Příbalový Leták

Berlipril H 10 Mg/25 Mg

sp. zn. sukls199493/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

BERLIPRIL H 10 mg/25 mg

tablety

(enalaprili maleas, hydrochlorothiazidum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Berlipril H a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Berlipril H užívat

3.    Jak se Berlipril H užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Berlipril H uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je Berlipril H a k čemu se používá

Berlipril H je lék na snížení krevního tlaku (antihypertenzivum). Jedná se o kombinaci ACE inhibitoru (enalapril-maleinát , níže jen enalapril) a močopudné látky (hydrochlorothiazid).

Berlipril H se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých, pokud Váš krevní tlak není dostatečně snižován užíváním samotného enalaprilu, nebo pokud jste dosud užíval(a) enalapril a hydrochlorothiazid odděleně, ale ve stejném množství jako je obsaženo v přípravku Berlipril H.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Berlipril H užívat Neužívejte Berlipril H:

-    jestliže jste alergický(á) na léčivou látku enalapril, jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

-    jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku hydrochlorothiazid nebo jiný sulfonamid

-    jestliže se u Vás při předchozí léčbě ACE inhibitorem vyskytnul otok končetin, obličeje, rtů, hrdla, úst nebo jazyka (angioedém)

-    jestliže máte vrozenou náchylnost k otokům končetin, obličeje, rtů, hrdla, úst nebo jazyka (angioedém) nebo míváte otoky tkání z neznámé příčiny (vrozený nebo idiopatický angioedém)

-    jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu pod 30 ml/min) a/nebo jste-li závislý(á) na dialýze, nedostatečná tvorba moči

-    jestliže trpíte závažnou poruchou funkce jater

-    jestliže jste těhotná více než 3 měsíce (Je lepší, vyvarovat se užívání přípravku Berlipril H také na počátku těhotenství - viz. bod těhotenství.)

-    pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Berlipril H se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

-    blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem.

-    aliskiren

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi. Viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Berlipril H“.

Informujte svého lékaře:

-    jestliže jste ohrožen(a) nadměrným poklesem krevního tlaku z důvodu nedostatku tekutin a/nebo solí nebo nerovnováhy elektrolytů, např. při užívání močopudných léků nebo při dietě s nízkým příjmem soli nebo při zvracení či průjmu

-    jestliže máte zúžené srdeční chlopně levé komory nebo jinou překážku v odtoku krve z levé komory

-    jestliže máte onemocnění srdce s poruchou prokrvení koronárních cév (ischemická choroba srdeční)

-    jestliže máte poruchu prokrvení mozku (cerebrovaskulární onemocnění)

-    jestliže máte mírně snížené funkce ledvin (clearance kreatininu 30-80 ml/min)

-    jestliže máte zúžené ledvinné tepny (na obou stranách nebo na jedné straně v případě jedné ledviny)

-    jestliže jste v nedávné době podstoupil(a) transplantaci ledvin

-    jestliže se zvýší hodnoty jaterních enzymů nebo se objeví žloutenka

-    jestliže počet bílých krvinek poklesne (leukopenie) nebo se objeví výrazné snížení některých typů bílých krvinek s náchylností k infekcím a závažné celkové příznaky (agranulocytóza)

-    jestliže trpíte některými onemocněními pojivové tkáně (kolagenóza) postihujícími krevní cévy

-    jestliže jste léčen(a) léky, které potlačují imunitní odpověď organismu

-    jestliže současně užíváte alopurinol (lék k léčbě dny), prokainamid (lék k léčbě poruch srdečního rytmu) nebo lithium (lék k léčbě některých psychiatrických onemocnění)

-    jestliže se během léčby přípravkem Berlipril H vyskytla reakce z přecitlivělosti (alergie) nebo otok tkání (angioedém)

-    jestliže máte cukrovku (diabetes mellitus)

-    jestliže máte dnu

-    jestliže máte úporný, suchý kašel

-    jestliže jste ohroženi vzestupem hladiny draslíku v krvi

-    jestliže snížení krevního tlaku není z důvodu příslušnosti k určité etnické skupině dostatečně výrazné (zejména u černošské populace)

-    jestliže zaznamenáte zhoršení zraku nebo bolest očí. Mohlo by se jednat o příznaky zvýšení nitroočního tlaku, k čemuž může při užívání přípravku Berlipril H dojít během několika hodin až jednoho týdne. Pokud není stav léčen, může vést k trvalé poruše zraku.

Obtíže jako sucho v ústech, žízeň, slabost, netečnost, bolest svalů nebo křeče, bušení srdce, závrať, nevolnost, zvracení a snížená tvorba moči mohou být známkou porušené rovnováhy tekutin nebo minerálů. Informujte prosím svého lékaře.

