Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Bendamustine Helm 2,5 Mg/Ml Prášek Pro Koncentrát Pro Infuzní Roztok

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bendamustine Helm 2,5 mg/ml prášek pro koncentrát pro infuzní roztok bendamustini hydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY ( S )


1 injekční lahvička obsahuje bendamustini hydrochloridům 25 mg 1 injekční lahvička obsahuje bendamustini hydrochloridům 100 mg

Po rekonstituci 1 ml koncentrátu obsahuje bendamustini hydrochloridum 2,5 mg

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK Také obsahuje: mannitol.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

25 mg 100 mg

1 injekční lahvička 5 injekčních lahviček 10 injekčních lahviček 20 injekčních lahviček 1 injekční lahvička 5 injekčních lahviček


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání po rekonstituci a naředění. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze k jednorázovému použití.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Cytostatikum dbejte zvýšené opatrnosti


8. POUŽITELNOST


EXP: {MM-YYYY}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po dobu 3,5 hodiny při 25 °C/60 % relativní vlhkosti nebo 1 den při 2 °C až 8 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být roztok použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Helm AG Nordkanalstr. 28 20097 Hamburg Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


44/193/14-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot: { číslo }

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se, odůvodnění přijato.


štítek


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bendamustine Helm 2,5 mg/ml prášek pro koncentrát pro infuzní roztok bendamustini hydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY ( S )


1 injekční lahvička obsahuje bendamustini hydrochloridům 25 mg 1 injekční lahvička obsahuje bendamustini hydrochloridům 100 mg

Po rekonstituci 1 ml koncentrátu obsahuje bendamustini hydrochloridum 2,5 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Také obsahuje: mannitol.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

25 mg 100 mg


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání po rekonstituci a naředění. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze k jednorázovému použití.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Cytostatikum dbejte zvýšené opatrnosti 8. POUŽITELNOST


EXP: {MM-YYYY}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po dobu 3,5 hodiny při 25 °C/60 % relativní vlhkosti nebo 1 den při 2 °C až 8 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být roztok použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.


10. ZVLÁŠTNÍ opatřeni pro likvidaci nepoužitých lecivych priprav-

KŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Helm AG Nordkanalstr. 28 20097 Hamburg Německo


12. REGISTRAČNÍ CISLO/CISLA


44/193/14-C

13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot: { číslo }

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