Příbalový Leták

Bio Reo 1


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

BIO REO 1 lyofilizát pro injekční suspenzi pro kura domácího


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

MERIAL Italia S.p.A., Via Vittor Pisani 16, Milano , Itálie


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Merial Italia S.p.A., Via Baviera 9, 35027 Noventa Padovana (Padova), Itálie


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BIO REO 1

Lyofilizát pro injekční suspenzi pro kura domácího


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka (0,2 ml) obsahuje:

Léčivá látka:

Reovirus avium, kmen S1133.................................104,0 - 105,2 TCID50 *

* 50% infekční dávka pro tkáňovou kulturu


4. INDIKACE

K aktivní imunizaci chovné drůbeže ve věku 8-10 dní a ve věku 6-8 týdnů proti reovirové

artritidě.

Imunita nastupuje přibližně 15 dní po vakcinaci a její uspokojivá úroveň přetrvává do 48 dní

po vakcinaci.


5. KONTRAINDIKACE

Nejsou.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Aplikuje se 0,2 ml u chovné drůbeže ve věku 8-10 dnů a ve věku 6-8 týdnů. Vakcína se naředí přenesením 2-3 ml rozpouštědla do lahvičky s lyofilizátem za použití sterilní stříkačky. Naředěná suspenze vakcíny se přenese do lahvičky se zbytkem rozpouštědla. Naředěná vakcína se aplikuje subkutánně na dorsální část krku.9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vakcinovat jen zdravá zvířata.

Lyofilizát je třeba před použitím rozpustit a důkladně protřepat.

Používejte obvyklé aseptické postupy.


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.


Lyofilizát uchovávejte a přepravujte chlazený (2C – 8C).

Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.


Rozpouštědlo uchovávejte při teplotě 2C – 25C.

Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.


Spotřebujte ihned po naředění.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.


Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma rozpouštědla dodaného pro použití s veterinárním léčivým přípravkem.


Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během snášky. Z tohoto důvodu se vakcína nesmí podávat během snášky.


Po aplikaci si důkladně umyjte a vydezinfikujte ruce.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2013


15. DALŠÍ INFORMACE


Velikosti balení

Lyofilizát: 10 x 1000 dávek

Rozpouštědlo: 10 x 200 ml

Rozpouštědlo není součástí balení lyofilizátu, je baleno samostatně.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.