Příbalový Leták

Bicalutagen 150 Mg

Sp.zn. sukls196184/2014

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Bicalutagen 150 mg potahované tablety

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Bicalutamidum150 mg v jedné potahované tabletě.

Pomocné látky se známým účinkem:

Monohydrát laktosy 181 mg v jedné potahované tabletě.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA Potahovaná tableta.

Bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety, na jedné straně vyraženo BCM 150.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Bicalutagen je indikován buď samostatně nebo jako adjuvantní léčba k radikální prostatektomii nebo radioterapii u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem prostaty a vysokým rizikem progrese nemoci (viz bod 5.1).

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí muži včetně starších pacientů: dávka je 150 mg jednou denně s jídlem či bez, vždy ve stejnou denní dobu (ráno nebo večer).

Bikalutamid se má užívat nepřetržitě nejméně 2 roky nebo do progrese onemocnění.

Pediatrická populace

Bicalutagen je kontraindikován u dětí a dospívajících (viz bod 4.3).

Poškození ledvin

U pacientů s poškozenou funkcí ledvin není třeba upravovat dávkování. Nejsou zkušenosti s používáním bikalutamidu u pacientů s těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min.).

Poškození jater

U pacientů s mírně poškozenou funkcí jater není třeba upravovat dávkování.

U pacientů se středním až závažným poškozením jater může dojít ke kumulaci léčiva (viz bod 4.4).

Způsob podání Perorální podání

Tablety se polykají celé a zapíjejí se tekutinou.

4.3    Kontraindikace

•    Bicalutagen je kontraindikován u žen (viz bod 4.6) a dětí.

•    Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

•    Bicalutamid se nesmí současně užívat s terfenadinem, astemizolem anebo cisapridem (viz bod 4.5).

4.4    Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Léčbu má zahájit lékař specialista.

Androgen-deprivační léčba může prodlužovat interval QT.

Před zahájením léčby přípravkem Bicalutagen by měl lékař zvážit poměr přínosů a rizik, včetně rizika Torsade de pointes, u pacientů s rizikovými faktory pro prodloužení QT intervalu v anamnéze a u pacientů souběžně užívajících léčivé přípravky, které mohou prodlužovat QT interval (viz bod 4.5).

Bikalutamid se do velké míry metabolizuje v játrech. Z dostupných údajů je zřejmé, že eliminace bikalutamidu může být pomalejší u pacientů se závažným poškozením jater, což může vést ke zvýšené kumulaci léčiva. U pacientů se středním až velmi závažným poškozením jater je při užití přípravku třeba zvýšená opatrnost.

Z důvodů možných hepatálních změn se doporučuje pravidelné testování jaterních funkcí. Většina takových případů by se měla objevit do 6 měsíců od začátku léčby.

Při léčbě bikalutamidem bylo vzácně pozorováno závažné poškození jater a jaterní selhání a byla i hlášení s fatálním koncem (viz bod 4.8). Jestliže jsou změny závažné, je třeba léčbu přípravkem přerušit.

V případě, že dojde k progresi onemocnění spolu s elevací PSA, mělo by se zvážit ukončení terapie bikalutamidem.

Bikalutamid inhibuje cytochrom P450 (CYP 3A4) a je třeba zvýšené opatrnosti při současném podávání léků metabolizovaných především CYP 3A4 (viz bod 4.3 a 4.5).

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s tolerancí galaktózy, s vrozenou laktázovou deficiencí nebo glukózo-galaktózovou malabsoprcí nesmí tento lék užívat.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kvůli souvislosti androgen-deprivační léčby a prodloužení QT intervalu by měla být pečlivě zvážena souběžná léčba přípravkem Bicalutagen s léčivými přípravky, o kterých je známo, že prodlužují QT interval, a léčba přípravky, které mohou vyvolat Torsade de pointes, jako antiarytmika třídy I A (např. chinidin, disopyramid), třídy III (např. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), metadon, moxifloxacin, antipsychotika a další (viz bod 4.4.).

