Příbalový Leták

Bimican 0,3 Mg/Ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička 1 x 3 ml Krabička 3 x 3 ml Krabička 6 x 3 ml


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Bimican 0,3 mg/ml oční kapky, roztok

bimatoprostum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml roztoku obsahuje bimatoprostum 0,3 mg.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Dalšími složkami jsou: benzalkonium-chlorid, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citronové, chlorid sodný, roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l anebo roztok hydroxidu sodného 1 mol/l (pro úpravu pH) a čištěná voda.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


oční kapky, roztok


1 x 3 ml 3 x 3 ml 6 x 3 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Oční podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Odstraňte kontaktní čočky před použitím.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Zlikvidujte 4 týdny po prvním otevření. Otevření:

Otevření (1)


Otevření (2) Otevření (3) Otevření (4) Otevření (5) Otevření (6)


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Zaklady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplinska 19

83-200 Starogard Gdanski

Polsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Reg. č.: 64/034/14-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


bimican


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU LAHVIČKA


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Bimican 0,3 mg/ml oční kapky, roztok

bimatoprostum

Oční podání


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


3. POUŽITELNOST


EXP:

Zlikvidujte 4 týdny po prvním otevření.


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


3 ml


6. JINÉ