Příbalový Leták

Bicavera 1,5 % Glucose, 1,75 Mmol/L Calcium

sp.zn. sukls115314/2014


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

bicaVera 1,5 % glucose, 1,75 mmol/l calcium Roztok pro peritoneální dialýzu

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

bicaVera 1,5 % glucose, 1,75 mmol/l calcium se dodává ve dvoukomorovém vaku. Jedna komora obsahuje zásaditý roztok hydrogenuhličitanu, druhá komora obsahuje kyselý roztok elektrolytů na bázi glukózy. Smísením obou roztoků otevřením středního švu mezi oběma komorami získáme roztok připravený k použití.

PŘED SMÍSENÍM

l litr kyselého roztoku elektrolytů na bázi glukózy obsahuje: léčivé látky:

natrii chloridum

11,57

g

calcii chloridum dihydricum

0,5145

g

magnesii chloridum hexahydricum

0,2033

g

glucosum monohydricum

33,0

g

(odp. glucosum)

30,0

g

Na+

198,0

mmol/l

Ca2+

3,5

mmol/l

Mg2+

1,0

mmol/l

Cl-

209,0

mmol/l

1 litr zásaditého roztoku hydrogenuhličitanu obsahuje: léčivé látky:

natrii hydrogencarbonas

5,88 g

Na+

70,0

mmol/l

HCO3-

70,0

mmol/l

PO SMÍSENÍ

1 litr roztoku připraveného k použití obsahuje: léčivé látky:

natrii chloridum

5,786

g

natrii hydrogencarbonas

2,940

g

calcii chloridum dihydricum

0,2573

g

magnesii chloridum hexahydricum

0,1017

g

glucosum monohydricum

16,5

g

(odp. glucosum)

15,0

g

Na+

134

mmol/l

Ca2+

1,75

mmol/l

Mg2+

0,5

mmol/l

Cl-

104,5

mmol/l

hydrogencarbonas

34

mmol/l

83,25 mmol/l

glucosa


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro peritoneální dialýzu.

Čirý až slabě nažloutlý roztok, prakticky prostý částic.

Teoretická osmolarita: 358 mosm/l pH * 7,40

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Konečné stádium (dekompenzace) chronického renálního selhání jakékoliv etiologie, které je léčeno peritoneální dialýzou.

4.2    Dávkování a způsob podání Dávkování

bicaVera 1,5 % glucose, 1,75 mmol/l calcium je indikován výlučně pro intraperitoneální podání.

Způsob terapie, frekvence aplikace a požadovanou dobu prodlevy určí ošetřující lékař. Kontinuální ambulantní peritoneální dialýza (CAPD)

Není-li stanoveno jinak, podává se 2000 ml roztoku na jednu výměnu čtyřikrát denně. Po 2 až 10 hodinové prodlevě se roztok vypustí.

bicaVera 1,5 % glucose, 1,75 mmol/l calcium obsahuje 15 g glukózy v 1000 ml roztoku. V závislosti na předepsaném dávkování je do těla dodáno s každým vakem až 30 g glukózy.

Pro jednotlivé pacienty je nutné dávku individuálně upravit.

Pokud se na začátku terapie objeví bolesti z napětí v břišní dutině, množství dialyzátu má být dočasně sníženo na 500 - 1500 ml.

U dospělých s vyšší tělesnou hmotností, došlo-li ke ztrátě zbytku funkce ledvin, může být zvýšen objem dialyzačního roztoku, pokud je to nezbytné. U těchto pacientů nebo u pacientů s tolerancí většího objemu může být podávána dávka 2500 ml na jednu výměnu.

U dětí je doporučeno upravit dávku roztoku na jednu výměnu v závislosti na věku, výšce a tělesné hmotnosti (30-40 ml/kg tělesné hmotnosti).

Automatizovaná peritoneální dialýza (APD)

Pokud se používá přístroj (sleep safe cycler) pro přerušovanou nebo kontinuální cyklickou peritoneální dialýzu a pokud je prováděna více než jedna výměna, používají se vaky o větším objemu (3000 ml). Přístroj provádí výměny roztoku podle lékařského předpisu uloženého v sleep safe cycleru.

