Příbalový Leták

Beclomet Nasal Aqua 50 Mcg, Nosní Sprej

Sp.zn. sukls69058/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

Beclomet Nasal Aqua 50 pg, nosní sprej, suspenze

Beclomethasoni dipropionas

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-    Pokud se do tří týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je Beclomet Nasal Aqua 50 pg a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Beclomet Nasal Aqua 50 pg používat

3.    Jak se Beclomet Nasal Aqua 50 pg používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak Beclomet Nasal Aqua 50 pg uchovávat 6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je Beclomet Nasal Aqua 50 pg a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Beclomet Nasal Aqua 50 pg je beklometason-dipropionát. Beclometason-dipropionát patří do skupiny léků nazývaných kortikosteroidy. Při lokální aplikaci na nosní sliznici snižují její zánět a otok.

Tento nosní sprej se používá na prevenci a léčbu sezónní a celoroční alergické rýmy, včetně senné rýmy a vazomotorické rinitidy (rýma způsobená roztažením cévek v nosní sliznici).

Pokud se do tří týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Beclomet Nasal Aqua 50 pg používat Neužívejte Beclomet Nasal Aqua 50 pg

-    jestliže jste alergický(á) na beklometason-dipropionát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Beclomet Nasal Aqua 50 pg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

-    jestliže máte zánět nebo ulceraci (vznik vředů) nosních cest

-    jestliže máte sklony k opakovanému krvácení z nosu

-    jestliže jste měli poraněný nos nebo jste po operaci nosu

-    jestliže máte neléčenou mykotickou, bakteriální nebo systémovou virovou infekci (zánět způsobený houbami, bakteriemi nebo viry)

-    jestliže máte astma léčené steroidy

-    jestliže máte tuberkulózu

U těchto stavů lze přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Děti

Beclomet Nasal Aqua není doporučen pro léčbu dětí do šesti let z důvodu nedostatečných klinických údajů.

1/5

Další léčivé přípravky a přípravek Beclomet Nasal Aqua 50 pg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Bez konzultace s lékařem neužívejte žádné další léky obsahující kortikosteroidy.

Těhotenství a kojení

O používání tohoto léku během těhotenství a kojení rozhodne lékař. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U tohoto nosního spreje nebyl zaznamenán žádný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje. Přípravek Beclomet Nasal Aqua 50 pg obsahuje benzalkonium-chlorid.

3. Jak se Beclomet Nasal Aqua 50 pg používá

Vždy užívejte Beclomet Nasal Aqua 50 pg přesně podle pokynů v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud máte dojem, že účinek léku je příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku pro dospělé a děti od 6 let je 1-2 vstřiky do každé nosní dírky dvakrát denně. Celková denní dávka by neměla překročit osm vstřiků (4 vstřiky do každé nosní dírky). K zajištění efektivní kontroly příznaků by měla být použita minimální dávka.

Beclomet Nasal Aqua 50 pg se nedoporučuje používat u dětí do 6 let.

Děti a dospívající od 6 do 18 let mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře s ohledem na možnost ovlivnění růstu.

Tento nosní sprej se používá na prevenci a léčbu alergické a vazomotorické rýmy. Je určený na pravidelné použití. Zmírnění problémů s ucpaným nosem nebo zvýšenou sekrecí nenastane okamžitě. Nejlepší účinek se projeví po několika dnech léčby.

Bez porady s lékařem užívejte přípravek Beclomet Nasal Aqua 50 pg nejdéle 3 týdny. Jestliže se do této doby příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. Delší užívání než 3 týdny je možné pouze po poradě s lékařem.

Při léčbě sezónní alergické rýmy by léčba měla být zahájena před začátkem pylové sezóny.

Tento přípravek neléčí oční příznaky alergie. Přípravek na léčbu očí Vám může předepsat Váš lékař.

Návod na použití

Úvod:

1.    Před použitím přípravku protřepejte nádobku a sejměte ochranný kryt.

2. Uchopte nádobku tak, jak ukazuje obrázek č.1; s palcem opřeným o dno lahvičky a s nosním aplikátorem umístěným mezi ukazováčkem a prostřední čkem.

3. Vstřik: Aplikujte přípravek stlačením nosního aplikátoru proti dnu lahvičky. Před první dávkou uvolněte 3 až 6 střiků naprázdno, dokud nezačne sprej plně fungovat. Pokud se přípravek delší dobu nepoužíval, doporučuje se prověřit řádnou funkci spreje jedním až dvěma střiky naprázdno.

