Příbalový Leták

Biofel M Plus


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE


BIOFEL M Plus injekční suspenze pro kočky

Vakcína proti Microsporum canis koček inaktivovaná


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Bioveta, a.s.

Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


BIOFEL M Plus injekční suspenze pro kočky

Vakcína proti Microsporum canis koček inaktivovaná


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Složení - 1 ml (1 dávka) obsahuje:

Léčivá látka:

Microsporum canis inact. min. 1 mil. vegetativních forem

Pomocné látky:

formaldehyd max. 0,05%, roztok chloridu sodného


4. INDIKACE


Od 2 měsíců stáří k profylaxi a terapii kožních mykóz koček vyvolaných dermatofytem Microsporum canis.

Do jednoho měsíce po revakcinaci vzniká u imunizovaných zvířat imunita, která trvá nejméně jeden rok.


5. KONTRAINDIKACE


Celková horečnatá onemocnění. Nedoporučuje se provádět vakcinaci březích koček. V době jednoho týdne před první vakcinací až do 14 dnů po druhé (třetí) vakcinaci se nedoporučuje provádět jiné imunoprofylaktické zákroky (mimo aplikaci vakcín pro kočky z produkce spol. Bioveta, a.s.).


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


V místě aplikace vakcíny se může vytvořit přiměřená lokální reakce (zpravidla velikosti hrášku), která do tří týdnů vymizí. Výjimečně může dojít ke vzniku hypersenzitivity.

Jestliže zaznamenáte jekékoliv závažné nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Kočky.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Dávkování: 1 ml bez ohledu na věk, plemeno a hmotnost zvířat.


Způsob podání: subkutánně v krajině za lopatkou nebo hluboko intramuskulárně do svaloviny pánevní končetiny

Vakcinace se doporučuje provádět do levé, revakcinace do pravé poloviny těla.

Profylaktické a terapeutické použití: zvířata musí být dvakrát vakcinována v intervalu 10 až 21 dnů mezi první a druhou vakcinací. Při terapeutické vakcinaci je v případě nutnosti možné aplikovat třetí vakcinační dávku za 10 až 21 dnů po revakcinaci.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Před použitím je nutno obsah lékovky dobře protřepat.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce (2°C - 8 °C).

Chtaňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Uchovávejte v suchu.

Uchovávat mimo dosah dětí.


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Je nutné vakcinovat jen klinicky zdravé jedince v řádném výživném stavu. Případná antiparazitární léčba by měla předcházet vakcinaci nejméně o deset dnů.


Vakcína BIOFEL M Plus se musí vždy aplikovat samostatně, nesmí být použita jako zřeďovač pro lyofilizované vakcíny ani se nesmí mísit s tekutými vakcínami.

Současně s vakcínou je možné simultálně aplikovat na jiné místo (nejlépe na opačnou stranu těla) jinou vakcínu pro kočky z produkce spol. Bioveta. a.s.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Květen 2011


DALŠÍ INFORMACE

Léková forma:Injekční suspenze

Indikační skupina:Veterinární imunopreparát.


Vakcína nezamořuje prostředí virulentními spórami Microsporum canis a je tedy vhodná pro eliminaci původce z populace vnímavých zvířat a z prostředí.


Velikost balení A) plastová krabička s víčkem s 20 jamkami:

20 x 1 ml vakcíny Biofel M Plus

10 x 1 ml vakcíny Biofel M Plus

2 x 1 ml vakcíny Biofel M Plus

B) plastová krabička s víčkem se 100 jamkami:

100 x 1 ml vakcíny Biofel M Plus

50 x 1 ml vakcíny Biofel M Plus

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení


Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.