Roztoky pro peritoneální dialýzu s vyšší koncentraci glukózy (2,3 % nebo 4,25 %) se používají, pokud je tělesná hmotnost vyšší než požadovaná suchá váha. Odstraňování tekutin z těla vzrůstá s koncentrací glukózy v roztoku pro peritoneální dialýzu. Tyto roztoky mají být používány opatrně s ohledem na peritoneální membránu, aby se předešlo dehydrataci a aby zátěž glukózou byla co možná nejnižší.

Peritoneální dialýza je dlouhodobé léčení prováděné opakovanou aplikací jednotlivých roztoků.

Postup a doba používání

Pacienti musí dokonale ovládat provádění peritoneální dialýzy dříve, než ji začnou provádět doma. Výcvik musí být prováděn kvalifikovaným personálem. Ošetřující lékař si musí být jist, že pacient dostatečně zvládá techniku ovládání před tím, než začne provádět peritoneální dialýzu doma. V případě jakéhokoliv problému nebo nejistoty má pacient kontaktovat ošetřujícího lékaře.

Dialýza podle předepsané dávky má být prováděna denně.

Peritoneální dialýza má probíhat do té doby, dokud je potřeba terapie nahrazující funkci ledvin.

Kontinuální ambulantní peritoneální dialýza (CAPD)

Přesný návod k použití je popsán v bodu 6.6.

Nejdříve zahřejte vak s roztokem na teplotu těla.

Zahřátí se provede pomocí zahřívací plotýnky. Doba zahřívání vaku o obsahu 2000 ml s počáteční teplotou 22°C je přibližně 120 minut. Více informací naleznete v návodu k použití zahřívací plotýnky. Použití mikrovlnného ohřevu není dovoleno z důvodů nebezpečí lokálního přehřátí.

Roztoky v obou komorách musí být před použitím smíchány. Za tímto účelem rolujte vak od jednoho horního konce, až dojde k otevření středního švu. Roztoky z obou komor se automaticky smísí. Potom srolujte vak od horního kraje, až se zcela otevře peelový šev dolního trojúhelníku.

Podle doporučení lékaře se dávka ponechává v peritoneální dutině po dobu 2 - 10 hodin (rovnovážná doba), poté má být vypuštěna. Podle požadované úrovně osmotického tlaku lze přípravek bicakera 1,5 % glucose, 1,75 mmol/l calcium použít v kombinaci s jiným roztokem pro peritoneální dialýzu s vyšším obsahem glukózy (tj. s větší osmolaritou).

Automatizovaná peritoneální dialýza (APD)

Konektory předepsaného sleep safe vaku s roztokem se zapojují do volných vstupů v sleep safe zásuvce a poté se cyclerem automaticky připojí k sleep safe setu. Cycler ověří čárové kódy na vacích s roztokem a spustí alarm, jestliže neodpovídají předpisu uloženému v softwaru cycleru za pomoci speciální pacientské karty. Po této kontrole může být sleep safe set připojen k prodloužení katétru pacienta a terapie může začít. Během napouštění do břišní dutiny sleep safe cycler automaticky ohřeje sleep safe roztok na tělesnou teplotu. Doba setrvání roztoku a výběr koncentrace glukózy se provádí podle lékařského předpisu uloženého v softwaru cycleru (více informací naleznete v návodu k použití sleep safe cycleru).

4.3 Kontraindikace

Pro tento konkrétní roztok pro peritoneální dialýzu

Přípravek bicakera 1,5 % glucose, 1,75 mmol/l calcium nesmí být použit při závažné hypokalemii nebo při závažné hyperkalcemii.

