Příbalový Leták

Baycox 5 %


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE– pouze balení 250 ml


BAYCOX 5 % (w/v) perorální suspenze


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KVP, Pharma- und Veterinärprodukte GmbH, Projensdorfer Straße 324, 24106 Kiel, Německo.


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


BAYCOX 5 % (w/v) perorální suspenze

Toltrazurilum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 ml bílé až nažloutlé suspenze obsahuje:

Léčivá látka:

Toltrazurilum 50 mg

Pomocné látky:

Natrium-propionát 2,1 mg

Natrium-benzoát 2,1 mg

4. INDIKACE


Prevenceklinických příznaků kokcidiózy u novorozených selat na farmách s potvrzeným výskytem kokcidiózy způsobené Isospora suis.


5. KONTRAINDIKACE


Nejsou.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Nejsou.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Selata.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Jednorázové perorální podání.


Obecná dávka je 20 mg toltrazurilu na 1 kg ž. hm. (t.j. 0,4 ml přípravku na 1 kg ž.hm.) perorálně jednorázově individuálně selatům první týden po narození.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Před použitím suspenzi dobře protřepejte.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Maso: 77 dnů.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 6 měsíců.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Nepodávat kojícím prasnicím.


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Stejně jako u ostatní antiparazitárních přípravků může vést časté a opakované používání antiprotozoik ze stejné skupiny ke vzniku rezistence.

Doporučuje se ošetřit všechna zvířata v kotci.


Hygienická opatření mohou snížit riziko kokcidiózy. Proto se doporučuje souběžně zlepšit hygienické podmínky v dotčeném zařízení, především je nutno dbát na sucho a čistotu.


K dosažení maximálního přínosu by se zvířata měla ošetřit před očekávaným počátkem klinických příznaků, tj. v prepatentní periodě.

Vzhledem k malému objemu, které je potřebné k individuálnímu ošetření selat, se doporučuje použít dávkovacích zařízení s možností přesného dávkování na 0,1 ml.


Léčba po vypuknutí onemocnění bude mít u jednotlivých selat slabou odezvu neboť již došlo k poškození tenkého střeva.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se alespoň z gumových či latexových rukavic.

V případě zasažení pokožky nebo očí přípravkem, opláchněte exponované místo proudem vody.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

Po použití přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Říjen 201115. DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.Česká republika

BAYER s.r.o.

Siemensova 2717/4

155 00 Praha 5

Tel: 266 101 471

fax: 266 101 495

cz.veterina@bayer-ag.de
PŘÍBALOVÁ INFORMACE = etiketa

balení 1 l


BAYCOX 5 % (w/v) perorální suspenze


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

BAYER s.r.o.,Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR.


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KVP, Pharma- und Veterinärprodukte GmbH, Projensdorfer Straße 324, 24106 Kiel, Německo.


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


BAYCOX 5 % (w/v) perorální suspenze

Toltrazurilum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 ml bílé až nažloutlé suspenze obsahuje:

Léčivá látka:

Toltrazurilum 50 mg

Pomocné látky:

Natrium-propionát 2,1 mg

Natrium-benzoát 2,1 mg


4. INDIKACE


Prevenceklinických příznaků kokcidiózy u novorozených selat na farmách s potvrzeným výskytem kokcidiózy způsobené Isospora suis.


5. KONTRAINDIKACE


Nejsou.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Nejsou.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Selata.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Jednorázové perorální podání.


Obecná dávka je 20 mg toltrazurilu na 1 kg ž. hm. (t.j. 0,4 ml přípravku na 1 kg ž.hm.) perorálně jednorázově individuálně selatům první týden po narození.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Před použitím suspenzi dobře protřepejte.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Maso: 77 dnů.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 6 měsíců.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené po EXP.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Nepodávat kojícím prasnicím.


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Stejně jako u ostatní antiparazitárních přípravků může vést časté a opakované používání antiprotozoik ze stejné skupiny ke vzniku rezistence.

Doporučuje se ošetřit všechna zvířata v kotci.


Hygienická opatření mohou snížit riziko kokcidiózy. Proto se doporučuje souběžně zlepšit hygienické podmínky v dotčeném zařízení, především je nutno dbát na sucho a čistotu.


K dosažení maximálního přínosu by se zvířata měla ošetřit před očekávaným počátkem klinických příznaků, tj. v prepatentní periodě.

Vzhledem k malému objemu, které je potřebné k individuálnímu ošetření selat, se doporučuje použít dávkovacích zařízení s možností přesného dávkování na 0,1 ml.


Léčba po vypuknutí onemocnění bude mít u jednotlivých selat slabou odezvu neboť již došlo k poškození tenkého střeva.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se alespoň z gumových či latexových rukavic.

V případě zasažení pokožky nebo očí přípravkem, opláchněte exponované místo proudem vody.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

Po použití přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Říjen 2011


15. DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


Česká republika

Bayer s.r.o.

Siemensova 2717/4

155 00 Praha 5,

Tel: +420 266 101 47116. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


96/018/00-C


17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE


Č.š.: {číslo}


18. LÉKOVÁ FORMA


Perorální suspenze.


19. VELIKOST BALENÍ


1 000 ml


20. DATUM EXSPIRACE


EXP: {měsíc/rok}7