Použití:

1. Před vlastní aplikací přípravku si pečlivě uvolněte nos.

2.    Před použitím přípravku protřepejte nádobku a sejměte ochranný kryt.

3. Uchopte nádobku tak, jak ukazuje obrázek č.1; s palcem opřeným o dno lahvičky a s nosním aplikátorem umístěným mezi ukazováčkem a prostředníčkem. Aplikujte přípravek stlačením nosního aplikátoru proti dnu lahvičky.

4.    Vložte nosní aplikátor do jedné nosní dírky, jak vidíte na obrázku č.2 a druhou dírku si ucpěte mírným stlačením ukazováčkem. Vstříkněte jednou a zároveň se pevně a zhluboka nadechněte nosem.

5. Vyndejte aplikátor z nosní dírky a vydechněte ústy. Máte-li pocit že přípravek z nosu vytéká, jemně nosem vdechněte.

6.    Zopakujte kroky 4 a 5 u druhé nosní dírky.

7.    Kroky 4, 5 a 6 opakujte i při podání druhé dávky.

8.    Po použití otřete nosní aplikátor a opět nasaďte ochranný kryt.

Obrázek č. 1

Obrázek č.3


Obrázek č.2


Čištění:

1. Při čištění sejměte mírným tahem nosní nástavec z lahvičky (obrázek č.3).

2.    Opláchněte nosní aplikátor a ochranný kryt teplou vodou.

3.    Důkladně vysušte.

4.    Po vysušení oba díly opět složte.

Jestliže jste použil(a) více Beclomet Nasal Aqua 50 pg, než jste měl(a)

Je důležité, abyste dodržoval dávku uvedenou lékárníkem na obalu nebo doporučenou Vaším lékařem. Užívejte pouze takovou dávku, která Vám byla doporučena Vašim lékařem; užíváním vyšší nebo nižší než dávky se mohou zhoršit projevy Vašeho onemocnění.

Dlouhodobé užívání příliš vysokých dávek beklometason-dipropionátu může způsobit útlum činnosti nadledvin a snížit tak přirozenou produkci kortizonu. Dodržujte dávkování, které Vám bylo doporučeno.

Užijete-li Vy (nebo někdo jiný) náhodně větší dávku než Vám byla doporučena a pociťujete nežádoucí účinky, okamžitě to sdělte svému lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Beclomet Nasal Aqua 50 pg

Zapomenete-li si vzít dávku, užijte následující dávku v pravidelném čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Ujistěte se, že máte dostatečnou zásobu léku pro případ dovolené nebo cestování.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Po podání spreje můžete trochu kýchat a cítit nepříjemnou chuť nebo zápach.

Vzácně (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) může tento přípravek vyvolat pocit suchosti nebo podráždění v nose a krku, ulceraci (vznik vředů) nosní sliznice, perforaci (protržení) nosní přepážky, krvácení z nosu a bolest hlavy.

Velmi vzácně (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) může tento přípravek vyvolat kataraktu (šedý zákal), alergické reakce zahrnující kožní vyrážku, kopřivku, svědění nebo zarudnutí kůže, otok obličeje, rtů nebo krku, dechovou tíseň a/nebo dušnost.

Ve velmi vzácných případech může léčba nazálními kortikosteroidy ovlivnit normální produkci steroidů v těle, což je více pravděpodobné při dlouhodobém užívání vysokých dávek.

Ihned informujte svého lékaře, pokud:

•    cítíte bolest v nosu nebo krku nebo jste po podání nosního spreje velmi krvácel(a)

•    máte oční problémy, které nejsou součástí Vašich obvyklých projevů senné rýmy zejména bolest nebo rozmazané vidění

Další nežádoucí účinky u dětí

Jedním ze vzácných nežádoucích účinků je zpomalení růstu dětí. Dětem, dlouhodobě užívajícím tuto léčbu, by lékař měl pravidelně kontrolovat výšku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Beclomet Nasal Aqua 50 pg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za " Použitelné do/EXP".

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uzavřená lahvička: Chraňte před chladem nebo mrazem.

Otevřená lahvička: Po otevření spotřebujte do 6 měsíců. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před chladem nebo mrazem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Beclomet Nasal Aqua 50 pg obsahuje

-    Léčivou látkou je beklometason-dipropionát. 1 dávka obsahuje 50 mikrogramů beclometasoni dipropionas

-    Pomocnými látkami jsou polysorbát 80, glukosa, disperzní celulosa, benzalkonium-chlorid, hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) a čištěná voda.

Jak Beclomet Nasal Aqua 50 pg vypadá a co obsahuje toto balení

Bílá nebo téměř bílá suspenze. Sprej: jemná mlha.

Velikost balení:

70 dávek = 9 ml 80 dávek = 10 ml 200 dávek = 23 ml

Držitel rozhodnutí o registraci

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finsko

Výrobce

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13.8.2015.