Pro peritoneální dialýzu obecně:

Peritoneální dialýza nemá být prováděna při následujících stavech:

-    nedávné břišní zranění, nedávné břišní chirurgické zákroky, dřívější břišní operace s fibrózními srůsty, závažné břišní popáleniny, perforace střev,

-    rozsáhlé zánětlivé stavy břišní pokožky (dermatitida),

-    zánětlivé onemocnění střev (Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida, divertikulitida),

-    lokalizovaná peritonitida,

-    vnitřní nebo zevní abdominální fistule,

-    pupeční, tříselná nebo jiná abdominální kýla,

-    nitrobřišní nádory,

-    ileus,

-    plicní onemocnění (zejména pneumonie),

-    sepse,

-    extrémní hyperlipidemie,

-    ve výjimečných případech uremie, která již nemůže být zvládnuta peritoneální dialýzou,

-    kachexie a závažný úbytek tělesné hmotnosti, zvláště když není možné zajistit adekvátní proteinovou výživu,

-    u pacientů psychicky nebo mentálně neschopných provádět peritoneální dialýzu podle instrukcí lékaře.

Pokud se během peritoneální dialýzy objeví jakákoliv z výše uvedených obtíží, ošetřující lékař rozhodne, jak v terapii pokračovat.

Tento roztok pro peritoneální dialýzu nesmí být použit pro intravenózní infuzi.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek bicafera 1,5 % glucose, 1,75 mmol/l calcium se smí použít pouze po pečlivém zvážení prospěchu a rizika při:

•    ztrátě elektrolytů zvracením nebo průjmem (to může vyžadovat dočasné použití dialyzačního roztoku s draslíkem).

•    hyperkalcemii: např. při léčbě kalciovými vazači fosfátů: je třeba zvážit dočasnou nebo trvalou změnu za roztok pro peritoneální dialýzu s nižší koncentrací vápníku.

•    léčbě digitalisem: je nezbytné pravidelné sledování hladiny draslíku v séru. Závažná hypokalemie může vyžadovat kromě dietních doporučení i použití dialyzačního roztoku s obsahem kalia.

Přirozená metabolická acidóza z důvodu renálního selhání nemůže být zcela kompenzována hladinou 34 mmol/l hydrogenuhličitanu ve výsledném roztoku. Acidóza může být spojena s nežádoucími účinky, např. s malnutricí.

Při peritoneální dialýze dochází ke ztrátám proteinů, aminokyselin a vitamínů rozpustných ve vodě. Předejít nedostatku je třeba zajištěním adekvátní výživy nebo vitamínových doplňků.

Během dlouhotrvající peritoneální dialýzy se může změnit propouštěcí schopnost peritoneální membrány, primárně indikovaná snížením ultrafiltrace. Ve vážných případech musí být peritoneální dialýza ukončena a zahájena hemodialýza.

Je doporučeno monitorovat následující parametry:

-    tělesnou hmotnost pro včasné rozpoznání hyperhydratace a dehydratace,

-    hladiny sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku a fosfátů v krevním séru, acidobazickou rovnováhu a hladinu proteinů v krvi,

-    hladinu kreatininu a močoviny v séru,

-    parathormon a další ukazatele metabolismu kostí,

-    hladinu cukru v krvi,

-    zbytkovou funkci ledvin pro přizpůsobení peritoneální dialýzy.

Starší pacienti

Dříve než se u starších pacientů zahájí peritoneální dialýza, má být zváženo vyšší nebezpečí výskytu kýly.

Doba použitelnosti roztoku připraveného k použití

Roztok připravený k použití má být použit do 24 hodin po smíchání.

Manipulace

Plastové obaly mohou být občas poškozeny při přepravě nebo při uchovávání. To může způsobit kontaminaci a růst mikroorganismů v dialyzačním roztoku. Před připojením vaku a použitím dialyzačního roztoku je proto třeba vždy pečlivě zkontrolovat každé balení, zda není poškozeno. Z důvodu možné kontaminace je třeba věnovat pozornost každému, i malému, poškození spojek, uzávěru, svárů a okrajů obalu.

Poškozené vaky nebo vaky se zakaleným obsahem se nesmí nikdy použít!

Roztoky pro peritoneální dialýzu se smí použít, pouze pokud jsou vaky a švy nepoškozené. V případě jakékoliv pochybnosti rozhodne o možnosti použití roztoku ošetřující lékař.

Vnější ochranný přebal má být odstraněn bezprostředně před použitím.

Nepoužívejte před smícháním obou roztoků.