Ve studiích in vitro bylo prokázáno, že R-enantiomer bikalutamidu působí jako inhibitor CYP 3A4 a má slabší inhibiční účinky na aktivitu CYP 2C9, 2C19 a 2D6.

Ačkoliv klinické studie užívající antipyrin jako marker aktivity cytochromu P450 (CYP) neprokázaly lékovou interakci s bikalutamidem, průměrná expozice midazolamu (AUC) byla po společném podávání s bikalutamidem po dobu 28 dní zvýšená o 80 %. U léků s úzkým terapeutickým rozmezím může být takové zvýšení významné. Proto je kontraindikováno současné podání terfenadinu, astemizolu a cisapridu (viz bod 4.3) a je třeba podávat bikalutamid opatrně v kombinaci s látkami jako je např. cyklosporin nebo blokátory kalciového kanálu. Může být nezbytné snížit dávky těchto látek, zejména jsou-li přítomny známky zvýšeného účinku nebo nežádoucích účinků. V případě cyklosporinu se doporučuje sledovat plasmatické koncentrace a klinický stav při zahájení nebo ukončení léčby bikalutamidem.

Opatrnosti je třeba při podávání bikalutamidu pacientům, kteří užívají léčivé přípravky inhibující oxidační pochody v játrech, např. cimetidin a ketokonazol. To teoreticky může vést ke zvýšení plazmatických koncentrací bikalutamidu a teoreticky k nárůstu nežádoucích účinků.

Studie in vitro ukazují, že bikalutamid může vytěsňovat kumarinové antikoagulans warfarin z jeho vazby na bílkovinu. Po nasazení bikalutamidu pacientům, kteří současně užívají kumarinová antikoagulancia, se proto doporučuje časté a pravidelné sledování protrombinového času.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Neuplatňuje se, protože tento léčivý přípravek je u žen kontraindikován a v žádném případě nesmí být podán těhotným nebo kojícím ženám.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Je nepravděpodobné, že bikalutamid ovlivňuje řízení motorových vozidel nebo obsluhu strojů. Občas se může objevit ospalost. U pacientů s těmito projevy je nutná opatrnost.

4.8    Nežádoucí účinky

V tomto bodě jsou nežádoucí účinky rozděleny podle četnosti takto: velmi časté (> 1/10), časté (>1/100 až <1/10), méně časté (> 1/1000 až <1/100), vzácné (> 1/10000, <1/1000), velmi vzácné (< 1/10000), není známo (nelze odhadnout z dostupných údajů)

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté

Anémie

Poruchy imunitního systému

Méně časté

Přecitlivělost, angioedém, kopřivka

Poruchy metabolismu a

výživy

Časté

Snížená chuť k jídlu

Psychiatrické poruchy

Časté

Deprese, snížené libido

Poruchy nervového systému

Časté

Závratě, somnolence

Srdeční poruchy

Není známo

Prodloužení intervalu QT (viz body 4.4 a 4.5)

Cévní poruchy

Časté

Návaly horka

Respirační, hrudní a

Méně časté

Intersticiální plicní

mediastinální poruchy

onemocněníe (byly hlášeny i případy s fatálním koncem)

Gastrointestinální poruchy

Časté

Bolesti břicha, zácpa, dyspepsie, nadýmání, nauzea

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

Hepatotoxicita, žloutenka, hypertransaminasemiea .

Vzácné

Jaterní selháníb (byly hlášeny i případy s fatálním koncem).

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté Časté

Vyrážka

Alopecie, hirsutismus, obnovený růst vlasů, suchá kůžed, pruritus

Poruchy ledvin a močových cest

Časté

Hematurie

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsu

Velmi časté

Gynekomastie, napětí

c

v prsou .

