Příbalový Leták

Bicaluplex 150 Mg

ÚDAJE UVADENE NA VNEJSIM OBALU

Lepenková krabička pro blistry


1.    NAZE V LECIVEHO PRIPRAVKU


Bicaluplex 150 mg Bicalutamidum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉCIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje bicalutamidum 150 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktosu. Více informací naleznete v příbalové informaci.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahované tablety.

20, 28, 30, 40, 56, 60, 84, 90 a 100 potahovaných tablet

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

—O-7-O-


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Užívejte podle pokynů svého lékaře.

8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu.

10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Teva Pharmaceuticals CR,s.r.o., Praha, Česká republika


12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 44/412/05-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Bicaluplex 150 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

Průhledný PVC/PVdC/Al blistr


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bicaluplex 150 mg Bicalutamidum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4.    ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:


5. JINÉ


3