Příbalový Leták

Belosalic 0,5 Mg/G + 20 Mg/G Kožní Sprej, Roztok

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Belosalic 0,5 mg/g + 20 mg/g kožní sprej, roztok betamethasonum/acidum salicylicum

~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden gram roztoku obsahuje betamethasonum 0,5 mg (0,05%) (jako betamethasoni dipropionas 0,64 mg), acidum salicylicum 20 mg (2%).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje dihydrát dinatrium-edetátu, hypromelosu, hydroxid sodný, isopropylalkohol a čištěnou vodu.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Kožní sprej, roztok 100 ml


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Kožní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Použitelnost po prvním otevření: 1 rok


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Belupo s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.

č.: 46/221/16-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

belosalic sprej


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU Lahvička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Belosalic 0,5 mg/g + 20 mg/g kožní sprej, roztok betamethasonum/acidum salicylicum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉCIVÝCH LÁTEK

Jeden gram roztoku obsahuje betamethasonum 0,5 mg (0,05%) (jako betamethasoni dipropionas 0,64 mg), acidum salicylicum 20 mg (2%).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje dihydrát dinatrium-edetátu, hypromelosu, hydroxid sodný, isopropylalkohol a čištěnou vodu.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Kožní sprej, roztok 100 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Použitelnost po prvním otevření: 1 rok


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TĚ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Belupo s.r.o., Bratislava, Slovenská republika 12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 46/221/16-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


3