Příbalový Leták

Bioral H 120B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

BIORAL H 120 lyofilizát pro přípravu suspenze


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

MERIAL, Laboratoire Porte des Alpes, Rue de l’Aviation, 69800 Saint-Priest, Francie


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


BIORAL H 120 lyofilizát pro přípravu suspenze


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 dávka obsahuje:

Léčivá látka:

Virus bronchitidis infectiosae avium, H 120, min. 103,7 EID50 a max. 105,0 EID50

EID50 – 50% infekční dávka pro embrya


4. INDIKACE


Aktivní imunizace drůbeže od prvního dne věku proti infekční bronchitidě.

Nástup imunity: 3 týdny po vakcinaci

Trvání imunity: 7 týdnů po primovakcinaci a 5 týdnů po revakcinaci


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat u nemocných nebo oslabených ptáků.

Nepoužívat u nosnic během snášky.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Kur domácí.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Použijte bezprostředně po rozpuštění v pitné vodě prosté antiseptických a desinfekčních prostředků.


Individuální vakcinace:

okulární aplikace - kápnout vakcinační roztok do oka každého jedince a počkat, dokud se kapka nevstřebá.

nazální aplikace (pouze u jednodenních kuřat) - potopit zobák až po chřípí tak, že vakcinační roztok vstoupí do nosních dutin.

Hromadná vakcinace:

Orální aplikace pitnou vodou (od 5 dnů stáří) - bezprostředně připravený vakcinační roztok přidat do množství pitné vody, které je normálně spotřebováno během jedné nebo dvou hodin - drůbež nechte 2 hodiny před vakcinací bez vody.

Formou aerosolového spreje - sprej vakcinačního roztoku aplikovat stlačením rozprašovače, který produkuje drobné kapky.


Vakcinační schéma:

Brojleři:

Primovakcinace od prvního dne věku.

Možná revakcinace o tři týdny později (u kuřat porážených po 50. dni věku nebo chovaných v hejnu různého stáří).

Kuřice:

Primovakcinace od prvního dne věku s revakcinací o 4 týdny později. Další revakcinace po 8 týdnech věku.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Vakcinujte pouze zdravou drůbež.


Pro přípravu a naředění vakcíny používat materiál a pitnou vodu bez obsahu antiseptik a dezinfekčních látek.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Po naředění ihned spotřebujte.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.


Vakcinační virus se může šířit na nevakcinovaná kuřata. Podle nejnovějších poznatků se šíření tohoto viru u kuřat považuje za bezpečné, ale pokud je tato vakcína kontraindikovaná po dobu snášky, nedoporučuje se vakcinovat chovná kuřata ve stejné místnosti jako snášková kuřata.

Nepoužívat u nosnic v období snášky.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Pozor živá vakcína. Zabránit kontaminaci očí.

Po aplikaci si důkladně umyjte a vydezinfikujte ruce.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Říjen 2014

15. DALŠÍ INFORMACE


Velikosti balení:

1 x 2000 dávek, 10 x 2000 dávek, 1 x 5000 dávek, 10 x 5000 dávek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.
4