Příbalový Leták

Bimoxyl La 150 Mg/MlPŘÍLOHA I


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bimoxyl LA 150 mg/ml injekční suspenze


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Amoxicillinum (ut Amoxicillinum trihydricum) 150 mg


Pomocné látky:
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Injekční suspenze

Krémová až bělavá suspenze.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Skot, ovce, prase, pes.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Léčba infekcí vyvolaných anebo spojených se zárodky citlivými na amoxicilin u skotu, ovcí, prasat a psů.

Jedná se zejména o infekce dýchacího, gastrointestinálního a urogenitálního traktu, sekundární bakteriální infekce u virových onemocnění, septikémie, infekce kůže a ran, pupku, kloubů, abscesy, flegmóny, panaricia, metritidy, mastitidy, MMA-syndrom, červenka.

Před podáním se doporučuje provést vyšetření citlivosti původců.


4.3 Kontraindikace


Intravenózní podání.

Vážné renální poruchy spojené s anurií nebo oligurií.

Známá hypersenzitivita na beta­laktamová antibiotika a/nebo pomocné látky přípravku.

Nepoužívat při infekcích způsobených rezistentními bakteriemi, včetně beta-laktamázu produkujících.

Nepoužívat u králíků, morčat, křečků a jiných malých hlodavců.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


V případě, že terapie není doprovázena příznaky zlepšení klinického stavu nejpozději do 3 dnů od počátku léčby, je třeba přehodnotit diagnózu a v další léčbě přípravkem pokračovat jen při potvrzení citlivosti patogenů.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Před použitím dobře protřepat. Používat suché sterilní jehly a stříkačky, aby se zabránilo hydrolýze účinné látky.


Pro intramuskulární podání u prasat je nejvhodnějším místem laterální krční svalovina, u skotu ankoneální svalovin, u ovcí svalovina zadních končetin. Měl by být respektován maximální objem, jenž lze podat do jednoho místa injekčního podání:skot 20 ml, prase 5 ml, ovce 4 ml, pes 2,5 ml.


V případě potraviny produkujících zvířat při překročení objemu podaného do jednoho místa injekční aplikace může dojít k perzistenci reziduí v místě podání.

Je správnou klinickou praxí založit léčbu na testu citlivosti bakterií izolovaných ze zvířete. Pokud toto není možné, měla by být léčba založena na místní (regionální, farmové) epizootologické informaci o citlivosti cílové bakterie.Toto je relevantní s ohledem na stav rezistence zejména u Escherichia coli izolovaných z telat, koaguláza pozitivníchStaphylococcus spp. a Staphylococcus hyicus a Salmonella enteritidis u prasat a dále také u Klebsiella spp. a Pseudomonasspp. u psů.Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat přecitlivělost (alergii). Přecitlivělost na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny
a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech vážné.Po použití si umyjte ruce.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Podání amoxicilinu může vyvolat alergické reakce (kožní reakce, anafylaxe). Při výskytu alergických reakcí musí být léčba ihned zastavena.

Opatření v případě nežádoucích účinků:

V případěanafylaxe se podává intravenózně epinefrin (adrenalin) a glukokortikoidy.

V případě alergické kožní reakce se podávají antihistaminika a / nebo glukokortikoidy.

Ve vzácných případech se po podání přípravku mohou vyskytnout lokální iritace.


4.7 Použití v průběhu březosti a laktace

Bez omezení.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


S ohledem na antibakteriální mechanismus účinku existuje mezi peniciliny a antimikrobiky s rychlým nástupem bakteriostatického účinku antagonismus.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Skot, ovce, prasata: hluboké intramuskulární podání.

Psi: subkutánní podání.


Obecná dávka: 15 mg amoxicilinu na kg živé hmotnosti, tj. 1 ml přípravku / 10 kg ž. hm., v případě potřeby lze podání zopakovat za 48 hodin.


Maximální doporučená dávka do jednoho místa injekčního podání:

skot 20 ml, prase 5 ml, ovce 4 ml, pes 2,5 ml.4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Přípravek je charakteristický svojí nízkou toxicitou a dobrou lokální i celkovou snášenlivostí při dodržení doporučení pro podání.

Při předávkování může dojít k excitaci nervové soustavy a křečím. Léčba musí být ihned zastavena a nasazena symptomatická léčba.


4.11 Ochranné lhůty


Prase:

Maso: 12 dnů


Skot:

Maso: 32 dnů

Mléko: 5 dnů


Ovce:

Maso: 21 dnů

Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, peniciliny se širokým spektrem, amoxicilin

ATCvet kód: QJ01CA04


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Amoxicilin je semisyntetický derivát penicilinu se širokým spektrem účinku proti grampozitivním i gramnegativním bakteriím. Mechanismus účinku, stejně jako u ostatních penicilinů, spočívá v blokádě syntézy buněčné stěny bakterií. Působí baktericidně, je degradován beta-laktamázami.


5.2 Farmakokinetické údaje


Po intramuskulární aplikaci se amoxicilin rychle vstřebává a rychle dosahuje maximálních plazmatických hladin (Cmax). U skotu je to 1,8 μg/ml za 2-3 hodiny, u ovcí 5,2 μg/ml za 2 hodiny a u prasat 7,1 μg/ml již během první hodiny po prvním podání.

Amoxicilin se jen v omezené míře (20%) váže na plazmatické bílkoviny. Vylučuje se především moči (70-80%) v nezměněné formě.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Aluminium-stearát

Glycerol-monooktanoát

Propylenglykol-dioktanodidekanoát


6.2 Inkompatibility


Nemísit s jinými veterinárními léčivými přípravky.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Skleněná injekční lahvička typu II o obsahu 100 ml s vnitřní stranou potaženou silikonem nebo skleněná injekční lahvička typu I o obsahu 100 ml nebo 250 ml uzavřená gumovou zátkou zajištěnou hliníkovou pertlí.


Balení: 1 x 100 ml

12 x 100ml

1 x 250ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Bimeda Chemicals Export (divize Cross Vetpharm Group, Ltd.)

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Irsko


8. Registrační číslo(a)


96/061/00-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


13.10.2000, 11.10.2010; 29. 3. 2016


10. DATUM REVIZE TEXTU


Březen 2016


DALŠÍ INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.