Jestliže musíte podstoupit desenzibilizační léčbu proti hmyzím jedům (např. včelímu nebo vosímu), Váš lékař musí dočasně nahradit Berlipril H vhodným lékem z jiné skupiny léčiv. Jinak by se mohly vyskytnout život ohrožující reakce z přecitlivělosti (např. pokles krevního tlaku, dušnost, zvracení, alergické kožní reakce). Takové reakce se mohou objevit také po hmyzím bodnutí (např. včelou nebo vosou).

Jestliže během léčby podstoupíte dialýzu s použitím určitých typů dialyzačních membrán (vysoce propustných membrán), nebo pokud budete léčeni pro závažně zvýšenou hladinu tuků v krvi (LDL aferézou s použitím dextran sulfátu), mohou se objevit závažné reakce z přecitlivělosti až život ohrožující šok.

Před dialýzou nebo hemofiltrací nebo LDL aferézou musíte být převedeni Vaším lékařem na jiný vhodný lék - ne ACE inhibitor - nebo musí být použita jiná dialyzační membrána.

O léčbě přípravkem Berlipril H nebo závislosti na dialýze informujte svého lékaře, aby mohl tyto skutečnosti vzít při léčbě v úvahu.

Pokud máte podstoupit operaci nebo anestezii (také u zubaře), informujte v každém případě příslušného lékaře o užívání přípravku Berlipril H, protože při anestezii by Vám mohl náhle klesnout krevní tlak.

Jestliže se objeví následující příznaky, informujte okamžitě lékaře:

-    otok obličeje, končetin, rtů, sliznic, jazyka a/nebo hrtanu, dušnost

-    žluté zbarvení kůže a sliznic

-    horečka, oteklé lymfatické uzliny a/nebo zánět hrdla

V těchto případech nesmíte dále Berlipril H užívat. Váš lékař zajistí vhodná opatření.

Užívání tohoto léku vyžaduje pravidelné lékařské kontroly. V každém případě proto dodržujte laboratorní kontroly a vyšetření předepsané lékařem.

Užívání přípravku Berlipril H s lithiem (lék k léčbě některých psychiatrických onemocnění) se nedoporučuje.

Informujte svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste (nebo byste mohla být) těhotná.

Berlipril H se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí být užíván, pokud jste déle než 3 měsíce těhotná, protože může způsobit vážné poškození Vašeho dítěte, pokud je v této fázi těhotenství užíván (viz bod těhotenství).

•    Pacienti s poruchou funkce ledvin

Lékař Vám bude věnovat zvláštní péči, jestliže máte poruchu funkce ledvin, a léčba bude zahájena obzvláště opatrně.

•    Starší pacienti

Doklady o potřebě zvláštních opatření ve vztahu k věku nejsou. Lékař upraví léčbu podle funkce ledvin.

•    Děti a dospívající

Podávání přípravku Berlipril H dětem a dospívajícím mladším 18 let se nedoporučuje.

•    Dopingový test

Pokud jste atlet podstupující dopingový test, informujte svého lékaře. Užívání přípravku Berlipril H může způsobit pozitivní výsledek anti-dopingového testu, protože tento přípravek obsahuje léčivou látku hydrochlorothiazid. Použití přípravku Berlipril H jako dopingu může poškodit Vaše zdraví.

Další léčivé přípravky a přípravek Berlipril H

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:

-    pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě "Neužívejte Berlipril H" a "Upozornění a opatření").

Vyskytnout se mohou následující interakce:

-    Močopudné léky snižující vylučování draslíku (kalium šetřící diuretika, např. spironolakton, eplerenon, triamteren nebo amilorid), doplňky draslíku, náhrady solí obsahující draslík a heparin: zvýšení hladiny draslíku v krvi. Lékař Vám bude pravidelně kontrolovat hladinu draslíku.

-    Jiné močopudné léky (thiazidová nebo kličková diuretika), jiné léky snižující krevní tlak, léky rozšiřující krevní cévy, léky k léčbě deprese a jiných psychických onemocnění (tricyklická antidepresiva, antipsychotika), narkotika, anestetika: prohloubené snížení krevního tlaku

-    Některé léky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku, např. skupina léků známá jako antagonisté receptoru pro angiotenzin II nebo sartany: Zvýšení výskytu poklesu krevního tlaku, ztráty vědomí, cévní mozkové příhody, zvýšení hladin draslíku a změn funkce ledvin u pacientů s některými dalšími onemocněními (ateroskleróza - „kornatění tepen“, srdeční selhání nebo cukrovka)

-    Alkohol, barbituráty a opioidní analgetika: prohloubení poklesu krevního tlaku při vstávání z lehu

-    Lithium (lék k léčbě některých psychiatrických onemocnění): zvýšené nebezpečí otravy lithiem. Současné užívání lithia a přípravku Berlipril H se nedoporučuje. Pokud je tato kombinace léků nutná, hladiny lithia v krvi musí být lékařem pravidelně kontrolovány.

