Příbalový Leták

Bicalutagen 150 Mg

VNĚJŠÍ OBAL Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bicalutagen 150 mg potahované tablety

bicalutamidum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg bicalutamidum.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje také laktózu.

Více naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200 nebo 280 potahovaných tablet.


5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


44/645/10/-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


bicalutagen 150 mg


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bicalutagen 150 mg


potahované tablety


bicalutamidum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd.


3. DATUM EXSPIRACE


EXP:


4.    ČÍSLO ŠARŽE


LOT:


5. JINÉ