Příbalový Leták

Bendamustine Kabi 2,5 Mg/Ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bendamustine Kabi 2,5 mg/ml, prášek pro koncentrát pro infuzní roztok bendamustini hydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna injekční lahvička obsahuje bendamustini hydrochloridum 25 mg. Jedna injekční lahvička obsahuje bendamustini hydrochloridum 100 mg.

Jeden ml koncentrátu obsahuje bendamustini hydrochloridum 2,5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje také mannitol.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok [25 mg:]

1 injekční lahvička 5 injekčních lahviček 10 injekčních lahviček 20 injekčních lahviček

[100 mg:]

1 injekční lahvička 5 injekčních lahviček


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání po rekonstituci a naředění.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze pro jednorázové použití.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Cytotoxická látka: zacházejte s opatrností.


8. POUŽITELNOST


EXP

Doba použitelnosti rekonstituovaného přípravku viz příbalová informace.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Fresenius Kabi Oncology Plc. Lion Court, Farnham Road Bordon, Hampshire, GU35 0NF Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


44/337/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC:

SN:

NN:


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bendamustine Kabi 2,5 mg/ml, prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Bendamustini hydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna injekční lahvička obsahuje bendamustini hydrochloridum 25 mg. Jedna injekční lahvička obsahuje bendamustini hydrochloridum 100 mg.

Jeden ml koncentrátu obsahuje bendamustini hydrochloridum 2,5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje také mannitol.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

25mg

100mg


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


i.v.

Musí být rekonstituováno a naředěno.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


Pouze pro jednorázové použití.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Cytotoxická látka


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Fresenius Kabi Oncology Plc.

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


44/337/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM