Příbalový Leták

Bicaluplex 150 Mg

Sp.zn. sukls149694/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Bicaluplex 150 mg potahované tablety

bicalutamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je Bicaluplex a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat Bicaluplex

3.    Jak se Bicaluplex užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Bicaluplex uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je Bicaluplex a k čemu se používá

Bikalutamid patří do skupiny anti-androgenů. Anti-androgeny účinkují proti účinku androgenů (mužských pohlavních hormonů).

Bicaluplex 150 mg je používán u dospělých mužů k léčbě rakoviny prostaty bez metastáz u pacientů, pro které kastrace nebo jiná léčba není indikována nebo není přijatelná.

Přípravek může být používán v kombinaci s radioterapií nebo operací prostaty v rámci programu časné léčby.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bicaluplex užívat Neužívejte Bicaluplex

-    jestliže jste alergický/á na bikalutamid nebo na kteroukoli další složku Přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    jestliže užíváte léky obsahující terfenadin, astemizol nebo cisaprid (viz bod „Další léčivé přípravky a Bicaluplex“)- pokud jste žena nebo dítě

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře nebo lékárníka předtím než užijete Bicaluplex:

-    pokud máte středně závažnou až závažnou poruchu jaterních funkcí

-    pokud trpíte jakýmkoliv srdečním či cévním onemocněním, včetně poruch srdečního rytmu (arytmie), nebo se s těmito onemocněními léčíte. Při užívání přípravku Bicaluplex může být zvýšeno riziko poruch srdečního rytmu.

Před zahájením léčby přípravkem Bicaluplex sdělte svému lékaři, zda máte nějakou poruchu či onemocnění ovlivňující jaterní funkce.

Další léčivé přípravky a Bicaluplex

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat. Zvláště důležité je informovat o následujících lécích:

-    terfenadin nebo astemizol (na alergii či sennou rýmu) (viz bod 2. „Neužívejte Bicaluplex“ výše)

-    cisaprid (na žaludeční onemocnění) (viz bod 2. „Neužívejte Bicaluplex“ výše)

-    warfarin nebo podobné léky používané v prevenci krevních sraženin

-    cyklosporin (preparáty používané k utlumení imunitního systému při prevenci a léčbě rejekce orgánového transplantátu nebo kostní dřeně)

-    blokátory kalciového kanálu jako je například nifedipin nebo verapamil (používané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo některých srdečních onemocnění)

-    cimetidin (používaný k léčbě žaludečních vředů)

-    ketokonazol (používaný k léčbě mykotických infekcí kůže a nehtů)

-    Bicaluplex a souběžně užívané přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (např. chinidin, prokainamid, amiodaron a sotalol) se mohou navzájem ovlivňovat. Bicaluplex může zvyšovat riziko poruch srdečního rytmu, pokud je užíván s dalšími přípravky (např: metadon (užívaný pro úlevu od bolesti nebo jako část odvykací terapie), moxifloxacin (antibiotikum), antipsychotika užívaná k léčbě závažných duševních poruch).

Těhotenství, kojení a plodnost

Ženy nesmějí užívat Bikalutamid.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by Bicaluplex ovlivňoval schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Některé osoby se však při jeho užívání mohou cítit ospalé nebo mít závratě.

Pokud se Vám to stane, měli byste být při provádění podobných úkonů opatrní.

Bicaluplex obsahuje laktosu

Tablety Bicaluplexu obsahují laktosu. Pokud vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před zahájením užívání přípravku se svým ošetřujícím lékařem.

3. Jak se Bicaluplex užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Vám váš lékař nedal jiný pokyn, doporučená dávka je jedna tableta denně. Je důležité užívat tabletu vždy ve stejnou denní dobu.

Tablety je nutno polykat celé a zapít vodou.

Použití u dětí a dospívajících

Děti a dospívající mladší 18 let nesmějí užívat Bicaluplex.

Jestliže jste užil více přípravku Bicaluplex, než jste měl

Pokud užijete nadměrný počet tablet nebo dojde k náhodnému pozření tablet dítětem, konzultujte to ihned se svým lékařem nebo kontaktujte pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice. Tuto příbalovou informaci nebo několik tablet vezměte s sebou, aby lékař věděl, jaké tablety jste užili.

Jestliže jste zapomněl užít Bicaluplex

Jestliže zapomenete tabletu vzít v obvyklou dobu, vynechejte dávku a neberte si vynechanou tabletu později. Počkejte na správnou dobu pro užití další dávky a pak pokračujte v pravidelném užívání léku podle původního dávkovacího schématu.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal užívat Bicaluplex

Nepřestávejte užívat přípravek, ani když se cítíte absolutně zdraví, pokud Vám to nenařídí lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud budete mít některý z následujících příznaků, obraťte se na Vašeho ošetřujícího lékaře nebo vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc:

-    Vážná dušnost nebo náhlé zhoršení dušnosti, s případným kašlem či horečkou. Můžete mít zánět plic, nazývaný intersticiální plicní nemoc, který se vyskytuje u méně než jednoho ze 100 pacientů léčených bikalutamidem.

-    Vážné svědění kůže (s vyvýšenou vyrážkou) nebo otok tváře, rtů, jazyka anebo hrdla, který může způsobit obtíže při polykání nebo dýchání. Můžete mít vážnou alergickou reakci na bikalutamid, která se vyskytuje u méně než jednoho ze 100 léčených pacientů.

Mohou se rovněž vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 lidí)

-    Vyrážka

-    Citlivost nebo zvětšení prsou

-    Pocit slabosti

Časté (mohou postihovat až1 z 10 lidí)

-    Anémie (snížený počet červených krvinek, který může být spojený s únavou, rychlým srdečním tepem a rychlým dýcháním, slabostí)

-    Ztráta chuti nebo zvýšení tělesné hmotnosti

-    Hematurie (krev v moči)

-    Snížená sexuální touha nebo problémy s erekcí (erektilní dysfunkce)

-    Deprese

-    Závratě, pocit ospalosti

-    Návaly horka

-    Bolesti břicha, zácpa, pocit nevolnosti (nauzea), porucha trávení, flatulence (větry)

- Problémy s játry, včetně žloutenky (zežloutnutí kůže nebo očí) a zvýšení hladin jaterních enzymů

-    Svědění, suchá kůže, ztráta vlasů (alopecie), nadměrné ochlupení (hirsutismus)

-    Bolesti na hrudi, otoky

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 lidí)

-vážné alergické reakce, včetně vážného svědění kůže (včetně opuchlin) nebo otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může působit obtíže při polykání nebo dýchání -zánět plic nazvaný „intersticiální plicní nemoc“

Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1000 lidí)

-    Selhání jater

-    Zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

-EKG změny (prodloužení QT intervalu)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5.    Jak Bicaluplex uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí Uchovávejte v původním obalu.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistrech a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace Co Bicaluplex obsahuje

-    Léčivou látkou je bicalutamidum. Každá potahovaná tableta obsahuje 150 mg bikalutamidu.

-    Pomocnými látkami jsou:

Jádro: Mikrokrystalická celulosa, povidon, sodná sůl kroskarmelosy, natrium-laurylsulfát, monohydrát laktosy, bezvodý koloidní oxid křemičitý, magnesium stearát Potah: Hypromelosa, polydextrosa, oxid titaničitý, makrogol 4000

Jak Bicaluplex vypadá a co obsahuje toto balení

Bicaluplex 150 mg jsou bílé až téměř bílé bikonvexní potahované tablety, s vyraženým „BCL“ na jedné straně, druhá strana je hladká.

Velikost balení:

20, 28, 30, 40, 56, 60, 84, 90 a 100 potahovaných tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika Výrobce

Teva UK Ltd., Eastbourne, Velká Británie Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko Teva Santé, Sens, Francie

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Maďarsko Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod těmito názvy:

Rakousko

Bicalutamid TEVA 150 mg-Filmtabletten

Česká

republika

Bicaluplex 150 mg

Německo

Bicalutamid Teva 150 mg Filmtabletten

Dánsko

Bicalutamide TEVA

Estonsko

Bicalutamide TEVA

Francie

Bicalutamide Teva 150 mg, comprimés pellicullés

Řecko

Bicalutmide Teva 150 mg EpixaAv>ppéva pe ^eptó upévro disKÍa

Itálie

Bicalutamide Teva 150 mg compresse rivestite con film

Litva

Bicalutamide-Teva 150 mg plevele dengtos tabletes

Lotyšsko

Bicalutamide TEVA 150 mg apvalkotas tabletes

Nizozemsko

Bicalutamide 150 PCH, filmomhulde tabletten 150 mg

Norsko

Bicalutamid TEVA 150 mg tabletter, filmdrasjerte

Portugalsko

Bicalutamida Teva

Švédsko

Bicalutamide Teva 150 mg filmdragerad tablett

Slovinsko

Bikalutamid Teva 150 mg filmsko obložene tablete

Slovensko

Bicalutamid-Teva 150 mg

Velká

Británie

Bicalutamide 150 mg Film-coated Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.10.2015.

5