Příbalový Leták

Bilobil 80 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bilobil 40 mg Bilobil 80 mg Bilobil 120 mg Tvrdé tobolky

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Bilobil 40 mg

Jedna tvrdá tobolka obsahuje

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum (čištěný a kvantifikovaný suchý jinanový extrakt), 35-67:1, extrahováno acetonem 60% m/m 40 mg), což odpovídá:

-    8,8 až 10,8 mg flavonoidů vyjádřených jako flavonové glykosidy,

-    1,12 až 1,36 mg ginkgolidů A, B, C a

-    1,04 až 1,28 mg bilobalidu.

Bilobil 80 mg

Jedna tvrdá tobolka obsahuje

extrakt), 35-67:1, extrahováno acetonem 60% m/m 80 mg,

což odpovídá:

- 17,6 až 21,6 mg flavonoidů vyj ádřených j ako flavonové glykosidy,

-    2,24 až 2,72 mg ginkgolidů A, B, C a

-    2,08 až 2,56 mg bilobalidu.

Bilobil 120 mg

Jedna tvrdá tobolka obsahuje

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum (čištěný a kvantifikovaný suchý jinanový

extrakt), 35-67:1, extrahováno acetonem 60% m/m 120 mg, což odpovídá:

- 26,4 až 32,4 mg flavonoidů vyjádřených jako flavonové glykosidy,

- 3,36 až 4,08 mg ginkgolidů A, B, C a

- 3,12 až 3,84 mg bilobalidu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Bilobil 40 mg

Pomocné látky: monohydrát laktosy, tekutá glukosa usušená rozprášením, azorubin (E122). Bilobil 80 mg

Pomocné látky: monohydrát laktosy, tekutá glukosa usušená rozprášením, azorubin (E122). Bilobil 120 mg

Pomocné látky: monohydrát laktosy, tekutá glukosa.usušená rozprášením

Další informace viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


20 tvrdých tobolek 60 tvrdých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Bilobil 40 mg

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


Bilobil 80 mg

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Bilobil 120 mg

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Registrační číslo: 94/153/15-C Registrační číslo: 94/154/15-C Registrační číslo: 94/155/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Při poruchách prokrvení mozku/Rostlinný léčivý přípravek

Přípravek Bilobil můžete užívat bez porady s lékařem k léčbě duševních poruch s příznaky jako je zhoršení paměti a koncentrace, emoční labilita, a to zejména u starších osob.

Přípravek Bilobil můžete užívat po konzultaci s lékařem k léčbě příznaků demence (primární degenerativní demence Alzheimerova typu, vaskulární demence, smíšené formy demence), poruch krevního oběhu a prokrvení končetin a neurosenzorických poruch vaskulárního původu jako je závrať a hučení v uších.

Dávkování:

Bilobil 40 mg

Při duševních poruchách a příznacích demence užívají dospělí 1 až 2 tobolky 3krát denně.

Při neurosenzorických poruchách jako je závrať a hučení v uších, a při poruchách krevního oběhu a prokrvení končetin užívají dospělí 1 tobolku 3krát denně.

Tobolku spolkněte s trochou vody.

Bilobil 80 mg

Při duševních poruchách a příznacích demence užívají dospělí 1 tobolku 2 až 3krát denně

Při neurosenzorických poruchách jako je závrať a hučení v uších, a při poruchách krevního oběhu a prokrvení končetin užívají dospělí 1 tobolku 2krát denně, ráno a večer.

Tobolku spolkněte s trochou vody.

Bilobil 120 mg

Při duševních poruchách a příznacích demence užívají dospělí 1 tobolku 2krát denně, ráno a večer.

neurosenzorických poruchách jako je závrať a hučení v uších, a při poruchách krevního oběhu a Drokrvení končetin užívají dospělí 1 tobolku 1 až 2krát denně. Při dávkování dvakrát denně se léčivý ípravek užívá ráno a večer a při dávkování jednou denně se užívá ráno.

Tobolku spolkněte s trochou vody.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


bilobil 40 mg bilobil 80 mg bilobil _g

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Al/PVC/PVDC blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bilobil 40 mg Bilobil 80 mg Bilobil 120 mg Tvrdé tobolky


Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


KRKA


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