Příbalový Leták

Belosalic 0,5 Mg/G + 20 Mg/G Kožní Sprej, Roztok

sp.zn. sukls24496/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Belosalic 0,5 mg/g + 20 mg/g kožní sprej, roztok

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden gram roztoku obsahuje betamethasonum 0,5 mg (0,05%) (jako betamethasoni dipropionas 0,64 mg), acidum salicylicum 20 mg (2%).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA Kožní sprej, roztok.

Popis přípravku: bezbarvý, čirý až slabě zakalený viskózní roztok s charakteristickou vůní.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    Terapeutické indikace

Léčba subakutních a chronických hyperkeratotických suchých dermatóz reagujících na místní léčbu kortikosteroidy, jako jsou:

psoriáza, neurodermitida, lichen ruber planus, ekzémy (atopický ekzém, kontaktní alergický ekzém, numulární ekzém, ekzém rukou, ekzematoidní dermatitida, dyshidrotický ekzém), seboroická dermatitida, ichtyóza a jiné ichtyotické změny kůže.

Přípravek je možné používat u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku věku.

4.2.    Dávkování a způsob podání Dospělí:

Přípravek Belosalic se aplikuje ze vzdálenosti asi 5 cm, 1-2 střiky jednou až dvakrát denně na postiženou kůži nebo do kštice a jemně se vmasíruje. Objem jednoho střiku je 0,1 ml. Maximální týdenní dávka nesmí překročit 60 g (odpovídá objemu 60 ml). Pokud je postižená plocha kůže nebo kštice větší, může se aplikace v případě potřeby jednou opakovat. U některých pacientů je možná udržovací léčba s méně častou aplikací.

Doporučuje se tento přípravek předepsat na 2 týdny, poté léčbu přehodnotit.

Děti:

Léčba u dětí může trvat maximálně 5 dní.

4.3.    Kontraindikace

-    Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

-    Kožní tuberkulóza

-    Mykotické a parazitární infekce kůže

-    Většina virových onemocnění kůže, zvláště herpetické

-    Vakcinie, varicella

-    Periorální dermatitida

-    Perianální a genitální pruritus

-    Rosacea

-    Akné

-    Syfilis

-    Děti do 1 roku

4.4.    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek Belosalic nesmí být používán při léčbě plenkové dermatitidy.

Při výskytu hypersenzitivních kožních reakcí (svědění, zčervenání kůže) při prvním použití přípravku musí být používání přípravku okamžitě ukončeno.

Při výskytu sekundární infekce musí být ihned zahájena odpovídající antiinfekční léčba.

Nedoporučuje se dlouhodobé používání přípravku na kůži obličeje z důvodu možného rizika dermatitidy podobné rosacee, periorální dermatitidy, atrofie kůže nebo akné. Přípravek se nemá používat v oblasti genitálií a konečníku.

Vzhledem k možnosti zvýšené absorpce kortikosteroidů díky keratolytickému účinku kyseliny salicylové nesmí být použit okluzivní obvaz.

Lokální kortikosteroidy při léčbě psoriázy mohou být nebezpečné z mnoha důvodů, včetně možnosti relapsu onemocnění po vzniku tolerance, rizika vzniku generalizované pustulózní psoriázy a lokálně systémové toxicity způsobené porušenou funkcí kožní bariéry. Je důležitá pečlivá kontrola pacientů.

Pokud se přípravek dostane do kontaktu s očima, může dojít k výskytu nežádoucích účinků (katarakta, sekundární glaukom). Je tedy nutné kontaktu s očima a sliznicemi zabránit.

Systémová absorpce betamethason-dipropionátu a kyseliny salicylové může být zvýšená zvláště při dlouhodobé léčbě rozsáhlé plochy nebo kožních záhybů nebo při vysokých dávkách kortikosteroidů. V těchto případech musí být dodržována vhodná bezpečnostní opatření, zvláště při léčbě dětí.

