Příbalový Leták

Bilobil 80 Mg

sp.zn.sukls144568/2015, sukls144567/2015, sukls144566/2015 a sp.zn.sukls144842/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Bilobil 40 mg Bilobil 80 mg Bilobil 120 mg tvrdé tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Bilobil 40 mg

Jedna tvrdá tobolka obsahuje

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum (čištěný a kvantifikovaný suchý jinanový extrakt), 35-67:1, extrahováno acetonem 60% m/m 40 mg což odpovídá:

-    8,8 až 10,8 mg flavonoidů vyjádřených jako flavonové glykosidy,

-    1,12 až 1,36 mg ginkgolidů A, B, C a

-    1,04 až 1,28 mg bilobalidu.

Bilobil 80 mg

Jedna tvrdá tobolka obsahuje

extrakt), 35-67:1, extrahováno acetonem 60% m/m 80 mg

což odpovídá:

- 17,6 až 21,6 mg flavonoidů vyj ádřených j ako flavonové glykosidy,

-    2,24 až 2,72 mg ginkgolidů A, B, C a

-    2,08 až 2,56 mg bilobalidu.

Bilobil 120 mg

Jedna tvrdá tobolka obsahuje

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum (čištěný a kvantifikovaný suchý jinanový

extrakt), 35-67:1, extrahováno acetonem 60% m/m 120 mg což odpovídá:

- 26,4 až 32,4 mg flavonoidů vyjádřených jako flavonové glykosidy,

- 3,36 až 4,08 mg ginkgolidů A, B, C a

- 3,12 až 3,84 mg bilobalidu.

Pomocné látky se známým účinkem:

40 mg

80 mg

120 mg

monohydrát laktosy

66 mg

132 mg

198 mg

tekutá glukosa usušená rozprášením

2 mg

4 mg

6 mg

azorubin (E122)

0,015 mg

0,29 mg

/

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdé tobolky.

40 mg: Fialově hnědé tobolky, uvnitř je světle až tmavě hnědý prášek s viditelnými tmavšími částicemi a případně malými hrudkami.

80 mg: Růžové tobolky, uvnitř je světle až tmavě hnědý prášek s viditelnými tmavšími částicemi a případně malými hrudkami.

120 mg: Hnědé tobolky, uvnitř je světle až tmavě hnědý prášek s viditelnými tmavšími částicemi a případně malými hrudkami.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Přípravek Bilobil je léčivý přípravek rostlinného původu určený k léčbě:

-    Syndrom demence (primární degenerativní demence Alzheimerova typu, vaskulární demence, smíšené formy demence), projevující se poruchami paměti, poruchami koncentrace, depresí, závratěmi, tinitem, bolestmi hlavy.

Pozn.: Než započneme léčbu, je vždy nutné pečlivé diferenciálně diagnostické vyšetření, zda jde skutečně o výše uvedené tři typy demencí, nebo zda nejde o příznaky demence na jiném podkladě vyžadující jinou léčbu.

-    Periferní obliterující arteriopatie ve stadiu II dle Fontaina, spolu s celkovou fyzikální léčbou, především s rehabilitací chůze. Podávání Bilobil prodlužuje délku dráhy, kterou je pacient schopen ujít bez bolesti nebo se zmírněním bolesti.

-    Závrať a tinitus vaskulárního nebo involučního charakteru.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Bilobil 40 mg

Syndrom demence (primární degenerativní demence Alzheimerova typu, vaskulární demence, smíšené formy demence):

Dospělí užívají 1 až 2 tobolky 3krát denně.

Periferní obliterující arteriopatie:

Dospělí užívají 1 tobolku 3krát denně.

Neurosenzorické poruchy jako je závrať/vertigo a tinitus:

Dospělí užívají 1 tobolku 3krát denně.

Bilobil 80 mg

Syndrom demence (primární degenerativní demence Alzheimerova typu, vaskulární demence,

smíšené formy demence):

Dospělí užívají 1 tobolku 2 až 3krát denně.

Periferní obliterující arteriopatie:

Dospělí užívají 1 tobolku 2krát denně, ráno a večer.

Neurosenzorické poruchy jako je závrať/vertigo a tinitus:

Dospělí užívají 1 tobolku 2krát denně, ráno a večer.

Bilobil 120 mg

Syndrom demence (primární degenerativní demence Alzheimerova typu, vaskulární demence,

smíšené formy demence):

Dospělí užívají 1 tobolku 2krát denně, ráno a večer.