Časté

Erektilní dysfunkce

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté Časté

Astenie

Bolesti na hrudi, otoky

Vyšetření

Časté

Váhový přírůstek

a Jatemí změny jsou vzácně závažné a často přechodné, odeznívají nebo se zmírňují při pokračování v léčbě nebo po jejím přerušení.

b Uvedeno jako nežádoucí účinky léčivého přípravku po revizi dat získaných po uvedení na trh. Frekvence byla stanovena z incidence hlášených nežádoucích účinků jaterního selhání u pacientů léčených v open-label větvi bicalutamidu 150 mg EPC studií. Je třeba zvážit pravidelné vyšetřování jaterních funkcí (viz rovněž bod 4.4).

c U většiny pacientů užívajících bikalutamid 150mg se vyskytne gynekomastie a/nebo bolest prsou. Ve studiích byly tyto symptomy označeny jako závažné u 5% pacientů. Gynekomastie nemusí spontánně ustoupit po vysazení léčby, zvláště po dlouhodobé léčbě.

d Vzhledem ke kódovacím konvencím používaným ve studiích EPC byly nežádoucí účinky 'suchá kůže' kódovány pod COSTART termín 'vyrážka'. Žádný samostatný deskriptor frekvence nemůže být proto stanovena pro bicalutamid 150 mg avšak předpokládá se stejná frekvence jako u dávky 50 mg eUvedeno jako nežádoucí účinky léčivého přípravku po revizi dat získaných po uvedení na trh. Frekvence byla stanovena z incidence hlášených nežádoucích účinků intersticiální pneumonie v randomizované léčebné fázi EPC 150 mg studií

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http ://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Dosud nebyl popsán žádný případ předávkování bikalutamidem. Neexistuje žádné specifické antidotum a léčba je symptomatická. Dialýza není účinná, protože bikalutamid se ve velké míře váže na bílkoviny a nevyskytuje se nezměněný v moči. Indikována je obecná podpůrná léčba zahrnující monitorování vitálních funkcí.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antagonista hormonů a příbuzných látek, antiandrogen.

ATC skupina: L02BB03

Způsob účinku

Bikalutamid je nesteroidní antiandrogen, který nemá žádnou další endokrinní aktivitu. Váže se na androgenní receptory aniž by aktivoval expresi genů, a tím inhibuje androgenní stimulaci. Výsledkem této inhibice je regrese tumorů prostaty. Z klinického hlediska může přerušení léčby bikalutamidem u některých pacientů způsobit manifestaci syndromu z vysazení antiandrogenu (antiandrogen withdrawal syndrome).

Bikalutamid je racemát a antiandrogenní aktivitu má téměř výhradně R-enantiomer.

Klinická účinnost a bezpečnost

Bikalutamid 150 mg byl studován jako přípravek k léčbě pacientů s lokalizovaným (T1-T2, N0 nebo NX, M0) nebo lokálně pokročilým (T3-T4, jakékoliv N, M0; T1-T2, N+, M0) nemetastatickým nádorem prostaty v kombinované analýze tří placebem kontrolovaných, dvojitě zaslepených studií, provedených celkem na 8113 pacientech, kdy byl bikalutamid podáván jako okamžitá hormonální léčba nebo jako adjuvantní léčba k radikální prostatektomii nebo radioterapii (především ozařování vnějším svazkem). Při další době sledování s mediánem 9,7 roku došlo u 36,6 % resp. 38,17 % pacientů léčených bikalutamidem resp. placebem k objektivní progresi onemocnění.

Snížení rizika objektivní progrese onemocnění bylo pozorováno ve všech skupinách pacientů, nejpatrnější však bylo u pacientů s nejvyšším rizikem progrese onemocnění. Proto se mohou lékaři rozhodnout, že optimální léčebná strategie pro pacienta s nízkým rizikem progrese onemocnění, především při adjuvantní léčbě po radikální prostatektomii, může spočívat v odložení hormonální terapie, dokud se neobjeví známky progrese choroby.

Při délce sledování s mediánem 9,7 roku nebyl pozorován rozdíl v celkovém přežití s mortalitou 31,4 % (HR (hazard ratio) 1,01; 95% interval spolehlivosti (CI) 0,94 až 1,09). Nicméně při analýze podskupin byly zjevné některé trendy.

