Příbalový Leták

Biocan T

BIOVETA, a. s. Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Czech Republic,
tel.: 0507/363321-4 e-mail: comm@bioveta.czPŘÍBALOVÁ INFORMACE

Biocan T injekční suspenze pro psy1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Bioveta, a.s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika

tel.: +420 517 318 500

fax: +420 517 318 319

e-mail: comm@bioveta.cz


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Biocan T injekční suspenze, pro psy


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Jedna vakcinační dávka (1 ml) obsahuje:

Léčivá látka:

Anatoxinum tetanicum purificatum RP ≥ 1*


*RP = Relativní účinnost (ELISA test) je vyjádřena porovnáním hladiny protilátek v séru morčat s hladinou protilátek v referenčním séru získaném po vakcinaci morčat a jeho srovnáním s mezinárodním standardem.


Pomocné látky:

Adjuvans:

Algeldrát 0,1 ml


Excipiens:

Thiomersal 0,15 mg


4. INDIKACE


K aktivní imunizaci psů proti tetanu.


Nástup imunity - 14 -21 dní po základní vakcinaci.

Doba trvání imunity - minimálně 2 roky.


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat v případě zvířat nemocných, vyhublých a v rekonvalescenci.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Nejsou známy. Vakcína může výjimečně vyvolat hypersensitivní stav. V takovém případě se aplikuje symptomatická léčba.


Jestliže zaznamenáte jakýkoliv vážný nežádoucí účinek nebo jiný účinek, který není uveden v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ


Dávka - 1 ml bez ohledu na stáří, hmotnost a plemeno jedince.

Způsob podání: intramuskulárně.


Základní vakcinace:

2 dávky v intervalu 3 týdnů pro zvířata starší 3 měsíců.


Revakcinace:

Doporučuje se revakcinace po dvou letech. V indikovaných případech je možné podat další booster dávku dříve než za uvedenou dobu.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Před upotřebením je nutné obsah lékovky protřepat.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.


Uchovávejte v chladničce (2C – 8C).

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem.


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin (platí pro vícedávková balení).


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Vakcinovat pouze zdravá zvířata.


Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.


Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.


Lze použít během březosti a laktace.


V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Únor 2012


15. DALŠÍ INFORMACE


Velikosti balení: 2 x 1 ml, 5 x 1 ml, 10 x 1 ml, 20 x 1 ml, 1 x 2 ml.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.Biocan T injekční suspenze pro psy PART I B