Pokud přípravek Belosalic vyvolá podráždění nebo alergickou reakci, léčba musí být ukončena.

U dětí má být přípravek používán velmi opatrně v nejmenším množství potřebném k účinné léčbě.

U dětí starších jednoho roku mohou velké kožní záhyby a plenky působit jako okluzívní obvaz a zvýšit absorpci betamethasonu kůží. Kromě toho je u dětí zvýšena systémová absorpce betamethasonu pro vyšší poměr povrchu kůže k tělesné hmotnosti a pro nedostatečně vyvinuté stratum corneum. U dětí léčených přípravkem v oblasti pod plenkami se nesmí používat těsně přiléhající plenky nebo spodní kalhotky či kalhotky z umělé hmoty.

4.5.    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při současném používání přípravku a celkovém podávání kortikosteroidů nebo salicylátů může dojít k jejich kumulativnímu škodlivému účinku.

Při současném používání přípravku a kosmetických nebo dermatologických přípravků k léčbě akné nebo dermatologických přípravků obsahujících ethanol nebo medicínských mýdel se silným dehydratačním působením může v některých případech dojít k podráždění kůže.

4.6.    Fertilita, těhotenství a kojení

Vzhledem k tomu, že bezpečnost použití lokálních kortikosteroidů v těhotenství nebyla dosud prokázána, léky této třídy mohou být v těhotenství používány, pouze pokud potenciální přínos léčby pro matku je vyšší než možné riziko pro plod. Léky této třídy nemají být u těhotných používány na rozsáhlé plochy, ve vysokých dávkách a dlouhodobě.

Protože není známo, zda lokální aplikace kortikosteroidů může způsobit dostatečnou systémovou absorpci, aby se v mateřském mléku objevily detekovatelné hladiny léčivých látek, musí být po posouzení závažnosti onemocnění matky rozhodnuto, zda je vhodné přerušit kojení nebo léčbu.

4.7.    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8.    Nežádoucí účinky

Kožní přípravky s betamethason-dipropionátem a kyselinou salicylovou jsou obecně dobře snášeny a výskyt nežádoucích účinků je vzácný.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Kontinuální aplikace bez přerušení může způsobit lokální atrofii kůže nebo její infekci, atrofii subkutánního vaziva, strie a dilataci povrchových cév, především v obličeji.

Nežádoucí účinky, které byly hlášeny při použití lokálních kortikosteroidů, zahrnují: pálení, svědění, podráždění, eroze a ulcerace kůže, suchost, folikulitidu, furunkulózu, pyodermii, pustulózu, vezikulózní výsev, hypertrichózu, hirsutismus, akneiformní erupce, hypopigmentaci, hyperpigmentaci nebo depigmentaci pokožky, depigmentaci vlasů, ekchymózy, periorální dermatitidu a alergickou kontaktní dermatitidu, laceraci nebo maceraci kůže, sekundární infekce a miliaria rubra.

Dále dlouhodobé používání přípravků s kyselinou salicylovou může způsobit dermatitidu.

Poruchy nervového systému:

Hyperestezie, parestezie v prstech.

Poruchy oka:

Při použití přípravku v periorbitální oblasti se může vyskytnout katarakta nebo sekundarní glaukom. Systémové účinky kortikosteroidů

Systémové nežádoucí účinky lokálně podávaného betamethasonu se objevují velmi zřídka, většinou při předávkování a obvykle vymizí okamžitě po přerušení léčby.

Perkutánní absorpce betamethasonu se může projevit celkovými nežádoucími účinky, jako jsou hyperglykemie, glykosurie a suprese osy hypothalamus-hypofýza-nadledviny, která je reverzibilní a odezní po vysazení léčby přípravkem. Dále se může vyskytnout Cushingův syndrom (měsícovitý obličej, neobvyklá únava a malátnost, deprese, nepravidelnosti menstruačního cyklu, pokles libida), retardace růstu, edémy, hypertenze, hypokalemie, deplece bílkovin.