Data vztahující se k přežití bez progrese a data vztahující se k celkovému přežití na základě Kaplan-Meierova odhadu u pacientů s lokálně pokročilým onemocněním jsou souhrnně uvedena v tabulce 1 a tabulce 2.

Tablulka 1: Poměr pacientů s progresí lokálně pokročilého onemocnění podle podskupin léčby

Studovaná

Léčebná větev

Příhody (%)

Příhody (%)

Příhody (%)

Příhody (%)

populace

po 3 letech

po 5 letech

po 7 letech

po 10 letech

Kontrolní

skupina

(n=657)

bicalutamid 150 mg

19,7%

36,3%

52,1%

73,2%

placebo

39,8%

59,7%

70,7%

79,1%

Radiotherapie

(n=305)

bicalutamid 150 mg

13,9%

33,0%

42,1%

62,7%

placebo

30,7%

49,4%

58,6%

72,2%

Radikálni

prostatektomie

(n=1719)

bicalutamid 150 mg

7,5%

14,4%

19,8%

29,9%

placebo

11,7%

19,4%

23,2%

30,9%

Tabulka 2: Celková míra přežití u lokálně pokročilého onemocnění podle podskupin členěných dle léčby

Analysis

population

Treatment

arm

Events (%) at 3 years

Events (%) at 5 years

Events (%) at 7 years

Events (%) at 10 years

Control

(n=657)

Bicalutamide 150 mg

14.2%

29.4%

42.2%

65.0%

Placebo

17.0%

36.4%

53.7%

67.5%

Radiotherapy

(n=305)

Bicalutamide 150 mg

8.2%

20.9%

30.0%

48.5%

Placebo

12.6%

23.1%

38.1%

53.3%

Radical

prostatectomy

(n=1719)

Bicalutamide 150 mg

4.6%

10.0%

14.6%

22.4%

Placebo

4.2%

8.7%

12.6%

20.2%

Studovaná popu

ace

Léčebná

větev

Příhody (%) po 3 letech

Příhody (%) po 5 letech

Příhody (%) po 7 letech

Příhody (%) po 10 letech

Kontrolní skupina (n=657)

bicalutamid 150 mg

14,2%

29,4%

42,2%

65,0%

placebo

17,0%

36,4%

53,7%

67,5%

Radiotherapie

(n=305)

bicalutamid 150 mg

8,2%

20,9%

30,0%

48,5%

placebo

12,6%

23,1%

38,1%

53,3%

Radikálni

prostatektomie

(n=1719)

bicalutamid 150 mg

4,6%

10,0%

14,6%

22,4%

placebo

4,2%

8,7%

12,6%

20,2%

U pacientů s lokalizovaným onemocněním, jimž byl podáván pouze bikalutamid, nebyl signifikantní rozdíl v přežití bez progrese onemocnění. U pacientů s lokalizovaným onemocněním, kteří by jinak nebyli léčeni bikalutamidem (kontrolní skupina) byl také patrný trend k nižší míře přežití ve srovnání s pacienty dostávajícími placebo (HR = 1,15; 95 % interval spolehlivosti 1,00 až 1,32). Vzhledem k tomu není poměr riziko-benefit pro používání bikalutamidu 150 mg u pacientů s lokalizovaným onemocněním považován za příznivý.

V rámci jiné studie byla účinnost bikalutamidu 150 mg v léčbě pacientů s lokálně pokročilým karcinomem prostaty bez metastáz, u nichž byla primárně indikována hormonální kastrace, prokázána meta-analýzou dvou studií na 480 dosud neléčených pacientech s nemetastatickým (M0) karcinomem prostaty. Při 56% mortalitě a střední době sledování 6,3 let nebyl statisticky významný rozdíl v přežití (HR=1,05 (CI=0,81-1,36), p=0,669) ani v délce doby do progrese (HR=1,20 (CI 0,96-1,51), p=0,107) mezi skupinou léčenou bikalutamidem 150 mg a skupinou léčenou kastrací. Srovnatelnost léčby v obou skupinách nebylo nicméně možné potvrdit statisticky.