-    Léky k léčbě bolesti a zánětů (nesteroidní antirevmatika): oslabení účinku na snížení krevního tlaku, zvýšení hladin draslíku v krvi a zhoršení funkcí ledvin; vzácně akutní selhání ledvin, zejména u pacientů s poškozenými funkcemi ledvin

-    Injekce zlata (aurothiomalát sodný), injekční lék proti revmatické artritidě

Mohou nastat nitritoidní reakce s příznaky zahrnujícími zčervenání obličeje, nevolnost, zvracení a hypotenzi

-    Léky potlačující imunitní reakce (imunosupresiva), systémové kortikoidy, prokainamid (antiarytmikum): zvýšení rizika poklesu krevního obrazu bílých krvinek nebo počtu některých krevních buněk (leukopenie)

-    Cytostatika (např. cyklofosfamid, fluorouracil, metotrexát): zvýšení toxicity pro kostní dřeň (zejména granulocytopenie)

-    Léky proti dně (např. alopurinol, benzbromaron): dávkování léků proti dně může vyžadovat zvýšení

-    Sympatomimetika (léky působící podobně jako tělu vlastní přenašeče noradrenalin nebo adrenalin, např. zvýšení krevního tlaku), kolestyramin a kolestipol (léky snižující hladinu tuků v krvi): oslabení účinku na snížení krevního tlaku

-    Léky snižující hladinu glukózy v krvi, např. metformin a inzulín: Dávkování inzulínu nebo léků snižujících hladinu glukózy v krvi může vyžadovat úpravu. Metformin musí být užíván spolu s hydrochlorothiazidem opatrně, protože hrozí překyselení krve následkem možného selhání ledvin.

-    Amfotericin B (lék k léčbě plísňových onemocnění), karbenoxolon (lék k léčbě žaludečních/dvanáctníkových vředů), léky obsahující kortizon (kortikoidy), adrenokortikotropní hormon (hormon, který působí na nadledvinky), kaliuretická diuretika (určitý typ močopudných léků, např. furosemid) nebo některá projímadla: poruchy rovnováhy minerálů, např. snížení hladiny draslíku

-    Soli vápníku: zvýšení hladiny vápníku v krvi

-    Srdeční glykosidy (např. digoxin, léky k posílení srdečního výdeje): zvýšení účinku a nežádoucích účinků srdečních glykosidů

-    Myorelaxancia (např. tubokurarin-chlorid, léky k uvolnění svalů): zvýšení a prodloužení uvolňujícího účinku na svaly

-    Léky, které mohou vyvolat „torsades de pointes “, tj. nebezpečný typ poruchy srdečního rytmu (např. některé léky k léčbě poruch srdečního rytmu jako chinidin, prokainamid, amiodaron, sotalol nebopsychoaktivní léky).Nebezpečí torsades de pointes je zvýšeno.

Přípravek Berlipril H s jídlem, pitím a alkoholem

Alkohol: prohloubené snížení krevního tlaku Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Pokud si myslíte, že jste (nebo byste mohla být) těhotná, musíte to sdělit svému lékaři. Lékař Vás obvykle upozorní, že před otěhotněním nebo jakmile své těhotenství zjistíte, máte přestat Berlipril H užívat, a doporučí Vám jiný lék místo přípravku Berlipril H. Užívání přípravku Berlipril H v těhotenství se nedoporučuje, a pokud jste déle než 3 měsíce těhotná, přípravek nesmíte užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, pokud je užíván po třetím měsíci těhotenství.

Kojení

Jestliže kojíte nebo začínáte kojit, řekněte to svému lékaři. Užívání přípravku Berlipril H se kojícím matkám nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Berlipril H může změnit Vaše reakce v takovém rozsahu, že bude ovlivněna Vaše schopnost účastnit se aktivně silničního provozu, obsluhovat stroje a pracovat bez pevné opory. Toto upozornění platí zejména na počátku léčby, při zvyšování dávkování, při změně léku a také ve spojení s alkoholem. V úvahu je třeba brát také možnost občasného výskytu závratí a únavy.

Berlipril H obsahuje laktózu

Tento přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vás lékař informoval o tom, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s lékařem, než začnete přípravek Berlipril H užívat.

