Příbalový Leták

Betaxa 20

Informace pro variantu: Potahovaná Tableta (30,20mg), Potahovaná Tableta (10,20mg), Potahovaná Tableta (100,20mg), Potahovaná Tableta (60,20mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


BETAXA 20 potahované tablety

2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


betaxololi hydrochloridum 20 mg v jedné potahované tabletě. J.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


10 ( 30, 60, 100 ) potahovaných tablet 5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C, vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Takeda GmbH, Konstanz, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 58/343/03-C 13    ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis 15.    NÁVOD K POUŽITÍ

16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


BETAXA 20

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


BETAXA 20

potahované tablety (betaxololi hydrochloridum)

2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Logo Takeda


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:

4 ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


5. JINÉ