Periferní obliterující arteriopatie:

Dospělí užívají 1 tobolku 1 až 2krát denně. Při dávkování dvakrát denně se léčivý přípravek užívá

ráno a večer a při dávkování jednou denně se užívá ráno.

Neurosenzorické poruchy jako je závrať/vertigo a tinitus:

Dospělí užívají 1 tobolku 1 nebo 2krát denně. Při dávkování dvakrát denně se léčivý přípravek užívá

ráno a večer a při dávkování jednou denně se užívá ráno.

Způsob podání

Tobolky se zapíjejí tekutinou. Mohou se užívat bez ohledu na jídlo.

První známky zlepšení jsou obvykle patrné po jednom měsíci. Pro dlouhodobý účinek se doporučuje zvláště u starších osob užívat tobolky alespoň tři měsíce. Po třech měsících se poraďte s lékařem nebo lékárníkem, zda je nutné pokračovat v léčbě.

Při léčbě vertiga a tinitu však kúra delší než 6-8 týdnů nepřináší další terapeutický prospěch.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Před začátkem léčby přípravkem Bilobil je nutné potvrdit, že uvedené symptomy nejsou výsledkem jiného onemocnění, které by vyžadovalo specifickou léčbu.

Depresivní rozlady anebo častý výskyt závratí a hučení v uších jsou poruchy, zásadně vyžadující objasnění příčiny.

Jestliže se vyskytne hypersenzitivní reakce, musí pacient přestat tobolky užívat.

Přípravek Bilobil není doporučen pro děti z důvodu omezených údajů o bezpečnosti při užívání u dětí.

Pacient musí před chirurgickým zákrokem sdělit lékaři, že užívá přípravek Bilobil.

Pacienti s abnormálním sklonem ke spontánnímu krvácení (hemorrhagická diatéza) a pacienti léčení léky, které zabraňují srážení krve, se musí před začátkem léčby přípravkem Bilobil poradit s lékařem.

Bilobil 40 mg

Bilobil obsahuje monohydrát laktosy a tekutou glukosu usušenou rozprášením. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by neměli tento přípravek užívat.

Azobarvivo azorubin (E122) může způsobovat alergické reakce.

Bilobil 80 mg

Bilobil obsahuje monohydrát laktosy a tekutou glukosu usušenou rozprášením. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by neměli tento přípravek užívat.

Azobarvivo azorubin (E122) může způsobovat alergické reakce.

Bilobil 120 mg

Bilobil obsahuje monohydrát laktosy a tekutou glukosu usušenou rozprášením. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by neměli tento přípravek užívat.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné podání přípravku Bilobil s následujícími léčivými přípravky se nedoporučuje:

-    léky, které zabraňují srážení krve (kumarinová antikoagulancia, kyselina acetylsalicylová a jiné nesteroidní protizánětlivé léky). Současné podání těchto léků může mít za následek zvýšené riziko krvácení z důvodu prodlouženého času srážení krve.

Současné podání přípravku Bilobil s následujícími léčivými přípravky vyžaduje zvláštní péči:

-    antiepileptika (např. valproát, fenytoin). Současná léčba může snížit práh pro záchvat a zvýšit možnost epileptického záchvatu. Suchý extrakt listu jinanu in vitro signifikantně zvyšuje metabolismus antiepileptik, která jsou metabolizovaná přes enzymy CYP2C. Při současné léčbě s přípravkem Bilobil je nutná opatrnost.

-    léky metabolizované přes enzymový systém cytochromu P450. Na základě výsledků jiných studií interakcí extraktu jinanu s enzymovým systémem cytochromu P450 (možná inhibice nebo indukce některých izoenzymů), interakce extraktu jinanu s jinými léky metabolizovanými přes tento systém nemohou být zcela vyloučeny.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Neexistují žádné klinické údaje o užití suchého extraktu jinanu u žen během těhotenství a kojení. Studie na zvířatech neprokázaly přímé nebo nepřímé poškození s ohledem na reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Jako preventivní opatření je lepší se užití přípravku Bilobil během těhotenství a kojení vyhnout.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Bilobil nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Studie účinků na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Dosud nebylo u přípravku Bilobil hlášeno ovlivnění schopnosti řídit vozidla a obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

-    Velmi časté (>1/10)

-    Časté (> 1/100 až < 1/10)

-    Méně časté (>1/1 000, < 1/100)

-    Vzácné (>1/10 000, <1/1 000)

-    Velmi vzácné (< 1/10 000)

-    Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky uváděny podle klesající závažnosti.

