Příbalový Leták

Bayofly

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


BAYOFLY 10 mg/ml roztok pro nalévání na hřbet - pour-on


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Léčivá látka:

Cyfluthrinum 10,0 mg/ml


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Roztok pro nalévání na hřbet - pour-on

Čirý nažloutlý roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Skot.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Proti mouchám, střečkům, komárům, ovádům a muchničkám u skotu všech věkových kategorií včetně laktujících dojnic (Haematobia irritans, Haematobia stimulans, Musca autumnalis, Hydrotaea spp., Haemotobia spp.)


4.3 Kontraindikace


Nejsou


4.4 Zvláštní upozornění


Nejsou.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Neuplatňuje se.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Zabraňte kontaktu přípravku s kůží a sliznicemi. Používejte ochranné rukavice při aplikaci přípravku. Nejezte, nepijte a nekuřte během aplikace přípravku. V případě kontaktu přípravku s kůží omyjte zasažené místo ihned vodou a mýdlem. Pokud dojde k zasažení očí, vypláchněte je dostatečným množstvím vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Přípravek je určen pouze k vnější aplikaci.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Jako u ostatních pyrethroidů mohou být po aplikaci Bayofly zřídka pozorovány přechodné známky neklidu.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Neuplatňuje se.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou známy.


4.9 Podávané množství a způsob podání


100,0 mg účinné látky na kus, tj. 10 ml na kus pomocí dávkovací láhve přímo na hřbet zvířete v mediální linii. (Při 500 kg ž. hm. odpovídá 0,2 mg Cyfluthrinu na 1 kg ž. hm.)

Opakování aplikace je možné podle výskytu much po 4-6 týdnech.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Jako u ostatních pyrethroidů může vést předávkování k přechodnému podráždění projevujícím se kmitáním ocasu a lízáním boků. Náhodné požití nebo aplikace na poraněnou kůži se může projevit známkami intoxikace – např. slinění , třes, hyperaktivita a parestezie.

Není známé specifické antidotum.


4.11 Ochranné lhůty


Bez ochranných lhůt.


5. FARMAKOLOGICKÉ IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: Pyrethriny a pyrethroidy,

ATCvet kód: QP53AC12


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Po aplikaci přípravku je účinná látka v něm obsažená rozptýlena po celé ploše těla. Když se mouchy dostanou do kontaktu s účinnou látkou, vstřebají prostřednictvím smyslových orgánů a intersignálními membránami dostatečnou koncentraci, která je pro ně smrtelná.

Mechanismus účinku spočívá v působení na jejich nervový systém. Látka způsobí chvění a křeče,následuje paralýza a smrt. Pyrethroid udržuje Na + vně nervového vlákna a tím ruší

přenos přesných nervových signálů.


5.2 Farmakokinetické údaje


Bayofly Pour-on se vyznačuje výbornou účinností proti všem hospodářsky důležitým mouchám na pasoucím se skotu, včetně kmenů rezistentních na chlorované uhlovodíky, organofosfáty a karbamáty. Účinek proti mouchám rodu Haematobia je 100%. Muchničky

a mouchy rodu Musca, Morrelia, Hydrotaca a Stomoxys jsou značně zredukovány. Přípravek působí 4-6 týdnů, déšť jeho působení neovlivňuje. Nicméně by mělo být pamatováno na skutečnost, že počasí určuje životní cyklus much a intenzitu jejich napadání.


5.3 Environmentální vlastnosti


Přípravek je toxický pro včely a vodní organismy, jeho vstup do vodních ekosystémů může být příčinou dlouhotrvajících změn v životním prostředí. Zamezte kontaminaci vodních toků přípravkem nebo odpadem, který pochází z tohoto přípravku.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek

Oktyldodekanol

Koncentrát aromatických uhlovodíků

Parafin tekutý


6.2 Inkompatibility


Neuplatňuje se.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu 5 let.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před chladem a mrazem.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Balení 500 ml - láhev z měkkého průhledného PE/EVOH se dvěma hrdly se 2 šroubovacími polypropylenovými uzávěry, bez vnějšího přebalu.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Přípravek je toxický pro včely a vodní organismy, jeho vstup do vodních ekosystémů může být příčinou dlouhotrvajících změn v životním prostředí. Zamezte kontaminaci vodních toků přípravkem nebo odpadem, který pochází z tohoto přípravku.

Léčivý přípravek se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR

Tel: 266 101 470


8. Registrační číslo


96/063/98-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


23.6.1998, 21.12.2010


10. DATUM REVIZE TEXTU


Prosinec 2010