Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Baypress

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Návrh textu na vnějším obalu /papírová krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Baypress

Tablety

Nitrendipinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 tableta obsahuje: Nitrendipinum 20 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


20, 28, 50, 100 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Lék může ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (např. řízení a obsluha strojů). Antihypertenzivum, blokátor vápníkových kanálů


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TŤ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci:

Bayer Pharma AG, Berlín, Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 58/113/87-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Užívejte dle pokynů lékaře.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


bavpress


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Baypress

Tablety

Nitrendipinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer Pharma AG, Berlín, Německo

3. POUŽITELNOST

Použitelné do:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

5. JINÉ