Velmi vzácné

Poruchy

nervového

systému

Bolest hlavy

Gastrointestinál ní poruchy

Gastrointestinální obtíže (nauzea, průjem, pocit plnosti)

Cévní poruchy

Gastrointestinální hemoragie* Cerebrální hemoragie*

Oční hemoragie*

Poruchy

imunitního

systému

Hypersenzitivní reakce (svědění, zčervenání, otok kůže)

* zvýšená pravděpodobnost nežádoucí účinku v případě současné léčby s antikoagulancii Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování. Dosud nebyl u lidí hlášen žádný případ otravy čištěným a kvantifikovaným suchým jinanovým extraktem. Intoxikace je možná, jestliže je vstřebáno velké množství semen jinanu nebo nedostatečně čištěný extrakt jinanu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ostatní léčiva proti demenci, ATC kód: N06DX02.

Tobolky přípravku Bilobil obsahují čištěný a kvantifikovaný suchý extrakt listu jinanu (Ginkgo biloba L.). Účinnost suchého extraktu listu jinanu byla prokázána v randomizovaných klinických studiích u pacientů s demencí, cerebrovaskulární nedostatečností, periferní arteriální okluzivní chorobou, senzorickými poruchami (vertigo, tinitus) a vizuálními poruchami vaskulárního původu (WHO úroveň důkazu účinnosti: I). Hlavní účinné složky v suchém extraktu jinanu jsou flavonové glykosidy a terpenické laktony (ginkgolidy a bilobalidy).

Následující farmakologické účinky extraktu jinanu byly stanoveny v testech in vitro: prevence rozvoje traumatického a toxického cerebrálního edému, inhibice PAF, inaktivace toxických kyslíkových radikálů.

V    experimentech na zvířatech bylo prokázáno zvýšení tolerance vůči hypoxii, prevence věkem souvisejícího snížení cholinoreceptorů a a2-adrenoreceptorů, neuroprotektivní účinky, zlepšení prokrvení, zejména mikrocirkulace, inaktivace toxických kyslíkových radikálů, prevence rozvoje traumatického a toxického cerebrálního edému.

U člověka bylo prokázáno zlepšení prokrvení, zejména mikrocirkulace, zlepšení reologických vlastností krve a antioxidační účinky.

Syndrom demence (primární degenerativní demence Alzheimerova typu, vaskulární demence, smíšené formy demence):

Mnoho randomizovaných, dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných klinických studií u pacientů s demencí nebo cerebrovaskulární nedostatečností prokázalo zlepšení kognitivních schopností, zejména paměti a koncentrace, po léčbě suchým extraktem listu jinanu v dávce 120-240 mg denně.

V    multicentrické klinické studii se 400 pacienty, kteří trpěli Alzheimerovou demencí, bylo prokázáno statisticky signifikantní zlepšení symptomů kognitivní a nekognitivní demence po 22 týdnech léčby suchým extraktem listu jinanu v dávce 240 mg denně. Vedle signifikantně lepšího skóre v SKT testu (Syndrome Kurz Test) se signifikantně oproti placebové skupině zlepšily neuropsychiatrické symptomy demence a aktivity denního života.

Periferní obliterující arteriopatie:

Účinnost suchého extraktu listů jinanu byla potvrzena u devíti dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných klinických studií u pacientů s periferní obliterující arteriopatií (stupeň II dle Fontaina). Suchý extrakt listu jinanu zlepšil symptomatologii u intermitentní klaudikace, která se manifestovala jako prodloužení vzdálenosti chůze bez bolesti.

Neurosenzorické poruchy jako je závrať/vertigo a tinitus:

Osm randomizovaných klinických studií paralelních skupin bylo vedeno s GBE oproti placebu nebo referenční látce u pacientů s tinitem, který byl následkem cerebrovaskulární nedostatečnosti nebo poruch vnitřního ucha.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Je obtížné provést farmakokinetické studie vzhledem ke komplexnímu složení suchého extraktu listu jinanu.

Bylo stanoveno, že flavonové glykosidy jinanu jsou u člověka absorbovány v tenkém střevě. Maximální koncentrace bylo dosaženo do 2 hodin; biologický poločas byl od 2 do 4 hodin. Celé množství bylo eliminováno po 24 hodinách.

