Příbalový Leták

Bayofly


PŘÍBALOVÁ INFORMACE = ETIKETA


BAYOFLY 10 mg/ml roztok pro nalévání na hřbet - pour-on


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, D- 241 06 Kiel, SRN

Damco Poland Sp. z o.o, ul. Postępu 18, 02-676 Varšava, Polsko


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


BAYOFLY 10 mg/ml roztok pro nalévání na hřbet - pour-on


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1ml obsahuje – Cyfluthrinum 10,0 mg

Pomocné látky: Oktyldodekanol, koncentrát aromatických uhlovodíků, parafin tekutý


4. INDIKACE


Proti mouchám, střečkům, komárům, ovádům a muchničkám u skotu všech věkových kategorií včetně laktujících dojnic (Haematobia irritans, Haematobia stimulans, Musca autumnalis, Hydrotaea spp., Haemotobia spp.)


5. KONTRAINDIKACE


Nejsou


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Skot.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


10 ml na kus pomocí dávkovací láhve přímo na hřbet zvířete v mediální linii. Opakování aplikace je možné podle výskytu much po 4-6 týdnech.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Pomocí dávkovací láhve přímo na hřbet v mediální linii.Odšroubujte uzávěr, držte láhev vertikálně a stiskněte; tlakem se Bayofly Pour-on dostane do dávkovače.

Jestliže nateče do dávkovače více než 10 ml, je přebytek automaticky vrácen do láhve v okamžiku, kdy stisk uvolníte.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem a mrazem.

Uchovávejte odděleně od potravin, pití a krmiva.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat ochranné rukavice. Při aplikaci nejíst, nepít, nekouřit.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2014


15. DALŠÍ INFORMACE


Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


Česká republika

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5,

tel.: 266 101 471

fax: 266 101 495


LÉKOVÁ FORMA:

Roztok pro nalévání na hřbet - pour- on


VELIKOST BALENÍ

500 ml


DATUM EXSPIRACE

EXP.: měsíc/rok


REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/063/98-C


ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:


Pouze pro zvířata- veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.