3. Jak se Berlipril H užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Je možné, že Vám lékař bude nejprve upravovat dávkování jednotlivých léčivých látek přípravku Berlipril H (enalapril a hydrochlorothiazid). V opodstatněných případech může lékař zvážit i přímé převedení z terapie jednou léčivou látkou na kombinovaný přípravek Berlipril H.

Doporučená dávka je 1 tableta přípravku Berlipril H jednou denně.

Poznámka:

Při přechodu z jednotlivých léčivých látek na jejich kombinaci obsaženou v přípravku Berlipril H se může vyskytnout nadměrný pokles krevního tlaku. To platí zejména pro pacienty s nedostatkem solí a/nebo tekutin (např. po zvracení, průjmu, předchozí léčbě močopudnými léky) a pro pacienty se závažným srdečním selháním nebo závažně zvýšeným krevním tlakem či vysokým krevním tlakem v důsledku onemocnění ledvin. Po užití první tablety přípravku Berlipril H proto můžete být sledováni lékařem po dobu až osmi hodin.

Způsob podání:

Berlipril H můžete užívat nezávisle na jídle. Předepsanou denní dávku přípravku užívejte ráno a zapíjejte ji dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody).

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.

Délka léčby:

Délku léčby určí Vás lékař.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Berlipril H je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Berlipril H, než jste měl(a)

Jestliže jste omylem užil(a) příliš mnoho tablet, kontaktujte, prosím, okamžitě lékaře/pohotovostní službu. Podle závažnosti otravy pak lékař rozhodne o potřebných opatřeních.

V závislosti na míře předávkování se mohou objevit následující příznaky: zvýšené močení, poruchy rovnováhy minerálů, závažný pokles krevního tlaku, poruchy vědomí až hluboké bezvědomí, křeče, mírné ochrnutí, poruchy srdečního rytmu, zpomalený nebo zrychlený tep, oběhové selhání a selhání ledvin.

Při podezření na předávkování kontaktujte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) Berlipril H užít

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Berlipril H

Bez předchozí konzultace s ošetřujícím lékařem nepřerušujte ani neukončujte léčbu přípravkem Berlipril H.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Významné nežádoucí účinky nebo příznaky, kterým musíte věnovat pozornost, a opatření v případě jejich výskytu:

Jestliže se u Vás objeví otok tkání (angioneurotický edém) v oblasti hrtanu, hlasivek a/nebo jazyka, kontaktujte, prosím, okamžitě lékaře, aby Vás mohl začít léčit vhodnými léky.

Jestliže zpozorujete příznaky žloutenky, musíte přerušit léčbu a informovat svého lékaře.

Jestliže se objeví horečka, otok lymfatických uzlin a/nebo zánět hrdla, informujte okamžitě svého lékaře, aby Vám mohl vyšetřit krevní obraz bílých krvinek.

Jestliže zpozorujete po užití přípravku Berlipril H některý z výše popsaných nežádoucích účinků, informujte okamžitě svého lékaře.

Další možné nežádoucí účinky

Velmi časté (mohoupostihovat více než 1 z 10pacientů):

-    rozmazané vidění

-    závrať

-    kašel

-    nevolnost

-    slabost

Časté (mohou postihovat až 1 z 10pacientů):

-    deprese

-    bezvědomí, bolest hlavy

-    nadměrný pokles krevního tlaku, i při změně polohy z lehu do sedu, poruchy srdečního rytmu, pocit tlaku v hrudi (angina pectoris), zrychlený tep

-    dušnost

-    průjem, bolest žaludku, změny chuti

-    vyrážka, přecitlivělost/otok tkání (angioneurotický edém):

Pozorován byl angioneurotický edém postihující obličej, končetiny, rty, jazyk, hlasivky a/nebo hrtan.

-    svalové křeče

-    únava, bolest na hrudi

-    zvýšení hodnot draslíku, kyseliny močové a/nebo kreatininu v krvi, zvýšení některých tuků v krvi (cholesterolu a triglyceridů), snížení hladiny draslíku v krvi

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100pacientů):

-    chudokrevnost z důvodu zvýšeného zániku červených krvinek (hemolytická anémie) nebo poruchy krvetvorby v kostní dřeni (aplastická anémie)

-    příliš nízká hladina cukru v krvi, ztráta chuti k jídlu

-    zmatenost, ospalost, nespavost, nervozita, neobvyklé pocity v kůži (např. brnění, mravenčení), závrať s točením hlavy

-    vidění žlutě

-    ušní šelest (tinitus)