Po podání 120 mg extraktu listu jinanu byla biologická dostupnost ginkgolidu A 80 %, ginkgolidu B 88 % a ginkgolidu C 79 %. Eliminační poločas byl přibližně 9,5-10,6 hodin u ginkgolidu B a 3,2-4,5 hodin u ginkgolidu A a bilobalidu.

Studie s extraktem listu jinanu označeným radionuklidem 1 2 3 4 5 6 7 8 9C provedené u potkanů prokázala 60 % absorpci po perorálním podání. První absorpční maximum v krvi bylo dosaženo po 1,5 hodině a druhé po 12 hodinách, což ukazuje na enterohepatální cirkulaci. Biologický poločas byl asi 4,5 hodiny.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Celkové předklinické údaje nejsou k dispozici.

Akutní toxicita čištěného a kvantifikovaného suchého jinanového extraktu je velmi nízká. Perorální LD50 u myší a potkanů je vyšší než 5 000 mg/kg, intraperitoneální LD50 je 1 900 mg/kg u myší a 2 100 mg/kg u potkanů, zatímco intravenózní LD50 je u obou druhů 1 100 mg/kg. Ve studiích akutní toxicity nebyly u myší zaznamenány příznaky toxicity.

Čištěný a kvantifikovaný suchý jinanový extrakt prokázal nízkou toxicitu i po opakované dávce. Chronické podání potkanům snížilo využití glukosy v různých mozkových strukturách a vylučování kortikosteronu.

Čištěný a kvantifikovaný suchý jinanový extrakt neměl toxické účinky na reprodukci u zvířat. Snížená penetrace spermií do oocytů byla pozorována u křečka in vitro.

V    Amesově testu nebyly pozorovány mutagenní účinky.

V    literatuře nejsou uvedeny žádné údaje pro karcinogenní potenciál čištěného a kvantifikovaného suchého jinanového extraktu.

Azorubin (E122)

Červený oxid železitý (E172)

Černý oxid železitý (E172)

Želatina (E441)

Pomocná látka při přípravě extraktu: Tekutá glukosa sušená rozprášením

Bilobil 80 mg

-    Obsah tobolky:

Monohydrát laktosy Kukuřičný škrob Mastek (E553b)

Koloidní bezvodý oxid křemičitý Magnesium-stearát (E572)

-    Tobolka (tělo a víčko):

Černý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)

Oxid titaničitý (E171)

Azorubin (E122)

Želatina (E441)

Pomocná látka při přípravě extraktu: Tekutá glukosa sušená rozprášením

Bilobil 120 mg

-    Obsah tobolky:

Monohydrát laktosy Kukuřičný škrob Mastek (E553b)

Koloidní bezvodý oxid křemičitý Magnesium-stearát (E572)

-    Tobolka (tělo a víčko):

Černý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)

Žlutý oxid železitý (E172)

Oxid titaničitý (E171)

Želatina (E441)

Pomocná látka při přípravě extraktu: Tekutá glukosa sušená rozprášením

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

Bilobil 40 mg 2 roky

Bilobil 80 mg 2 roky 10 11

Bilobil 40 mg

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Bilobil 80 mg

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Bilobil 120 mg

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí 6.5 Druh obalu a obsah balení

Bilobil 40 mg

Al/PVC/PVDC blistr, 20 tvrdých tobolek (2 blistry po 10 tobolkách) nebo 60 tvrdých tobolek (6 blistrů po 10 tobolkách), krabička.

Bilobil 80 mg

Al/PVC/PVDC blistr, 20 tvrdých tobolek (2 blistry po 10 tobolkách) nebo 60 tvrdých tobolek (6 blistrů po 10 tobolkách), krabička.

Bilobil 120 mg

Al/PVC/PVDC blistr, 20 tvrdých tobolek (2 blistry po 10 tobolkách) nebo 60 tvrdých tobolek (6 blistrů po 10 tobolkách), krabička.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Bilobil 40 mg: 94/153/15-C Bilobil 80 mg: 94/154/15-C Bilobil 120 mg: 94/155/15-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 18.3.2015

10. DATUM REVIZE TEXTU 14.10.2015

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


1

   FARMACEUTICKÉ    ÚDAJE

2

6.1    Seznam pomocných látek

3

Bilobil 40 mg

4

-    Obsah tobolky:

5

Monohydrát laktosy Kukuřičný škrob Mastek (E553b)

6

Koloidní bezvodý oxid křemičitý Magnesium-stearát (E572)

7

-    Tobolka (tělo a víčko):

8

Oxid titaničitý (E171)

9

Indigokarmín (E132)

10

Bilobil 120 mg

11

roky