Příbalový Leták

Biozink 600 Mg/G


etiketa = příbalová informace (ET = PI)

pro balení 5 kg, 8 kg,10 kg, 20 kg a 30 kg

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE


Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.

Na Chvalce 2049

193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Česká republika


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BIOZINK 600 mg/g premix pro medikaci krmiva pro selata

Zincum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Přípravek obsahuje v 1 g:

Léčivá látka : Zincum (ut Zinci oxidum) 600 mg

Přípravek je bílý nebo slabě nažloutlý jemně zrnitý prášek


4. LÉKOVÁ FORMA

Premix pro medikaci krmiva.


5. INDIKACE

Léčba a prevence průjmových onemocnění selat do 25 kg živé hmotnosti.


6. KONTRAINDIKACE

Nejsou.


7. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou.


8. VELIKOST BALENÍ

5 kg, (8 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg)


9. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Selata s živou hmotností do 25 kg.


10. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH

0,4% - 0,6%, tj. 4 – 6 kg přípravku do 1 t krmné směsi.

Po posouzení nákazové situace v chovu lze pro selata o živé hmotnosti 12–25 kg dávku snížit až na 0,2 %, tj. 2 kg přípravku do 1 t krmné směsi.

Doporučená doba aplikace by neměla převýšit 25 dnů. Optimální doba aplikace je
14 – 21 dnů.


11. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

BIOZINK je nutné před použitím homogenně zamíchat do krmiva. Podává se perorálně v krmivu. Přípravekje určen pro výrobu medikovaných krmiv.12. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: Bez ochranných lhůt.


13. DATUM EXSPIRACE

EXP:měsíc/rok


14. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva 4 měsíce.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené po EXP.


15. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Během aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte.

Po manipulaci s přípravkem si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Přípravek může způsobit podráždění očí. Používejte ochranné brýle. Když se přípravek dostane do styku s očima, vymyjte oči okamžitě velkým množstvím vody.

Zamezte vniknutí prachu z přípravku do dýchacích cest opatrnou manipulací s přípravkem. Při práci by mělo být zajištěno odsávání prostor a vhodné větrání. Používejte respirátor s filtrem proti prachu. Při nadýchání zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu.

Léčivá látka přípravku se při styku s kůží může vstřebávat, proto zamezte kontaktu přípravku s kůží. Používejte pracovní oděv a rukavice. Odstraňte kontaminovaný oděv, zasaženou pokožku omyjte vodou.


16. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


17. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Musí být respektována úřední pravidla pro míchání medikovaných premixů do konečných krmiv.


18. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.


19. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

98/063/02-C


20. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2012


21. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže Č.š.:číslo