Systémové účinky salicylátů

Mohou se vyskytnout celkové nežádoucí účinky salicylátů jako bledost, únava, bolest hlavy, edém obličeje, nauzea, zvracení, bolesti břicha, hyperventilace a tachypnoe, poruchy sluchu.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování

Nadměrné používání lokálních kortikosteroidů po dlouhou dobu může potlačit funkci osy hypothalamus-hypofýza-nadledviny, a tak způsobit sekundární adrenální insuficienci nebo vyvolat příznaky hyperkortikalismu včetně Cushingova syndromu.

Léčba: vhodná symptomatická léčba. Akutní příznaky z předávkování jsou obvykle reverzibilní. V případě potřeby se upraví elektrolytová nerovnováha. V případě chronické toxicity je doporučeno postupné vysazování kortikosteroidů.

Nadměrné používání přípravků s kyselinou salicylovou po dlouhou dobu může způsobit salicylismus, jehož příznaky jsou bledost, únava, bolest hlavy, edém obličeje, nauzea, zvracení, bolesti břicha, hyperventilace a tachypnoe, poruchy sluchu.

Léčba je symptomatická a musí salicylát rychle odstranit z organizmu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Kortikosteroidy, silně účinné, jiné kombinace ATC kód: D07XC01

Belosalic je dermatologikum, kombinace kortikosteroidního antiflogistika betamethasonu a kyseliny salicylové.

Betamethason je syntetický, fluorovaný kortikosteroid k lokálnímu použití v dermatologii, má silný antiflogistický, imunosupresivní a antiproliferační účinek. Je to syntetický derivát prednisolonu, který má vysokou kortikosteroidní aktivitu a zanedbatelný mineralokortikoidní účinek.

Přesný mechanizmus účinku lokálních kortikosteroidů není znám, předpokládá se, že to je kombinace antiflogistického, imunosupresivního a antiproliferačního účinku, ze kterých antiflogistický účinek je ten nejdůležitější. Kortikosteroidy inhibují tvorbu, uvolňování a aktivitu chemických mediátorů zánětu (kininy, histamin, lysozomální enzymy, prostaglandiny). Dále inhibují migraci leukocytů a makrofágů, jejichž přítomnost je nutná již v samém počátku imunitní reakce, k postiženému místu, snižují vasodilataci a zvyšují permeabilitu krevních cév v místě zánětu. Tento vasokonstrikční účinek snižuje extravazaci séra a tvorbu edémů. Kortikosteroidy vykazují také imunosupresivní účinek na typ III a IV hypersenzitivních reakcí inhibicí toxické aktivity komplexu antigen-protilátka, který je uložen ve stěně krevních cév a vyvolává alergickou kožní vaskulitidu, a inhibicí lymfokinové aktivity, cílových buněk a makrofágů, které spolu způsobují alergické reakce, např. alergickou kontaktní dermatitidu. Kortikosteroidy také zabraňují přístupu senzitizovaných T lymfocytů a makrofágů k cílovým buňkám. Fluor zesiluje antiflogistickou aktivitu betamethasonu a řadí jej mezi silné lokální kortikoidy.

Kyselina salicylová působí keratolyticky, usnadňuje průnik kortikosteroidů kůží, má i skvamolytický, antibakteriální a antimykotický účinek a také obnovuje kyselý povrch kůže.

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti

Perkutánní absorpci lokálně podaného betamethasonu a kyseliny salicylové ovlivňuje mnoho faktorů, včetně použitého vehikula, stavu epidermis a případné použití okluzivního obvazu.

Obě složky přípravku se mohou absorbovat normální intaktní kůží, avšak tato absorpce je za normálních okolností zanedbatelná. Zánět nebo jiný chorobný proces postihující kůži, použití přípravku na velké plochy, dlouhodobé používání přípravku nebo okluzivní obvaz mohou perkutanní absorpci zvýšit. Obě složky se snadněji absorbují po aplikaci přípravku na kůži skrota, obličeje a na kůži skalpu.

