Příbalový Leták

Biphozyl Roztok Pro Hemodialýzu/Hemofiltraci

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Biphozyl roztok pro hemodialýzu/hemofiltraci

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Složení

A (250 ml):

Magnesii chloridům hexahydricum 3,05 g/l

B (4 750 ml):

Natrii chloridům    7,01 g/l

Natrii hydrogenocarbonas    2,12 g/l

Kalii chloridům    0,314 g/l

Natrii hydrogenophosphas dihydricus    0,187 g/l

A+B:

Sodík, Na+

Draslík, K+

Hořčík, Mg2+

Chlorid, Cl-

Hydrogenfosforečnan, HPO42' Hydrogenuhličitan, HCO3-


140 mmol/l 4 mmol/l 0,75 mmol/l 122 mmol/l 1 mmol/l 22 mmol/l


140 mEq/l 4 mEq/l 1,5 mEq/l 122 mEq/l 2 mEq/l 22 mEq/l


Teoretická osmolarita: 290 mOsm/l

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Kyselina chlorovodíková 10% (k úpravě pH) E 507 Voda na injekci

Oxid uhličitý (k úpravě pH) E 290

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Roztok pro hemodialýzu/hemofiltraci 5000 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání a použití při hemodialýze. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nesmí se používat k přímé infuzi. Před použitím smíchejte obsah obou komor. Použijte pouze v případě, že jsou obal a vak roztoku nepoškozené.

Může být nutná infuze kalcia.

Pouze k jednorázovému použití.

Použijte pouze v případě, že je roztok čirý a neobsahuje žádné viditelné částice. Sterilní a bez přítomnosti bakteriálních endotoxinů.

Otevřete uzávěr.


8. DOBA POUŽITELNOSTI


Doba použitelnosti „EXP“ je vytištěna na zadní straně vaku.

V příbalovém letáku si přečtěte informace o skladování rekonstituovaného přípravku.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Veškerý nepoužitý roztok se musí zlikvidovat.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Gambro Lundia AB Magistratsvagen 16 226 43 Lund Švédsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


87/101/15 -C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže „LOT“ je vytištěno na zadní straně vaku.


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


2/2