Při výměně dialyzátu musí být dodrženy aseptické podmínky, aby se snížilo riziko infekce.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Používání roztoku pro peritoneální dialýzu může vést ke snížení účinnosti jiných léků, pokud jsou dialyzovatelné peritoneální membránou. Může být potřeba upravit dávky těchto léků. Významný úbytek draslíku v krevním séru může zvýšit četnost nežádoucích účinků digitalisu. Hladina draslíku musí být sledována zvláště pečlivě v případě souběžné terapie digitalisem.

Souběžné podávání léků s obsahem vápníku nebo vitamínu D může způsobit hyperkalcemii. Souběžné použití diuretik může pomoci zachovat zbytkovou diurézu, ale zároveň může vést k nerovnováze vody a elektrolytů.

U diabetických pacientů musí být upravena denní dávka léků snižujících hladinu cukru v krvi podle zvýšeného příjmu glukózy.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Údaje o podávání přípravku bicaVera těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie reprodukční toxicity na zvířatech u roztoků bicaVera nebyly provedeny (viz bod 5.3). Při předepsání peritoneální dialýzy v průběhu těhotenství nebo kojení je nutná opatrnost.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

bicaVera 1,5 % glucose, 1,75 mmol/l calcium nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

bicaVera 1,5 % glucose, 1,75 mmol/l calcium je roztok elektrolytů, jejichž složení je obdobné složení krve. Roztok má rovněž fyziologický hydrogenuhličitanový pufr. Obvykle je roztok snášen velmi dobře.

K nežádoucím účinkům může vést samotná peritoneální dialýza nebo mohou být vyvolány roztokem pro peritoneální dialýzu.

Nežádoucí účinky jsou řazeny podle systémů z hlediska frekvence výskytu s použitím následujícího pravidla:

velmi časté

>1/10

časté

>1/100 až <1/10

méně časté

>1/1000 až <1/100

vzácné

>1/10 000 až < 1/1 000

velmi vzácné

<1/10 000

není známo

z dostupných údajů nelze určit

Možné nežádoucí účinky spojené s dialyzačním roztokem

Poruchy metabolismu a výživy

-    Zvýšení hladiny krevního cukru (časté)

-    Hyperlipidemie (časté)

-    Zvýšení tělesné hmotnosti díky kontinuálnímu příjmu cukru z roztoku pro peritoneální dialýzu (časté)

Srdeční a cévní poruchy

-    Hypotenze (méně časté)

-    Tachykardie (méně časté)

-    Hypertenze (méně časté)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

-    Dyspnoe (méně časté)

Poruchy ledvin a močových cest

-    Elektrolytová nerovnováha, např. hypokalemie (velmi časté), hyperkalcemie (méně časté)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

-    Otoky(méně časté).

-    Narušení hydratace (méně časté), které je indikováno výrazným poklesem (dehydratace) nebo vzestupem (převodnění) tělesné hmotnosti. Při používání roztoků s vyšší koncentrací glukózy se může objevit vážná dehydratace.

Nežádoucí účinky léčebné procedury

Infekce a infestace

-    Peritonitida (velmi časté) indikována zakaleným vypouštěným dialyzátem. Později se může rozvinout abdominální bolest, horečka a celková slabost nebo ve velmi vzácných případech sepse. Pacient má okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Vak se zakalenou tekutinou má být uzavřen sterilní čepičkou a posouzena mikrobiální kontaminace a vyhodnocení počtu leukocytů.

-    Infekce výstupního místa a průběhu katétru (velmi časté); zarudnutí, otok, bolest, mokvání nebo strupy v místě vstupu katétru. V případě infekce výstupního místa a průběhu katétru má být co nejdříve kontaktován ošetřující lékař.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

-    Dyspnoe způsobené vzedmutím bránice (není známo)

Gastrointestinální poruchy

-    Průjem (méně časté)

-    Zácpa (méně časté)

-    Kýla (velmi časté)

-    Distenze břicha a pocit plnosti (časté)

Poranění, otravy a procedurální komplikace

-    Problémy s napouštěním nebo vypouštěním dialyzačního roztoku (časté)

-    Bolest v zádech (časté)

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Nadměrné napuštění dialyzačního roztoku je možné snadno vypustit do prázdného vaku. Jestliže se výměna vaků provádí příliš často, může se objevit dehydratace nebo elektrolytová nerovnováha, což vyžaduje okamžitou lékařskou pozornost.

