Příbalový Leták

Biobos Ibr Marker Inact.


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE


BioBos IBR marker inact., injekční suspenze pro skot


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Bioveta, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BioBos IBR marker inact., injekční suspenze pro skot


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna vakcinační dávka (2 ml) obsahuje

Léčivá látka:

Bovinní herpesvirus typ 1 (BHV-1) inaktivovaný, kmen Bio-27: IBR gE - RP ≥1*


*) RP = Relativní účinnost (ELISA test) ve srovnání s referenčním sérem získaném po vakcinaci

morčat šarží vakcíny, která vyhověla v čelenžním testu na cílovém druhu zvířat.


Adjuvans:

Hydroxid hlinitý hydratovaný pro adsorpci 6 mg

Kvilajový saponin (Quil A) 0,4 mg


Excipiens:

Thiomersal 0,17 – 0,23 mg


4. INDIKACE

K aktivní imunizaci skotu ke snížení intenzity a délky trvání klinických příznaků vyvolaných infekcí

virem BHV-1 (virus IBR) a ke snížení vylučování terénního viru.

Nástup imunity: imunita je plně vyvinuta 3 týdny po základní vakcinaci.

Délka trvání imunity: 6 měsíců po základní vakcinaci.


5. KONTRAINDIKACE

Nejsou.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V souvislosti s provedenou vakcinací se mohou vyskytnout hypersenzitivní reakce. V takových případech je třeba aplikovat patřičnou symptomatickou léčbu. Vakcína obsahuje adjuvans, které může

být příčinou přechodného místního zduření o velikosti do 2 cm v průměru. Toto zduření vymizí během 4 dnů po vakcinaci.


Jestliže zaznamenáte jakýkoliv vážný nežádoucí účinek nebo jiný účinek, který není uveden v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramuskulární injekce, 2 ml na zvíře (bez ohledu na stáří, hmotnost či plemeno).

Všechen skot lze vakcinovat od stáří 3 měsíců.


Základní vakcinace:

Dvě aplikace v intervalu 3 týdnů.

Revakcinace:

Jedna aplikace každých 6 měsíců.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před upotřebením je nutno vakcínu ohřát na teplotu 15 – 25 °C a obsah lékovky protřepat.


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2°C– 8°C). Chraňte před mrazem.


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vakcinujte pouze zdravá zvířata.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.


Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv

jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.


Lze použít během březosti a laktace.

Účinnost nebyla prokázána za přítomnosti mateřských protilátek.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2014


15. DALŠÍ INFORMACE

Velikosti balení:

Plastové krabičky: 10 x 5 dávek (10 x 10 ml)

Kartónové krabičky: 1 x 5 dávek (1 x 10 ml), 1 x 25 dávek (1 x 50 ml), 1 x 50 dávek (1 x 100 ml)


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.