normálním rozmezí koncentrace v séru. Koncentrace chloridu v přípravku závisí na relativním množství ostatních elektrolytů. Hydrogenuhličitan, fyziologický pufr v těle, se používá jako alkalizující pufr.

Z farmakodynamického hlediska je tento lékový produkt po rekonstituci farmakologicky neaktivní. Látky obsažené v léčivu jsou normálními složkami fyziologické plazmy a jejich koncentrace v roztocích jsou zaměřeny pouze na obnovu či normalizaci acidobazické a elektrolytové rovnováhy v plazmě. Při použití přípravku Biphozyl v terapeutické dávce se neočekávají žádné toxické účinky.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Ionty sodíku, draslíku, hořčíku, chloridu a fosfátu jsou přítomny v koncentracích podobných fyziologickým hladinám v plazmě. Absorpce a distribuce složek přípravku Biphozyl závisí na klinickém a metabolickém stavu pacienta a reziduální funkci jeho ledvin. Všechny složky jsou přítomny ve fyziologických koncentracích. Další farmakokinetické studie proto nejsou v tomto případě považovány za podstatné ani použitelné.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Látky obsažené v léčivu jsou fyziologickou součástí lidské plazmy. Podle dostupných informací a klinických zkušeností s těmito látkami používanými při chronické léčbě renálního selhání nebo na jednotkách intenzivní péče se při terapeutické dávce neočekávají žádné toxické účinky.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.


6.1 Seznam pomocných látek

Malá komora:    Voda na inj ekci

kyselina chlorovodíková 10% (k úpravě pH) E 507 Velká komora:    Voda na injekci

Oxid uhličitý (k úpravě pH) E 290

6.2    Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3    Doba použitelnosti

18 měsíců

Chemická a fyzikální stabilita rekonstituovaného roztoku během používání byla prokázána po dobu 24 hodin při teplotě +22 °C. Není-li přípravek použit okamžitě, za dobu uchovávání během používání a za podmínky před použitím zodpovídá uživatel. Tato doba nesmí přesáhnout 24 hodin včetně trvání léčby.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Chraňte před mrazem.

Podmínky uchovávání po rekonstituci jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Balení představuje dvoukomorový vak vyrobený z vícevrstvého filmu obsahujícího polyolefiny a elastomery. Vak o objemu 5000 ml je tvořen malou komorou (250 ml) a velkou komorou (4750 ml). Obě komory jsou odděleny přepážkou. Vak je osazen injekčním konektorem (nebo jehlovou spojkou) vyrobeným z polykarbonátu (PC) a konektorem typu luer (PC) s ventilem ze silikonové pryže k připojení vhodné linky s roztokem. Vak je zabalen do průhledného obalu vyrobeného z polymerního filmu.

Velikost balení: 2 x 5000 ml v krabici

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Roztok v malé komoře se otevřením přepážky přidá k roztoku ve velké komoře až bezprostředně před použitím. Rekonstituovaný roztok má být čirý a bezbarvý.

Během aplikace pacientovi je nutné dodržovat aseptickou techniku.

Používejte pouze tehdy, jsou-li obal a uzávěry neporušené, přepážka je uzavřená a roztok je čirý. Vak silně stiskněte a ověřte, že neprosakuje. Pokud zjistíte netěsnost, ihned roztok zlikvidujte, jelikož již nelze zaručit sterilitu přípravku.

Velká komora je vybavena injekčním portem, kterým lze po rekonstituci roztoku přidávat další potřebné léčivé přípravky. Je v odpovědnosti uživatele posoudit kompatibilitu přidávaných léčivých přípravků s přípravkem Biphozyl kontrolováním, zda nedošlo ke změně zabarvení a/nebo vzniku sraženiny, nerozpustných komplexů nebo krystalů. Před přidáním léčiva ověřte, že je rozpustné a stabilní v tomto přípravku a že rozsah pH přípravku Biphozyl je vyhovující (rekonstituovaný roztok má pH 7,0-8,0). Aditiva mohou být inkompatibilní. Je nutné si přečíst pokyny k použití přidávaného léčiva.

Obal z vaku sundejte až bezprostředně před jeho použitím.

Po přidání aditiv roztok důkladně promíchejte.

Přidržte malou komoru oběma rukama a stiskněte ji, dokud se v přepážce mezi oběma komorami nevytvoří štěrbina. Zatlačte oběma rukama na velkou komoru, dokud se přepážka úplně neotevře.

Jemným protřepáním vaku zajistěte úplné promíchání roztoku. Roztok je nyní připraven k použití a je nutné jej ihned použít.

Dialyzační linku nebo linku náhrady lze připojit k jednomu nebo druhému přístupovému portu. Po připojení ověřte, zda může tekutina volně plynout.

Rekonstituovaný roztok slouží pouze k jednorázovému použití. Veškerý nepoužitý roztok musí být zlikvidován.

Roztok lze zlikvidovat vylitím do odpadních vod, aniž by došlo k poškození životního prostředí.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Gambro Lundia AB Magistratsvagen 16 226 43 Lund Švédsko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

87/101/15-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 25.2.2015 Datum posledního prodloužení registrace:

10. DATUM REVIZE TEXTU

23.7.2016

7