Jestliže se jedna nebo více denních výměn vynechá nebo se podá příliš malé množství roztoku, může se rozvinout hyperhydratace a elektrolytová nerovnováha.

Přerušení nebo zastavení terapie může vést k život ohrožující hyperhydrataci a uremii.

5.    FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: peritoneální dialýza, hypertonické roztoky ATC kód:    B05DB

Elektrolytový profil roztoku je v podstatě stejný jako u fyziologického séra. Byl však upraven (např. obsah draslíku) pro použití u pacientů s uremií, aby umožňoval terapii nahrazující funkci ledvin pomocí intraperitoneální substance a výměny tekutin. Látky, které jsou normálně vylučovány s močí, jako močovina, kreatinin a voda, jsou odstraňovány z těla do dialyzačního roztoku. Je nutno si uvědomit, že léčivé látky mohou být rovněž vylučovány během dialýzy a tudíž dávkování tomu musí být přizpůsobeno.

Pro určení adekvátní dávky a kombinace roztoků různého osmotického tlaku (koncentrace glukózy) a koncentrace draslíku, sodíku a vápníku je třeba zvážit individuální parametry (velikost a tělesná hmotnost pacienta, laboratorní hodnoty, zbytková funkce ledvin, ultrafiltrace, požadovaná dialyzační dávka). Na základě těchto parametrů má být pravidelně sledována účinnost terapie.

Přípravek bicakera 1,5 % glucose, 1,75 mmol/l calcium obsahuje hydrogenuhličitan -fyziologický pufr - místo laktátu nebo acetátu.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Na zvířatech nebyly prováděny žádné zkoušky s intraperitoneálním podáváním roztoku bicaVera s obsahem hydrogenuhličitanu. Klinické studie s roztokem bicaVera u pacientů ukazují, že se hydrogenuhličitan z dialyzátu dostane do rovnováhy s krevním hydrogenuhličitanem během dvouhodinové prodlevy.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti a toxicity po jednorázovém i opakovaném podání neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Kyselina chlorovodíková 25% , hydroxid sodný (k úpravě pH), oxid uhličitý (k úpravě pH), voda na injekci

6.2    Inkompatibility

Přidávání léků musí být provedeno za aseptických podmínek a pouze na základě předpisu lékaře.

Z důvodu nebezpečí inkompatibility mezi dialyzačním roztokem a přidaným lékem mohou být přidány pouze uvedené léky a v uvedených koncentracích, pokud jsou předepsány ošetřujícím lékařem: heparin 1 000 I.U./l, insulin 20 I.U./l, vankomycin 1 000 mg/l, teikoplanin 400 mg/l, cefazolin 500 mg/l, ceftazidim 250 mg/l, gentamicin 8 mg/l. Po pečlivém smíchání a kontrole, zda se nevyskytuje zákal, musí být roztok pro peritoneální dialýzu obsahující další léky okamžitě použit (nesmí se uchovávat).

6.3    Doba použitelnosti

Doba použitelnosti v původním obalu: 2 roky

Doba použitelnosti roztoku připraveného k použití podle bodu 6.6 a bez jakýchkoli přidaných léčiv: 24 hodin

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě pod 4°C.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Dvoukomorový vak:

Roztok hydrogenuhličitanu: roztok elektrolytů na bázi glukózy = poměr má být 1:1 Stav safe:

Systém stay safe se dodává jako souprava dvou vaků složených z non-PVC vaků z vícevrstevné polyolefinové fólie, která obsahuje plynovou bariéru, systému hadiček vyrobených rovněž z polyolefinů, systému konektoru (DISC, polypropylen), odpadního vaku a vnějšího vaku, které jsou rovněž vyrobeny z vícevrstevného polyolefinového filmu.

Sleep safe:

Systém sleep safe se dodává jako souprava jednoho vaku sestávajícího z non-PVC vaku vyrobeného z vícevrstevné polyolefinové fólie, která obsahuje plynovou bariéru, systému hadiček a konektoru vaku vyrobených rovněž z polyolefinů a injekčního portu vyrobeného z polyolefinu/syntetické gumy.

