Příbalový Leták

Biofel Pch


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

Biofel PCH injekční emulze pro kočky

Vakcína proti panleukopenii, herpesvirové a calicivirové infekci koček


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Bioveta, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Biofel PCH injekční emulze pro kočky

Vakcína proti panleukopenii, herpesvirové a calicivirové infekci koček


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení - 1 ml (1 dávka):

Virus panleucopeniae contagiosae felis inactivatum RP ≥ 1*

Calicivirus felis inactivatum RP ≥ 1*

Herpesvirus felis inactivatum RP ≥ 1*


*) RP = Relativní účinnost (ELISA test) ve srovnání s referenčním sérem získaném po vakcinaci morčat šarží vakcíny, která vyhověla v čelenžním testu na cílovém druhu zvířat.


Pomocné látky:

Thiomersal 0,01 %

Adjuvans:

Olejové adjuvans (Emulsigen) ad 1 ml


4. INDIKACE

K aktivní imunizaci proti panleukopenii, calicivirové a herpesvirové infekci koček.

Protektivní imunita proti panleukopenii nastupuje za 3 týdny po základní vakcinaci, proti calicivirové a herpesvirové infekci za 4 týdny po základní vakcinaci.

Doba trvání imunity je 12 měsíců.


5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě celkového horečnatého onemocnění.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V místě aplikace vakcíny se může vytvořit přiměřená lokální reakce (zpravidla velikosti hrášku), která do 3 týdnů vymizí. Výjimečně může dojít ke vzniku hypersensitivní reakce. V takovém případě je nutné neprodleně zahájit přiměřenou léčbu.


Jestliže zaznamenáte jakýkoliv vážný nežádoucí účinek nebo jiný účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávka - 1 ml bez ohledu na stáří, hmotnost a plemeno jedince, nejdříve však v osmém týdnu stáří.

Způsob podání: subkutánně, nejlépe v krajině za lopatkou.


Vakcinační schéma:

Základní vakcinace:

Dvě vakcinace v intervalu 3-4 týdnů.

První vakcinace jednou dávkou vakcíny Biofel PCH u koťat od stáří 8 – 10 týdnů a druhá vakcinace jednou dávkou vakcíny Biofel PCHR od stáří 3 měsíců.


Revakcinace:

Další pravidelné revakcinace vakcínou Biofel PCHR se provádějí ve 12 měsíčních intervalech.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před upotřebením je nutné obsah lahvičky řádně protřepat.


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2C – 8C).

Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 8 hodin.


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Vakcinovat jen klinicky zdravé jedince v řádném výživném stavu. Případná antiparazitární léčba by měla předcházet vakcinaci nejméně o deset dnů.

Březost:

Vakcinace březích koček se doporučuje v první polovině gravidity.


Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.


Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Pro uživatele:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce - náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných může vést k ztrátě postiženého prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče.

Pokud u vás došlo k náhodné injekci přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i když šlo jen o malé množství a vezměte sebou příbalovou informaci.

Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

Pro lékaře:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství, náhodná injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózou a dokonce i ztrátou prstu. Odborná, rychlá, chirurgická péče je nutná a může vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


prosinec 2014


15. DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata.


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Velikosti balení:

2 x 1 dávka,10 x 1 dávka, 20 x 1 dávka, 100 x 1 dávka,

1 x 5 dávek, 5 x 5 dávek, 10 x 5 dávek


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.4