Betamethason není místně v kůži metabolizován a z kůže se eliminuje odlučováním stratům corneum a jeho stíráním z povrchu kůže.

Po absorpci odpovídá farmakokinetika betamethasonu i kyseliny salicylové farmakokinetice při jejich celkovém podávání.

Asi 64 % betamethasonu se váže na plazmatické bílkoviny. Betamethason se metabolizuje primárně v játrech a metabolity jsou z větší části vylučovány ledvinami a z menší části žlučí.

Kyselina salicylová dosahuje maximálních plazmatických koncentrací za 5 hodin po místní aplikaci přípravku a použití okluzivního obvazu. Přibližně 50-80 % kyseliny salicylové se váže na plazmatické bílkoviny. Její distribuční objem je 0,17 l/kg. Téměř 95 % absorbované kyseliny salicylové se vyloučí během 24 hodin ledvinami, hlavně jako glukuronidy nebo kyselina salicylurová.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nejsou k dispozici žádné další údaje relevantní pro předepisující lékaře, které již nebyly uvedeny v jiných bodech SPC.

Akutní toxicita perorálně podaného betamethasonu byla testována u myší a potkanů. Střední letální dávka (LD50) betamethasonu po perorální aplikaci je u myší vyšší než 5 g/kg a u potkanů vyšší než 4 g/kg. Po opakované perkutánní aplikaci betamethasonu v dávkách vyšších než dávky terapeutické nebyly pozorovány žádné známky chronické toxicity.

Při systémové aplikaci kortikosteroidů laboratorním zvířatům se vyskytly teratogenní účinky již po relativně nízkých dávkách. Silněji účinné kortikosteroidy vykazovaly teratogenní účinky dokonce i po perkutánní aplikaci laboratorním zvířatům. Avšak teratogenní aktivita betamethasonu, který je rovněž klasifikován jako silně účinný kortikosteroid, nebyla tímto způsobem testována.

Po intramuskulární aplikaci betamethason-dipropionátu králíkům v dávce 0,05 mg/kg byla zaznamenána jeho teratogenní aktivita. Použitá dávka však je 0,2krát vyšší, než dávka betamethason-dipropionátu pro lokální podání u člověka, při porovnání dávky v mg/m2 u člověka a králíka. Fetální abnormality zahrnovaly umbilikální hernii, cefalokélu a rozštěp patra.

Dlouhodobé studie karcinogenity po topické aplikaci na zvířatech nebyly provedeny.

Ve studiích na potkanech a opicích byl pozorován teratogenní účinek perorálně podávané kyseliny salicylové v dávkách přibližně 6krát vyšších než maximální denní dávka (aplikovaná perkutánně na velký povrch těla) u člověka.

Nejsou žádné informace o mutagenní a karcinogenní aktivitě betamethasonu a kyseliny salicylové.

Epidemiologická data neindikují, že by genotoxický účinek steroidů měl významnou roli při používání u člověka.

Test lokální snášenlivosti roztoku Belosalic na zvířatech způsobil mírné podráždění u malého počtu testovaných zvířat.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.    Seznam pomocných látek

Dihydrát dinatrium-edetátu Hypromelosa Hydroxid sodný Isopropylalkohol Čištěná voda.

6.2.    Inkompatibility

Žádné

6.3.    Doba použitelnosti

2 roky

Použitelnost po prvním otevření je 1 rok.

6.4.    Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5.    Druh obalu a obsah balení

Bílá HDPE lahvička s PE rozstřikovací pumpičkou a ochranným krytem, snímatelný PP aplikátor. Velikost balení: 100 ml

6.6.    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Belupo s.r.o.

Cukrová 14

811 08 Bratislava

Slovenská republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

46/221/16-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 11.5.2016 Datum posledního prodloužení registrace:

10.    DATUM REVIZE TEXTU 11.5.2016