Příbalový Leták

Betahistin Actavis 24 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Betahistin Actavis 24 mg Tablety

Betahistini dihydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje betahistini dihydrochloridum 24 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: monohydrát laktosy aj.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


20, 30, 40, 50, 60 a 100 tablet 5 ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8


POUŽITELNOST


Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Tt název a adresa držitele rozhodnutí o registraci


Actavis Group PTC ehf.

Hafnarfjordur

Island


12. registrační císlo/císla


Reg. č.: 83/348/08-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


14. klasifikace pro výdej


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. informace v braillove písmu


betahistin actavis 24 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Betahistin Actavis 24 mg Tablety

Betahistini dihydrochloridum

2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group PTC ehf.


3. POUŽITELNOST


EXP

4 ČÍSLO ŠARŽE


LOT


5. JINÉ