Stay safe i sleep safe systém jsou zabaleny do polyolefin/polyester-laminátového filmu.

4 vaky po 1500 ml 4 vaky po 2000 ml 4 vaky po 2500 ml 4 vaky po 3000 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním stav safe systém:

Nejdříve zahřejte vak s roztokem na teplotu těla. K tomu by měla být použita vhodná ohřívací plotýnka. Doba zahřívání vaku o obsahu 2000 ml s počáteční teplotou 22 °C je přibližně 120 minut. Více informací naleznete v návodu k použití ohřívací plotýnky. Použití mikrovlnného ohřívání není doporučeno z důvodů nebezpečí lokálního přehřátí. Po zahřátí roztoku můžete zahájit výměnu vaků.

1.    Příprava roztoku

•    Položte vak na pevnou podložku.

•    Otevřete ochranný přebal vaku a kryt dezinfekční čepičky

•    Zkontrolujte vak s roztokem (etiketa, doba použitelnosti, čirost roztoku, neporušenost vaku)

•    Umyjte si ruce antimikrobiálním roztokem.

•    Srolujte vak od jednoho horního konce, až dojde k otevření středního švu. Roztoky z obou komor se automaticky smísí.

•    Potom srolujte vak od horního kraje, až se zcela otevře peelový šev dolního trojúhelníku.

•    Takto připravený roztok k použití má být použit nejpozději do 24 hodin po smísení!

2.    Příprava na výměnu vaku

•    Zavěste vak s roztokem na horní závěs infuzního stojanu, rozviňte hadičku vaku s roztokem a vložte DISC do organizéru. Po rozvinutí hadičky k odpadnímu vaku zavěste tento vak na nižší závěs infuzního stojanu a vložte dezinfekční čepičku do organizéru.

•    Vložte adaptér katétru do organizéru.

•    Vydezinfikujte si ruce a odstraňte ochrannou čepičku z DISCu.

•    Připojte adaptér katétru k DISCu.

3.    Vypouštění

•    Otevřete tlačku na katétru. Zahájí se vypouštění.

^Poloha •

4.    Propláchnutí

•    Propláchněte odpadní vak čerstvým roztokem (přibližně 5 sekund)

^ Poloha • •

5.    Napouštění

•    Spojte vak s roztokem s katétrem.

^ Poloha o 3 •

6.    Bezpečnostní krok

•    Uzavřete adaptér katétru pomocí PIN ^ Poloha ••••

7.    Odpojení

•    Odstraňte adaptér katétru z DISCu a našroubujte na adaptér katétru novou dezinfekční čepičku.

8.    Uzavření DISCu

•    Uzavřete DISC otevřeným koncem ochranné čepičky z použité dezinfekční čepičky, která je umístěna v pravém otvoru organizéru.

9. Zkontrolujte vypuštěný dialyzát a zlikvidujte ho.

sleep safe systém (nastavení sleep safe systému viz jeho návod k použití):

Návod k použití pro systému bicaVera sleep safe:

1.    Příprava roztoku

•    Položte vak na pevnou podložku.

•    Otevřete ochranný přebal vaku a dezinfekční čepičky.

•    Zkontrolujte vak s roztokem (etiketa, doba použitelnosti, čirost roztoku, neporušenost vaku)

•    Umyjte si ruce antimikrobiálním roztokem.

•    Srolujte vak od jednoho horního konce, až dojde k otevření středního švu. Roztoky z obou komor se automaticky smísí.

•    Potom srolujte vak od horního kraje, až se zcela otevře peelový šev dolního trojúhelníku.

•    Takto připravený roztok k použití má být použit nejpozději do 24 hodin po smísení!

2.    Rozviňte hadičku vaku.

3.    Odstraňte ochrannou čepičku.

4.    Vložte konektor do volné zásuvky přístroje sleep safe.

5.    Nyní je vak připravený k použití se setem sleep safe.

7.


8.


9.


10.


DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H.

Německo

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/131/04-C

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

16.6.2004/ 18.4.2012

DATUM REVIZE TEXTU

22.7.2014

10