V kombinované analýze 2 klinických studií s 805 dosud neléčenými pacienty s metastatickým (M1) karcinomem prostaty a 43% mortalitou prokázala, že léčba bikalutamidem 150 je méně účinná než kastrace, pokud jde o dobu přežívání (HR = 1,30 [interval spolehlivosti 1,04 - 1,65]) s číselným rozdílem doby do úmrtí ve výši 42 dnů (6 týdnů) při střední době přežití 2 roky.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Bikalutamid se po perorálním podání dobře vstřebává. Nebylo prokázáno, že by jeho biologickou dostupnost jakkoli klinicky významně ovlivňovala potrava.

S-enantiomer je rychle vylučován ve srovnání s R-enantiomerem, jehož plazmatický eliminační poločas činí asi jeden týden.

Distribuce

Při dlouhodobém podávání bikalutamidu je koncentrace R-enantiomeru v plazmě přibližně desetinásobná ve srovnání s hladinami S-enatiomeru, což je způsobeno delším eliminačním poločasem.

Při denní dávce 150 mg bikalutamidu dosahují rovnovážné plazmatické koncentrace R-enantiomeru přibližně 22 pg/ml. Při rovnovážném stavu je v plasmě z 99% přítomen R-racemát, který má dominantní podíl na terapeutickém efektu.

Bikalutamid se ve velké míře váže na bílkoviny (racemát z 96 %, R-enantiomer z více než 99,6 %) a je do značné míry metabolizován (oxidací a glukuronidací). Jeho metabolity jsou přibližně stejným dílem vylučovány ledvinami a žlučí.

Eliminace

Farmakokinetika R-enantiomeru není ovlivňována věkem, postižením ledvin ani mírným až středním postižením jater. Bylo prokázáno, že u pacientů s těžkým poškozením jater je R-enantiomer eliminován z plazmy pomaleji.

V klinické studii byla v semeni mužů, kteří užívali bikalutamid 150 mg nalezena průměrná koncentrace R-enantiomeru 4,9 mikrogramů/ml. Množství bikalutamidu, které se může přenést sexuálním stykem na ženu, je malé a pohybuje se okolo 0,3 mikrogramů/kg. Toto množství je nižší než dávka nutná pro navození změn u potomků laboratorních zvířat.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Bikalutamid je čistý a silný antagonista androgenních receptorů u experimentálních zvířat i lidí. Hlavní sekundární farmakologický účinek je indukce CYP 450 dependentních oxidáz se smíšenou funkcí v játrech. Enzymová indukce nebyla u člověka pozorována.

Změny cílových orgánů (včetně indukce neoplazie Leydigových buněk, jater, štítné žlázy) jsou v jasné souvislosti s primárním a sekundárním farmakologickým účinkem bikalutamidu. Předpokládá se, že nežádoucí účinky pozorované ve studiích na zvířatech nejsou relevantní pro léčbu pacientů s pokročilým karcinomem prostaty. Atrofie seminálních tubulů je předpokládaným důsledkem působení antiandrogenů a byla pozorován u všech sledovaných druhů. Ve studii toxicity u krys došlo k vymizení testikulámí atrofie 24 týdnů po 12měsíčním podávání, ačkoliv v reprodukčních studiích byla funkční úprava pozorována již 7 týdnů po 11týdenním podávání. Období snížené fertility nebo infertility lze předpokládat i u lidí.

Studie genotoxicity neprokázaly mutagenní potenciál bikalutamidu.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Jádro tablety monohydrát laktosy povidon K-29/32 krospovidon (typ A) natrium-lauryl-sulfát magnesium-stearát

Obal tablety monohydrát laktosy hypromelosa oxid titaničitý (E 171) makrogol 4000

6.2    Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3    Doba použitelnosti

5 let.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a obsah balení

PVC/PE/PVDC/Al blistr v krabičce.

Balení obsahuje: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200 nebo 280 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

44/645/10-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 25.8. 2010

10.    DATUM REVIZE TEXTU

19.3.2015

9/9