Příbalový Leták

Batrafen Krém

sp.zn.sukls45841/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Batrafen krém

10 mg/g

ciclopiroxum olaminum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité informace.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře neb lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Batrafen krém a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Batrafen krém používat

3.    Jak se přípravek Batrafen krém používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Batrafen krém uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek Batrafen krém a k čemu se používá

Přípravek Batrafen krém je lék proti plísňovým onemocněním, který se vyznačuje širokým spektrem účinku a velkou schopností průniku do kůže a nehtů. Cyklopiroxolamin obsažený v přípravku Batrafen krém má ničící účinek na dermatofyty, kvasinky, plísně a jiné houby. Léčivá látka je obsažena v dobře snášené emulzi oleje ve vodě.

Přípravek Batrafen krém je vhodný pro léčbu všech plísňových infekcí kůže.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Batrafen krém používat Nepoužívejte přípravek Batrafen krém

-    Jestliže jste alergický(á) na ciclopiroxolamin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    Přípravek se nesmí aplikovat do otevřené rány.

-    Přípravek nesmí být použit do oka.

Upozornění a opatření

-    Přípravek Batrafen krém obsahuje parafin, který vyvolává prosakování nebo porušení latexových kondomů. Proto musí být zabráněno dotyku přípravku Batrafen krém a kondomu, jinak dochází ke ztrátě odolnosti kondomu.

-    V těhotenství, u novorozenců a dětí do 6 let smí být tento přípravek podán pouze v naléhavých případech.

Další léčivé přípravky a přípravek Batrafen krém

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

Dosud nebyly popsány žádné interakce.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek Batrafen krém se během těhotenství a při kojení smí používat pouze v závažných případech.

Přípravek Batrafen krém obsahuje pomocné látky cetylalkohol a stearylalkohol, které mohou způsobovat místní kožní reakci (např. kontaktní dermatitidu).

3. Jak se přípravek Batrafen krém používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, nanášejte přípravek Batrafen krém na postižené místo kůže v průměru dvakrát denně a nechte zaschnout. V léčbě se pokračuje až do vymizení příznaků (obvykle 2 týdny). Aby se zabránilo návratu infekce, doporučuje se podávat tento přípravek ještě jeden nebo dva týdny po vymizení příznaků.

Přípravek nesmí být použit do oka.

Je nutné úzkostlivě dodržovat doplňková hygienická opatření doporučená lékařem.

Jestliže jste zapomněla použít přípravek Batrafen krém

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V ojedinělých případech může dojít k přechodné místní reakci, tzn. svědění nebo pocit pálení kůže. Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Batrafen krém uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte přípravek Batrafen krém po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou „EXP“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Batrafen krém obsahuje

-    Léčivou látkou je ciclopiroxum olaminum, 10 mg v 1 g krému

-    Pomocnými látkami jsou benzylalkohol, oktyldodekanol, lehký tekutý parafín, stearylalkohol, cetylalkohol, myristylalkohol, polysorbát 60, sorbitan-stearát, kyselina mléčná S, čištěná voda.

Jak přípravek Batrafen krém vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: téměř bílý, jemný krém.

Jedno balení (tuba) obsahuje 20 g krému.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika Výrobce:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.4.2015

3/3