-    zčervenání obličeje; infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda, pravděpodobně v důsledku nadměrného poklesu krevního tlaku u pacientů s poruchami prokrvení srdce a/nebo mozku

-    bušení srdce

-    výtok z nosu, bolest v krku a chrapot, zúžení průdušek podobné křeči, astma

-    neprůchodnost střev, zvracení, zažívací obtíže, sucho v ústech, peptický vřed, plynatost, zácpa, podráždění žaludku, zánět slinivky břišní

-    zvýšené pocení, svědění, kopřivka, padání vlasů, citlivost kůže na sluneční záření

-    bolest kloubů (artralgie)

-    poruchy funkcí ledvin, selhání ledvin, zvýšené vylučování bílkovin močí

-    impotence

-    snížení hladiny sodíku v krvi, snížení hladiny hořčíku, zvýšení močoviny

-    dna

-    snížené libido

Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1000 pacientů):

-    zánět slinných žláz

-    snížení počtu některých typů krvinek (leukopenie, neutropenie, trombocytopenie, pancytopenie) až výrazné snížení počtu některých typů bílých krvinek s náchylností k infekcím a závažnými celkovými příznaky (agranulocytóza), pokles některých hodnot krevního obrazu (hemoglobin a hematokrit), snížená činnost kostní dřeně (útlum kostní dřeně), otok lymfatických uzlin, autoimunitní onemocnění

-    poruchy spánku, neobvyklé sny

-    poruchy prokrvení rukou a nohou spojené se stažením cév (Raynaudův syndrom), zánět malých cév

-    abnormality v plicní tkáni (plicní infiltráty), dýchací obtíže (včetně zánětu plic a plicního edému) rýma, alergický zánět plic (zánět plicních sklípků, eosinofilní pneumonie)

-    záněty sliznice dutiny ústní s tvorbou vřídků, záněty sliznice jazyka

-    selhání jater, odumření jaterních buněk (jaterní nekróza - může být fatální), zánět jater (hepatitida), zánět žlučníku (cholecystitida) - hlavně u pacientů již majících žlučové kameny, žloutenku

-    závažné kožní reakce (multiformní erytém, Stevens-Johnsonův syndrom, exfoliativní dermatitida, toxická epidermální nekrolýza, pemfigus, erythroderma), kožní reakce podobné kožnímu lupus erythematodes (autoimunitní onemocnění postihující kůži), kožní lupus erythematodes, závažné reakce z přecitlivělosti, tečkované krvácení pod kůží (purpura)

-    snížené močení

-    zvětšení prsou u mužů

-    zvýšení jaterních testů (jaterních enzymů, bilirubinu v séru), zvýšení cukru v krvi, cukr v moči

-    akutní zánět ledvin

-    částečná ztráta pohyblivosti (paréza) následkem nízké hladiny draslíku

Velmi vzácné (mohou postihovat až 1 z 10 000pacientů):

-    zvýšení pH krve, zvýšení hladiny vápníku v krvi

-    otok střevní tkáně (střevní angioneurotický edém)

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):

-    syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH) vyplývající z nízké hladiny sodíku v krvi (příznaky mohou být únava, bolest hlavy, nevolnost, zvracení)

-    zhoršení zraku nebo bolest očí způsobené vysokým nitroočním tlakem (možné příznaky akutního glaukomu s uzavřeným úhlem)

Popsán byl také soubor příznaků, který může být provázen některými nebo všemi následujícími nežádoucími účinky: horečka, zánět membrán (např. pohrudnice), zánět cév, bolest svalů/zánět svalů, bolest kloubů/zánět kloubů a změny hodnot některých laboratorních vyšetření (pozitivní titr ANA, zvýšená sedimentace, eosinofilie a leukocytóza). Vyskytnout se může i kožní vyrážka, citlivost na světlo nebo jiné kožní reakce.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http: //www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek Berlipril H uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Podmínky uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.    Obsah balení a další informace Co Berlipril H obsahuje

Léčivou látkou je enalaprili maleas a hydrochlorothiazidum.

1 tableta obsahuje enalaprili maleas 10 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

Pomocnými látkami j sou monohydrát laktosy, lehký zásaditý uhličitan hořečnatý, želatina, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý (E172)

Jak Berlipril H vypadá a co obsahuje toto balení

Světle žluté, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a půlicí rýhou na jedné straně

20, 30, 50, 100 tablet nebo nemocniční balení 400 (20x20) tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo Výrobce:

Berlin-Chemie AG, 12489 Berlín, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Německo    Benalapril Plus

Česká republika    Berlipril H 10 mg/25    mg

Slovinsko    Co-Berlipril

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.12.2015

8